Museum og samlingar

Oppdatert: 31. mai 2021

Endra:

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Besøk i norske museer
Besøk i norske museer
2020
5 134 293

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Museum og samlingar. Årsverk
Museum og samlingar. Årsverk1
Årsverk i altLønte årsverkÅrsverk i faste stillingar
20103 932,53 726,92 792,3
20113 977,83 782,42 844,0
20123 972,73 778,12 868,1
20134 064,83 862,92 952,9
20144 052,83 864,62 999,2
20154 213,14 015,13 085,4
20164 150,73 954,83 069,2
20174 169,93 966,83 109,6
20184 244,44 056,43 169,0
20194 281,74 213,43 308,1
20204 310,34 173,73 359,7
2020
Viken364,0329,7257,9
Oslo1 131,11 127,5919,9
Innlandet395,9376,6315,8
Vestfold og Telemark187,3184,5158,5
Agder184,6174,0145,6
Rogaland295,1288,4244,0
Vestland539,3526,1437,3
Møre og Romsdal148,7133,3106,8
Trøndelag - Trööndelage523,4506,7402,1
Nordland - Nordlánnda216,0210,9147,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku320,0311,1221,7
Svalbard4,94,92,7
1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
12. oktober 2021: Tabellen er oppdatert med korrigerte tal for 2020.
Standardteikn i tabellar
Museum og samlingar. Storleik på samlingane
Museum og samlingar. Storleik på samlingane1
KunsthistoriskeKulturhistoriskeNaturhistoriskeFotografierArkeologiske
2010451 8953 588 7109 953 46724 731 1054 404 473
2011643 0833 590 08910 138 47829 681 6354 611 748
2012692 1363 594 99910 250 11231 773 8784 922 274
2013715 7553 605 98810 293 70530 974 7205 176 241
2014760 4283 728 07510 437 05331 907 3546 346 950
2015766 8993 779 69010 559 20733 885 9466 705 567
2016782 8873 633 8529 946 82534 027 0686 991 980
2017799 3653 555 1049 912 14134 971 6477 259 804
2018800 2163 615 01810 098 70135 209 1797 719 130
2019808 3483 696 14910 410 25138 874 1178 087 482
2020828 4803 985 82110 646 55339 146 0928 286 362
2020
Viken20 467422 53911 1406 837 980314
Oslo621 0401 115 1776 028 7597 640 1102 487 093
Innlandet3 344412 8206 8797 050 22410 999
Vestfold og Telemark17 691254 5841 6964 935 4191 941
Agder2 790150 038123 267308 100698
Rogaland15 147279 17736 5191 489 3881 451 594
Vestland60 084457 6432 167 659839 7792 147 497
Møre og Romsdal2 431133 3231 6562 074 679668
Trøndelag - Trööndelage41 775328 7921 615 1125 341 3721 812 432
Nordland - Nordlánnda11 056278 29124 2671 417 596330
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku32 497149 622629 1811 183 058322 753
Svalbard1583 81541828 38750 043
1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
Standardteikn i tabellar
Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar
Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar1
Museum og samlingarKulturhistoriske bygningarOpne kulturhistoriske bygningar
20131274 9262 855
20141184 9152 824
20151154 9402 829
20161075 0142 443
20171075 0202 519
20181005 0282 474
2019985 0282 512
20201025 0882 123
2020
Viken11722256
Oslo1720788
Innlandet101 177482
Vestfold og Telemark5292106
Agder5202103
Rogaland725393
Vestland11691248
Møre og Romsdal6303160
Trøndelag - Trööndelage9461161
Nordland - Nordlánnda7426216
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku12354209
Svalbard201
1Talet på museum vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme med, medan andre eininger av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Museumsstatistikken gjev ei oversikt over status på samlingane og noko av aktiviteten i dei norske musea. Statistikken viser også inntekter og utgifter for musea. Museumsstatistikken baserer seg på data frå Norsk Kulturråd rapportert via Altinn.

Besøk i museumsstatistikken: Med besøk meiner ein besøk av ein person som oppsøkjer museet for å sjå på og bruke museets utstillingar og formidlingstenester. Besøk på friluftsmuseum er besøk av personar som oppsøker museets område i opningstida for bruk av museets formidling på området. Besøk av personar som oppheld seg i museets lokale og friluftsområde i forbindelse med arrangement som ikkje aktivt knytast til museets formidling og verksemd, skal ikkje reknast med. For utstillingar i andre lokale enn museets eigne, reknast besøk av personar dersom det primære formål er å aktivt oppsøke utstillinga til museet. Dei som vitjar museets stand på ei messe, skal ikkje reknast med. Personar som berre passera gjenstandar/fotografi i eit offentleg lokale utan å oppsøkje utstillinga skal heller ikkje reknast med. Virtuelle besøk (internettutstillingar og liknande) reknast ikkje med. Deltakarar i pedagogisk verksemd skal være inkludert i besøkstala.

Gjenstandar/objekt : kan vere kunsthistoriske, kulturhistoriske, naturhistoriske, arkeologiske og fotografi.

Utstillingar: kan vere basisutstilling eller temporær utstilling. Basisutstilling er fast utstilling som er ein del av det faste opplegget til museet når det gjeld formidling. Eit museum kan ha fleire basisutstillingar. Eit tun eller friluftsmuseum med fleire bygningar blir rekna som éi basisutstilling. Temporær utstilling er utstilling som er montert og som skal visast ei avgrensa tid. Visingstida kan variere frå nokre få dagar og inntil eit år.

Eigenprodusert vandreutstilling i drift : Utstilling som er laga for å kunne transporterast og visast på fleire stader.

Inntekter totalt : inkluderer offentlege løyvingar, billettinntekter, gåver og andre inntekter.

Utgifter i alt : inkluderer lønn, sosiale utgifter, andre driftsutgifter og investeringar.

Kulturhistoriske bygningar: Med kulturhistoriske bygningar i museumsstatistikken meiner ein bygningar som har kunnskaps- og kjeldeverdi ved at dei vitnar om lokal kunnskap, estetikk, tradisjonar, levemåte, arkitektur og økonomiske forutsetningar.

Ikkje relevant

Museum og samlingar

Foreløpig ikkje fastsett

360 Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken blir samla inn på institusjonsnivå. Publisering skjer på fylkes- og nasjonalt nivå.

Statistikken blir publisert ein gong i året. Statistikken blir også publisert årleg i ein større papirpublikasjon,Kulturstatistikk. Norsk kulturråd publiserer også Statistikk for museum ein gong i året.

Ikkje relevant

All museumsstatistikk i SSB er langtidslagra på forsvarlege og standardiserte måtar i samråd med blant anna Datatilsynet.

Føremålet med museumsstatistikken er å gje ei oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for stat, fylke, kommune og andre som er involverte i drifta eller finansieringa av musea på ein eller annan måte. Statistikken er blitt publisert årleg sidan 1983, med unntak av åra 1984 og 1990. Statistikken har vore publisert i samarbeid med Statens museumsråd, Norsk Museumsutvikling (NMU) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå statistikkrapporteringa i 2011, i samarbeid med Norsk kulturråd.

Forutan å gje departement, fylke og kommunar naudsynt styringsinformasjon, er også Museumsnett, Norsk kulturråd, Noregs museumsforbund, pressa og allmenta viktige brukarar.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av de viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikken blir nytta i samband med annan statistikk i SSB, til dømes med "Norsk kulturbarometer", som er ei undersøking om det norske folks kulturvanar.

Opplysningane samlast inn av Kulturrådet. Statistisk sentralbyrå nyttar oppgåvene til utarbeiding av offisiell statistikk i høve til lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

Ikkje relevant

Det finst ikkje nokon eintydig definisjon for museum i Noreg. Til og med 2001-statistikken betydde dette at alle samlingar som var opne for publikum, kunne vere inkluderte i populasjonen (sjå elles ICOMs definisjon av eit museum: NOU 1996:7 Museum - mangfald, minne, møtestad, side 35). Nokre museum blir administrerte under ei eining jamvel om dei er einskilde museum. I desse tilfella vil berre den administrative eininga få tilsendt skjema. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen til å gjelde berre dei musea som har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret. Dette som eit ledd i gjere populasjonen meir stabil.

Det har også gått føre seg ein omfattande konsolideringsprosess i museumssektoren. Denne prosessen førte til at talet på administrative einingar som skulle rapportere, fall år for år i ein periode, men ein reknar likevel med at statistikken dekkjer dei same musea.

Ser ein bort frå konsolideringa, ser ein likevel at populasjonen varierer frå år til år ved at til dømes nokre heilt nye einingar kjem til, samstundes med at andre einingar av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Om dei musea som ikkje leverer er små eller store einingar vil sjølvsagd kunne påverka statistikken frå år til år.

I 2016 ble fem einingar teke ut av museumspopulasjonen fordi verksemda deira ikkje lenger reknast å ligge innanfor det som er museumsdrift, i hovudsak fordi dei ikkje har eigne samlingar

Dei enkelte musea er kjelde for sine data. Frå 2017 rapporterer musea elektronisk via Altinn. Norsk kulturråd sender samla datagrunnlag til SSB. Frå 2004 har rapporteringa vore elektronisk til Norsk Kulturråd (tidlegare ABM-utvikling).

Statistikken famnar dei musea som Norsk Kulturråd har registrert og som er opne for publikum, samt har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret.

Norsk kulturråd sender ut varsel om levering av elektroniske skjema med svarfrist mars/april kvart år. Norsk kulturråd er sjølv ansvarleg for purring. Den samla datafila blir send til SSB for vidare arbeid.

Det blir køyrd manuelle og maskinelle kontrollar under utarbeidinga av statistikken. Med editering meiner ein kontroll, gransking og endring av data.

Ikkje relevant.

Ikkje relevant.

Fordi populasjonen ikkje har vore eintydig, og på grunn av varierande svarprosent frå år til år, er det vanskeleg å seie noko om aktiviteten over tid. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen til å gjelde berre dei musea som har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret. Dette som eit ledd i å gjere populasjonen meir stabil. Samstundes kan vi sjå at populasjonen varierer frå år til år ved at til dømes nokre heilt nye einingar kjem til, og at andre einingar av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Om dei musea som ikkje leverer er små eller store einingar vil sjølvsagd kunne påverka statistikken frå år til år.

I enkelte år kan eit museum vere stengt på grunn av oppussing og liknande. I nokre høve kan dette gi store utslag på tala.

Musea har gjennom åra stadig gjort kvalitetsforbetringar og i nokre høve endra metodikk for teljing av til dømes gjenstandar og objekt. Til dømes er årsaka til over halvparten av endringane i tal på kunsthistoriske gjenstandar frå 2010 til 2011 at frå og med 2011 tel Nasjonalmuseet for kunst alle objekt i samlingane sine som kunsthistoriske gjenstandar. Samt at museet frå og med 2011 bruker tal på registrerte objekt i ein samlingsdatabase, i staden for å bruke overslag av tal på gjenstandar frå 2002 pluss årleg tilvekst. Over halvparten av endringane i tal på fotografi frå 2010 til 2011 kjem av ein ny standardiseringsmåte for teljing av samlingane ved eit museum i Akershus.

Frå 2016 er basisutstillingar og temporære utstillingar slått saman til ny kategori Utstillingar.

Musea forbetrar stadig sine samlingar og rapporteringar. Det har og vore tilfellet i 2018, noko som gjer utslag i tala. Til dømes har eit av musea omdefinert delar av sine samlingar til arkiv og dermed går samlinga ut av statistikk for museum og samlingar. Vidare har eit anna museum fått endra status og er dermed heller ikkje pålagt å levera tal til statistikken, noko dei har valt å ikkje gjere for 2018.

Det kan oppstå feil ved utfylling av skjema i dei einskilde musea, og ved arbeidet hos SSB. Dei fleste slike feil blir funne og retta ved maskinelle og manuelle kontrollar. Nokre museum lar vere å svare på enkelte spørsmål i skjemaet.

Kontakt

Hilde Sofie Frydenberg

hilde.frydenberg@ssb.no

40 81 13 50

Elin Såheim Bjørkli

elin.saheim.bjorkli@ssb.no

40 81 13 53