Samordningsrådet skal søke å sette i system rapporteringen av geografiske data, personelldata og økonomi- og tjenestedata innenfor kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har det enkelte fagdepartement ansvaret for rapporteringer innen sine fagområder.
Les mer om Samordningsrådet her

Arbeidsgruppene i KOSTRA har ansvar for å innhente informasjon om, og utarbeide statistikk på, sitt område. Gruppene er sammensatt av representanter fra ulike offentlige etater, og fagdepartementer fra de respektive områdene. I tillegg deltar eventuelle andre interessenter som bestemmes konkret for den enkelte arbeidsgruppen. Arbeidet i arbeidsgruppene springer ut fra årlige mandater som Samordningsrådet for KOSTRA har gitt sin tilslutning til. Arbeidet dokumenteres i rapporter som legges ut på ssb.no (lenke finnes litt lengre ned på siden her).

Regnskapsgruppa er i likhet med de øvrige arbeidsgruppene bredt sammensatt. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD) som leder gruppa, og du finner mer informasjon, samt møtereferater på KDDs nettsider

Arbeidsgruppene

Les mer om arbeidsgruppene her

Arbeidsgruppene i KOSTRA redegjør årlig for sitt virke gjennom arbeidsgrupperapportene. 

 

Arbeidsgruppenes rapporter:

Forut for 2020 ble rapportene gitt ut i serien Notater. En samling av disse notatene finner du under Analyser, artikler og publikasjoner nedenfor: KOSTRA dokumentasjonsnotater.