Museum og samlingar

Oppdatert: 4. juli 2023

Neste oppdatering: 5. juni 2024

Besøk i norske museer
Besøk i norske museer
2022
10 321 374
Museum og samlingar. Populasjon, besøk og årsverk
Museum og samlingar. Populasjon, besøk og årsverk1
202020212022
Tal på museer1 102101104
Besøk
Totalt besøk5 134 2936 485 17310 321 374
Enkeltbesøk4 421 9425 474 1208 491 379
Gruppebesøk712 3511 011 0531 829 995
Betalande besøkjande2 391 9622 774 3765 654 919
Årsverk
Lønte årsverk4 173,04 404,04 645,0
Årsverk faste stillingar3 359,03 516,03 683,0
Prosentandel faste stillingar808079
1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar kome med, medan andre einingar av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Museum og samlingar. Årsverk
  Museum og samlingar. Årsverk1
  Årsverk i altÅrsverk, lønt personaleÅrsverk, faste stillingar
  20123 972,73 778,12 868,1
  20134 064,83 862,92 952,9
  20144 052,83 864,62 999,2
  20154 213,14 015,13 085,4
  20164 150,73 954,83 069,2
  20174 169,03 966,03 109,0
  20184 244,04 056,03 169,0
  20194 440,04 213,03 307,0
  20204 310,04 173,03 359,0
  20214 568,04 404,03 516,0
  20224 857,04 645,03 683,0
  2022
  Viken432,0384,0267,0
  Oslo1 382,01 371,01 106,0
  Innlandet407,0377,0317,0
  Vestfold og Telemark196,0189,0156,0
  Agder197,0182,0159,0
  Rogaland322,0310,0263,0
  Vestland612,0595,0477,0
  Møre og Romsdal160,0143,0114,0
  Trøndelag - Trööndelage586,0558,0442,0
  Nordland - Nordlánnda276,0258,0170,0
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku277,0265,0203,0
  Svalbard11,011,08,0
  1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
  12. oktober 2021: Tabellen er oppdatert med korrigerte tal for 2020.
  Standardteikn i tabellar
 • Museum og samlingar. Storleik på samlingane
  Museum og samlingar. Storleik på samlingane1
  KunsthistoriskeKulturhistoriskeNaturhistoriskeFotografierArkeologiske
  2012692 1363 594 99910 250 11231 773 8784 922 274
  2013715 7553 605 98810 293 70530 974 7205 176 241
  2014760 4283 728 07510 437 05331 907 3546 346 950
  2015766 8993 779 69010 559 20733 885 9466 705 567
  2016782 8873 633 8529 946 82534 027 0686 991 980
  2017799 3653 555 1049 912 14134 971 6477 259 804
  2018800 2163 615 01810 098 70135 209 1797 719 130
  2019808 3483 696 14910 410 25138 874 1178 087 482
  2020828 4803 985 82110 646 55339 146 0928 286 362
  2021837 9683 685 82610 498 40147 066 9798 516 084
  2022838 2683 730 30010 272 80447 647 2098 752 446
  2022
  Viken18 739398 03011 1406 914 992314
  Oslo626 412837 5735 746 1947 771 5532 704 354
  Innlandet4 401422 8507 0057 182 79111 032
  Vestfold og Telemark20 646258 5581 5286 997 0271 955
  Agder2 963145 79812 760277 987684
  Rogaland15 601289 44634 2081 634 6531 504 953
  Vestland60 458464 4592 194 704843 3362 228 176
  Møre og Romsdal3 253115 5262 2316 803 604704
  Trøndelag - Trööndelage40 510374 4561 646 6346 511 1261 908 843
  Nordland - Nordlánnda11 341272 64924 2681 257 868336
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku33 859147 061591 3921 178 901340 997
  Svalbard853 894740273 37150 098
  1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
  Standardteikn i tabellar
 • Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar
  Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar1
  Museum og samlingarKulturhistoriske bygningarOpne kulturhistoriske bygningar
  20151154 9402 829
  20161075 0142 443
  20171075 0202 519
  20181005 0282 474
  2019985 0282 512
  20201025 0882 123
  20211015 0352 196
  20221045 0002 000
  2022
  Viken11699274
  Oslo1821992
  Innlandet101 000553
  Vestfold og Telemark5300113
  Agder522184
  Rogaland7261117
  Vestland11689256
  Møre og Romsdal6255163
  Trøndelag - Trööndelage10457160
  Nordland - Nordlánnda7425225
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku13341155
  Svalbard112
  1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Museumsstatistikken gjev ei oversikt over status på samlingane og noko av aktiviteten i dei norske musea. Statistikken viser også inntekter og utgifter for musea. Oversikta inkluderer kun dei musea som er opne for ålmenta og har minst ett årsverk. Museumsstatistikken baserer seg på data frå Kulturdirektoratet rapportert via Altinn.

Besøk i museumsstatistikken

Med besøk meiner ein besøk av ein person som oppsøkjer museet for å sjå på og bruke museets utstillingar og formidlingstenester. Besøk på friluftsmuseum er besøk av personar som oppsøker museets område i opningstida for bruk av museets formidling på området. Besøk av personar som oppheld seg i museets lokale og friluftsområde i forbindelse med arrangement som ikkje aktivt knytast til museets formidling og verksemd, skal ikkje reknast med. For utstillingar i andre lokale enn museets eigne, reknast besøk av personar dersom det primære formål er å aktivt oppsøke utstillinga til museet. Dei som vitjar museets stand på ei messe, skal ikkje reknast med. Personar som berre passera gjenstandar/fotografi i eit offentleg lokale utan å oppsøkje utstillinga skal heller ikkje reknast med. Virtuelle besøk (internettutstillingar og liknande) reknast ikkje med. Deltakarar i pedagogisk verksemd skal være inkludert i besøkstala.

Gjenstandar/objekt : kan vere kunsthistoriske, kulturhistoriske, naturhistoriske, arkeologiske og fotografi.

Utstillingar: kan vere basisutstilling eller temporær utstilling. Basisutstilling er fast utstilling som er ein del av det faste opplegget til museet når det gjeld formidling. Eit museum kan ha fleire basisutstillingar. Eit tun eller friluftsmuseum med fleire bygningar blir rekna som éi basisutstilling. Temporær utstilling er utstilling som er montert og som skal visast ei avgrensa tid. Visingstida kan variere frå nokre få dagar og inntil eit år.

Eigenprodusert vandreutstilling i drift : Utstilling som er laga for å kunne transporterast og visast på fleire stader.

Inntekter totalt : inkluderer offentlege løyvingar, billettinntekter, gåver og andre inntekter.

Utgifter i alt : inkluderer lønn, sosiale utgifter, andre driftsutgifter og investeringar.

Kulturhistoriske bygningar: Med kulturhistoriske bygningar i museumsstatistikken meiner ein bygningar som har kunnskaps- og kjeldeverdi ved at dei vitnar om lokal kunnskap, estetikk, tradisjonar, levemåte, arkitektur og økonomiske forutsetningar.

Ikkje relevant

Museum og samlingar

Emne: Kultur

5. juni 2024

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken blir samla inn på institusjonsnivå. Publisering skjer på fylkes- og nasjonalt nivå.

Statistikken blir publisert ein gong i året. Statistikken blir også publisert årleg i ein større papirpublikasjon, Kulturstatistikk. Norsk kulturråd publiserer også Statistikk for museum ein gong i året.

Ikkje relevant

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Føremålet med museumsstatistikken er å gje ei oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for stat, fylke, kommune og andre som er involverte i drifta eller finansieringa av musea på ein eller annan måte. Statistikken er blitt publisert årleg sidan 1983, med unntak av åra 1984 og 1990. Statistikken har vore publisert i samarbeid med Statens museumsråd, Norsk Museumsutvikling (NMU) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå statistikkrapporteringa i 2011, i samarbeid med Kulturdirektoratet.

Forutan å gje departement, fylke og kommunar naudsynt styringsinformasjon, er også Museumsnett, Kulturditekoratet, Noregs museumsforbund, pressa og allmenta viktige brukarar.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av de viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikken blir nytta i samband med annan statistikk i SSB, til dømes med "Norsk kulturbarometer", som er ei undersøking om det norske folks kulturvanar.

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovuddel Kultur og Fritid, delområde Kultur.

Ikkje relevant

Det finst ikkje nokon eintydig definisjon for museum i Noreg. Til og med 2001-statistikken betydde dette at alle samlingar som var opne for publikum, kunne vere inkluderte i populasjonen (sjå elles ICOMs definisjon av eit museum: NOU 1996:7 Museum - mangfald, minne, møtestad, side 35). Nokre museum blir administrerte under ei eining jamvel om dei er einskilde museum. I desse tilfella vil berre den administrative eininga få tilsendt skjema. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen til å gjelde berre dei musea som har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret. Dette som eit ledd i gjere populasjonen meir stabil.

Det har også gått føre seg ein omfattande konsolideringsprosess i museumssektoren. Denne prosessen førte til at talet på administrative einingar som skulle rapportere, fall år for år i ein periode, men ein reknar likevel med at statistikken dekkjer dei same musea.

Ser ein bort frå konsolideringa, ser ein likevel at populasjonen varierer frå år til år ved at til dømes nokre heilt nye einingar kjem til, samstundes med at andre einingar av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Om dei musea som ikkje leverer er små eller store einingar vil sjølvsagd kunne påverka statistikken frå år til år.

I 2016 ble fem einingar teke ut av museumspopulasjonen fordi verksemda deira ikkje lenger reknast å ligge innanfor det som er museumsdrift, i hovudsak fordi dei ikkje har eigne samlingar

Dei enkelte musea er kjelde for sine data. Frå 2017 rapporterer musea elektronisk via Altinn. Norsk kulturråd sender samla datagrunnlag til SSB. Frå 2004 har rapporteringa vore elektronisk til Kulturdirektoratet (tidlegare ABM-utvikling og Norsk Kulturråd).

Statistikken famnar dei musea som Kulturdirektoratet har registrert og som er opne for publikum, samt har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret.

Kulturdirektoratet sender ut varsel om levering av elektroniske skjema med svarfrist mars/april kvart år. Kulturdirektoratet er sjølv ansvarleg for purring. Den samla datafila blir send til SSB for vidare arbeid.

Det blir køyrd manuelle og maskinelle kontrollar under utarbeidinga av statistikken. Med editering meiner ein kontroll, gransking og endring av data.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Fordi populasjonen ikkje har vore eintydig, og på grunn av varierande svarprosent frå år til år, er det vanskeleg å seie noko om aktiviteten over tid. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen til å gjelde berre dei musea som har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret. Dette som eit ledd i å gjere populasjonen meir stabil. Samstundes kan vi sjå at populasjonen varierer frå år til år ved at til dømes nokre heilt nye einingar kjem til, og at andre einingar av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Om dei musea som ikkje leverer er små eller store einingar vil sjølvsagd kunne påverka statistikken frå år til år.

I enkelte år kan eit museum vere stengt på grunn av oppussing og liknande. I nokre høve kan dette gi store utslag på tala.

Musea har gjennom åra stadig gjort kvalitetsforbetringar og i nokre høve endra metodikk for teljing av til dømes gjenstandar og objekt. Til dømes er årsaka til over halvparten av endringane i tal på kunsthistoriske gjenstandar frå 2010 til 2011 at frå og med 2011 tel Nasjonalmuseet for kunst alle objekt i samlingane sine som kunsthistoriske gjenstandar. Samt at museet frå og med 2011 bruker tal på registrerte objekt i ein samlingsdatabase, i staden for å bruke overslag av tal på gjenstandar frå 2002 pluss årleg tilvekst. Over halvparten av endringane i tal på fotografi frå 2010 til 2011 kjem av ein ny standardiseringsmåte for teljing av samlingane ved eit museum i Akershus.

Frå 2016 er basisutstillingar og temporære utstillingar slått saman til ny kategori Utstillingar.

Musea forbetrar stadig sine samlingar og rapporteringar. Det har og vore tilfellet i 2018, noko som gjer utslag i tala. Til dømes har eit av musea omdefinert delar av sine samlingar til arkiv og dermed går samlinga ut av statistikk for museum og samlingar. Vidare har eit anna museum fått endra status og er dermed heller ikkje pålagt å levera tal til statistikken, noko dei har valt å ikkje gjere for 2018.

Det kan oppstå feil ved utfylling av skjema i dei einskilde musea, og ved arbeidet hos SSB. Dei fleste slike feil blir funne og retta ved maskinelle og manuelle kontrollar. Nokre museum lar vere å svare på enkelte spørsmål i skjemaet.

Revisjon er planlagd endring av tal som allereie er publiserte, for eksempel ved publisering av endelege tal der det tidlegare har vore publisert førebelse tal. Sjå også SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt

Hilde Sofie Frydenberg

hilde.frydenberg@ssb.no

40 81 13 50