Mandat

 1. Samordningsrådet skal behandle prinsipielle spørsmål knyttet til rapportering.
 2. Rådet skal samordne rapporteringen av geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata fra kommunesektoren til staten med sikte på å oppnå mest mulig:
  • felles struktur for geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata
  • sammenlignbarhet mellom kommuner og mellom fylkeskommuner
  • effektiv utveksling av data
  • relevante data
  • forenkling av rapportering
 3. Forslag til endringer i rapportering av geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata skal forelegges samordningsrådet til uttalelse. Samordningsrådet kan likevel overlate til andre å foreta vurderinger av endringsforslagene.
 4. Samordningen skal omfatte alle geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata som samles inn løpende og som gjelder mer enn et ubetydelig mindretall av kommuner eller fylkeskommuner.
 5. Rådet skal bidra til koordinering og samordning av sentrale registres krav om innhenting av data.
 6. Samordningsrådet skal fremme bruk og utnytting av statistikken.
 7. Fagdepartementene har det formelle ansvaret for de enkelte rapporteringsordningene.
 8. Samordningsrådet avgir uttalelser. Uttalelser baseres på konsensusprinsippet.

Samordningsrådets ansvar

Målet om en samordning av rapporteringen av geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata kan best nås gjennom et nært forpliktende samarbeid mellom ansvarlige departementer, direktorater/etater, kommunesektoren, Statistisk sentralbyrå og andre sentrale informasjonsressursforvaltere. Samordningsrådets ansvar er av rådgivende karakter, hvor rådets anbefalinger baseres på konsensusprinsippet. Endelig avgjørelse vedrørende tjenesterapportering ligger i fagdepartementene. Samtidig understrekes viktigheten av at samordningsrådet gis nødvendig prioritet for å følge opp dets mandat.

Samordningsrådet ledes av KDD, og SSB er sekretariat for rådet. Rådet skal bistå med at målet med utviklingsarbeidet – en samordning av rapporteringen av geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata – kan nås. Innenfor denne rammen har det enkelte fagdepartement ansvaret for rapporteringer innen sine fagområder.

Rådets medlemmer må forplikte seg til å legge eksisterende rapporteringsordninger fram til vurdering i rådet, redegjøre for ønskelig statistikkutvikling innenfor tjenesteområdet, samt følge opp rådets anbefalinger vedrørende eksisterende rapporteringsordninger og videre utviklingsarbeid. Det er nødvendig at rådets deltakere på en forpliktende måte representerer sin organisasjon og besitter den nødvendige myndighet slik at rådets anbefalinger kan bli fulgt opp i det enkelte departement/direktorat som har ansvar for den enkelte rapporteringsordning.

Samordningsrådet fastsetter arbeidsgruppenes mandat.

Krav til informasjonskjeden

Rådet skal bidra til en tverrgående og samordnet kjede for rapportering av geografiske data, fagdata, personelldata og økonomi- og tjenestedata mellom kommunesektoren og staten.

Den årlige informasjonskjeden vil ha følgende kritiske punkter

 1. Kildedata skapes i de lokale IT-baserte fagsystemer.
 2. Data som etterspørres av sentralforvaltningen sammenstilles av kommunen.
 3. Sammenstilte data overføres elektronisk til Statistisk sentralbyrå direkte eller via andre informasjonsforvaltere.
 4. Sammenstilte data mottas av Statistisk sentralbyrå.
 5. Data sammenstilles og tilrettelegges av Statistisk sentralbyrå for publisering.
 6. Det inngås enkeltavtaler om utlevering og videreformidling av ubehandlede data til sentrale brukere.
 7. Publiserte data kan gjenbrukes som styringsinformasjon lokalt og sentralt. Innsamlet informasjon nyttes dessuten til utarbeiding av offisiell statistikk.

Kommunene/fylkeskommunene har ansvar for at data overføres til sentral forvalter av informasjonen. Den enkelte kommune/fylkeskommune har selv det primære ansvar for at dataene har tilstrekkelig pålitelighet og kvalitet. Kommunene/fylkeskommunene har ansvar for å benytte standardiserte løsninger ved overføring av dataene til Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå har ansvar for å sammenstille de data som er overført fra kommunene og tilrettelegge de sammenstilte data for publisering, slik at den enkelte enhet innenfor offentlig forvaltning kan foreta sammenligninger og analyser (tverrsnitt og tidsserie) av produktivitet, prioritering og dekningsgrad og andre relevante indikatorer for (fylkes-)kommunal virksomhet.

Regional statsforvaltning spiller i dag en viktig rolle som formidler av informasjon mellom sentralforvaltningen og den enkelte kommune. Regional statsforvaltning har en viktig rolle i informasjonskjeden som selvstendig bruker av kommunalstatistikk og som veileder overfor kommunene i bruk av styringsinformasjon, og gjennom dette også en rolle som kvalitetssikrer av kommunale grunnlagsdata.

Sammensetning

Samordningsrådet skal dekke et bredt spekter av rapportering mellom kommunesektoren og staten og felles bruk av styringsinformasjon. Rådets sammensetning bør avspeile bredden i rapporteringsordninger og (bruk av) styringsinformasjon.

Det er vesentlig at rådet har legitimitet. De som representerer rådets medlemmer må på en forpliktende måte representere organisasjonens myndighet og fagområde (rådet er rådgivende).

Organisasjoner som oppnevner deltakere bør sikre nytenkning, framdrift og dynamikk i gruppene ved en viss rullering av deltakere. En viss rullering av deltagere vil kunne bidra til nytenkning og dynamikk i arbeidsgruppene.

 

Medlemmer - Antall personer

 • Kommunal- og distriktsdepartementet (leder) 3
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 1
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 1
 • Finansdepartementet 1
 • Helsedirektoratet 1
 • Helse- og omsorgsdepartementet 1
 • Justis- og beredskapsdepartementet 1
 • Klima- og miljødepartementet 1
 • KS 5
 • Kultur- og likestillingsdepartementet 1
 • Landbruks- og matdepartementet 1
 • Miljødirektoratet 1
 • NKK – Norske kemner- og kommuneøkonomers forbund 1
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 1
 • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) 1
 • Kartverket 1
 • Regional statsforvaltning 1
 • Samferdselsdepartementet 1
 • Utdanningsdirektoratet (Udir) 1
 • Statistisk sentralbyrå (sekretariat) 3

Medlemmer kan delta med observatører på møtene i det antall det enkelte medlem ser behov for innenfor rammen av kapasitet på møtelokaler. Rådets møter er offentlige.

Brønnøysundregistrene, Fagforbundet og Riksrevisjonen deltar som observatører, men med tale- og forslagsrett.

 

Bakgrunn

Regjeringen opprettet i 1997 et rådgivende ”Samordningsråd for kommune-stat-rapportering”. Bakgrunnen var de erfaringer som ble høstet i ”KOSTRA pilot-prosjektet” (nærmere beskrevet i rapport fra Statskonsult/Statistisk sentralbyrå juni 1997). Regjeringen angav følgende om rådets organisering og mandat:

”I tillegg til eit klart siktemål, er det behov for ei meir permanent organisering av samarbeidet mellom staten og kommunesektoren om rapportering. Eg foreslår difor at ein etablerer eit fast ”Samordningsråd for kommune-stat-rapportering” under leiing av KAD og med deltaking frå kommunesektoren, berørte departement og evt. underliggjande etatar. Ansvaret for sekretariatet bør leggjast til SSB som den sentrale mottakar og forvaltar av data frå kommunesektoren til staten. Rådet sitt mandat skal i første omgang vere å samordne rapporteringa frå kommunesektoren til staten, med sikte på nye rekneskapsforskrifter med tilhøyrande tilpassing av tenesterapporteringa samt forenkling og effektivisering av den kommunale rapporteringa til staten.”

KOSTRA ble avsluttet som prosjekt 1. juli 2002. Som det framgår av ovennevnte var imidlertid rådet forutsatt å være permanent, og ikke knyttet til prosjektfasen.

 

Referat fra møter i Samordningsrådet

DatoLenke
06.09.2023Møtereferat (pdf)
08.09.2022Møtereferat (pdf)
08.09.2021Møtereferat (pdf)
09.09.2020Møtereferat (pdf)
11.09.2019Møtereferat (pdf)
12.09.2018Møtereferat (pdf)
11.09.2017Møtereferat (pdf)
16.09.2016Møtereferat (pdf)
11.09.2015Møtereferat (pdf)
29.08.2014Møtereferat (pdf)
05.09.2013Møtereferat (pdf)