Sammensetning og ledelse

Arbeidsgruppene er underlagt de respektive fagdepartementer. Fagdepartementene kan avtale at ledelse og sekretariatsoppgaver for arbeidsgruppene utføres av andre.

Arbeidsgruppen skal settes sammen av representanter for:

  • Berørte fagdepartementer
  • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som samordningsdepartement
  • Kommunene (oppnevnt gjennom KS)
  • Eventuelt Oslo kommune for å ivareta bydelsproblematikk
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Eventuelt andre interessenter (bestemmes konkret for den enkelte arbeidsgruppe)

Gruppene rapporterer til sitt respektive fagdepartement og parallelt til Samordningsrådet med frist 30. juni hvert år. For øvrig tilpasses andre oppgaver til tidsplanen i KOSTRA.

Dersom arbeidsgruppene i sine rapporter har spørsmål av prinsipiell betydning skal det synliggjøres hvilke spørsmål det dreier seg om. Samordningsrådet skal ta stilling til slike spørsmål.

Mandat

Arbeidsgruppen skal holde oversikt over og gjennomgå rapporteringsordninger fra kommunene og fylkeskommunene innenfor egne funksjonsområder (jf. forskrift fra KDD). Liste over arbeidsgruppene og hvilke funksjoner de har ansvar for vedlegges.

 Arbeidsgruppene skal:

a. Følge utviklingen på sitt område, herunder eventuelle endringer i oppgaver og ansvar på regionalt nivå, med særlig vekt på å samordne tjeneste- og økonomidata for å sikre kvaliteten på nøkkeltallene. Arbeidsgruppene må videre vurdere og ev. gi forslag til endringer i rapporteringens omfang og innretning, ut i fra statens og kommunenes behov for styringsinformasjon, og ut i fra hva slags tilleggsinformasjon som er nødvendig for den offisielle statistikken.

b. Samordne rapporteringen av geografiske data, fagdata og økonomi- og tjenestedata fra kommunesektoren til staten med sikte på å oppnå mest mulig: 

1. Relevante data

2. Forenkling av rapportering

c. Gi forslag om hvilke nøkkeltall og grunnlagsdata som skal publiseres (herunder ev. bydels- og institusjonspublisering) på sitt mandatområde.

d. Bidra til å sikre en hensiktsmessig og effektiv dataflyt fra kommunene til staten.

e. Kritisk gjennomgå data som samles inn og publiseres i KOSTRA med sikte på å redusere rapporteringsomfanget og antallet indikatorer samt unngå dobbeltrapportering.

f. Sikre at registre utnyttes i størst mulig grad, slik at datainnsamling via skjema begrenses mest mulig.

g. Begrunne endringer i rapporteringen fra år til år med hensyn til oppgavebyrde, relevans og sammenliknbarhet over tid.

h. Strukturere sine tabeller i Statistikkbanken slik at brukerne enklest mulig finner fram til ønskede nøkkeltall og grunnlagsdata.

i. Videreføre arbeidet med indikatorer for brukerrettet informasjon, spesielt hvorvidt det er kø/ventelister for å motta tjenestene og informasjon om brukerbetaling for tjenestene. Oppgaven gjelder kun for de gruppene hvor dette er en aktuell problemstilling.

j. Vurdere registerbasert personellrapportering innenfor sitt område.

k. Bidra til at KOSTRA-rapportering, gjennom bruk av eksisterende og eventuelt nye datakilder, kan inngå som grunnlag for Nasjonale målepunkter (Lenke til melding til Stortinget nummer 40 (2020-2021) «Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030») og (lenke til Innst. 218 S. (2021-2022) og Globale indikatorer til FNs bærekraftsmål. Arbeidsgruppene skal ha kjennskap til hvilke bærekraftsmål (det kan være flere mål og delmål) som kan knyttes til deres respektive tjenesteområder.

De enkelte fagdepartementer kan utdype og spesifisere mandatet på sine områder. Samordningsrådet for KOSTRA skal i slike tilfelle holdes orientert.

Mandatet (med ev. utdypinger/spesifikasjoner fra fagdepartementene) skal årlig gjennomgås i Samordningsrådet for KOSTRA.

Arbeidsgruppene rapporterer til Samordningsrådet for KOSTRA. Arbeidsgruppene under Helse- og omsorgsdepartementets og Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde rapporterer til Kontaktutvalget for helse- omsorgsstatistikk og sosialstatistikk. For disse gruppene samordner Kontaktutvalget evt. henvendelser/ problemstillinger som skal fremmes for Samordningsrådet.

For god arbeidsflyt og fremdrift i arbeidsgruppene er det gjerne hensiktsmessig med møter både før og etter publisering av KOSTRA-tallene.

Økonomi/dekning av utgifter

De deltakende parter i arbeidsgruppene dekker selv utgiftene ved deltakelsen.

Mandat for arbeidsgruppene i KOSTRA 2023_v2 (pdf).

Tidligere mandater  

Trenger du tilgang til tidligere mandater, ta kontakt med: Christopher O. Hansen eller Kari Paulsen