Medlemmer i arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppen er stilt i bero fram til det er tatt en avgjørelse om håndteringen av KOSTRA-regnskapsfunksjon 254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. SSB drifter i mellomtiden statistikkområdet.

Da arbeidet i gruppen stanset var følgende etater og avdelinger representert: 

SSB; seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk, Helsedirektoratet; avdeling statistikk og avdeling psykisk helse og rus, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Tjenesteavdelingen; seksjon oppfølging, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Statens institutt for folkehelse, KS, Stavanger kommune; oppvekst og levekår, Nøtterøy kommune; tjeneste for psykisk helse og rus, Holmestrand kommune, NAPHA, KoRus.


Eldre referater fra arbeidsgruppen.