KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om blant annet helse- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene.

Veiledning til KOSTRA-tabellene

Her finner du en samling av veiledninger og forklaringer til ulike sider av KOSTRA-tabellene.

KOSTRA-tallene kan nås på flere måter

KOSTRA nøkkeltall
er tabeller som inneholder utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene. Det er mulig å laste ned tabellvisningen til andre formater, Excel og CSV, for videre bearbeiding og bruk av tallene. Når du er inne på et tjenesteområde finner du lenker til flere tabeller med tall for tjenesteområdet i Statistikkbanken.

Statistikkbanken
For deg som kjenner til Statistikkbanken fra tidligere, så finner du samtlige tall for kommunale tjenester i KOSTRA under 'Offentlig sektor' > 'KOSTRA'. Statistikkbanken er fleksibel ved valg av antall variabler, kommuner og år som skal være med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det også mulig å lagre spørringen for senere bruk av tabellen.

KOSTRA-statistikkene
Her har du lenke til KOSTRA-statistikkene. Her finner du artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner.

Organisering av arbeidet i KOSTRA

Her får du vite mer om hvordan arbeidet i KOSTRA er organisert og hvem som deltar – i de overordnede styrings- og koordineringsorganene og i de ulike arbeidsgruppene. Her finner du også årlige rapporter fra arbeidsgruppene.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.