Innhold i artikkelen:
Sammensetning og ledelse
Mandat
Økonomi/dekning av utgifter
Oversikt over arbeidsgruppene og hvilke funksjoner de har ansvar for
Tidligere mandater

Sammensetning og ledelse

Arbeidsgruppene er underlagt de respektive fagdepartementer. Fagdepartementene kan avtale at ledelse og sekretariatsoppgaver for arbeidsgruppene utføres av andre.

Arbeidsgruppen skal settes sammen av representanter for:

 • Berørte fagdepartementer
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som samordningsdepartement
 • Kommunene (oppnevnt gjennom KS)
 • Eventuelt Oslo kommune for å ivareta bydelsproblematikk
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Eventuelt andre interessenter (bestemmes konkret for den enkelte arbeidsgruppe)

Gruppene rapporterer til sitt respektive fagdepartement og parallelt til Samordningsrådet med frist 30. juni hvert år. For øvrig tilpasses andre oppgaver til tidsplanen i KOSTRA.

Dersom arbeidsgruppene i sine rapporter har spørsmål av prinsipiell betydning skal det synliggjøres hvilke spørsmål det dreier seg om. Samordningsrådet skal ta stilling til slike spørsmål.

Mandat

Arbeidsgruppen skal holde oversikt over og gjennomgå rapporteringsordninger fra kommunene og fylkeskommunene innenfor egne funksjonsområder (jf. forskrift fra KDD). Liste over arbeidsgruppene og hvilke funksjoner de har ansvar for vedlegges.

 Arbeidsgruppene skal:

 1. Følge utviklingen på sitt område, herunder eventuelle endringer i oppgaver og ansvar på regionalt nivå, med særlig vekt på å samordne tjeneste- og økonomidata for å sikre kvaliteten på nøkkeltallene. Arbeidsgruppene må videre vurdere og ev. gi forslag til endringer i rapporteringens omfang og innretning, ut i fra statens og kommunenes behov for styringsinformasjon, og ut i fra hva slags tilleggsinformasjon som er nødvendig for den offisielle statistikken.
   
 2. Samordne rapporteringen av geografiske data, fagdata og økonomi- og tjenestedata fra kommunesektoren til staten med sikte på å oppnå mest mulig: 
  1. Relevante data
  2. Forenkling av rapportering
    
 3. Gi forslag om hvilke nøkkeltall og grunnlagsdata som skal publiseres (herunder ev. bydels- og institusjonspublisering) på sitt mandatområde.
   
 4. Bidra til å sikre en hensiktsmessig og effektiv dataflyt fra kommunene til staten.
   
 5. Kritisk gjennomgå data som samles inn og publiseres i KOSTRA med sikte på å redusere rapporteringsomfanget og antallet indikatorer samt unngå dobbeltrapportering.
   
 6. Sikre at registre utnyttes i størst mulig grad, slik at datainnsamling via skjema begrenses mest mulig.
   
 7. Begrunne endringer i rapporteringen fra år til år med hensyn til oppgavebyrde, relevans og sammenliknbarhet over tid.
   
 8. Strukturere sine tabeller i Statistikkbanken slik at brukerne enklest mulig finner fram til ønskede nøkkeltall og grunnlagsdata.
   
 9. Videreføre arbeidet med indikatorer for brukerrettet informasjon, spesielt hvorvidt det er kø/ventelister for å motta tjenestene og informasjon om brukerbetaling for tjenestene. Oppgaven gjelder kun for de gruppene hvor dette er en aktuell problemstilling.
   
 10. Vurdere registerbasert personellrapportering innenfor sitt område.
   
 11. Bidra til at KOSTRA-rapportering, gjennom bruk av eksisterende og eventuelt nye datakilder, kan inngå som grunnlag for Nasjonale målepunkter (jamfør melding til Stortinget nummer 40 (2020-2021) «Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» og Innst. 218 S. (2021-2022) og Globale indikatorer til FNs bærekraftsmål. Arbeidsgruppene skal ha kjennskap til hvilke bærekraftsmål (det kan være flere mål og delmål) som kan knyttes til deres respektive tjenesteområder.

De enkelte fagdepartementer kan utdype og spesifisere mandatet på sine områder. Samordningsrådet for KOSTRA skal i slike tilfelle holdes orientert.

Mandatet (med ev. utdypinger/spesifikasjoner fra fagdepartementene) skal årlig gjennomgås i Samordningsrådet for KOSTRA.

Arbeidsgruppene rapporterer til Samordningsrådet for KOSTRA. Arbeidsgruppene under Helse- og omsorgsdepartementets og Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde rapporterer til Kontaktutvalget for helse- omsorgsstatistikk og sosialstatistikk. For disse gruppene samordner Kontaktutvalget evt. henvendelser/ problemstillinger som skal fremmes for Samordningsrådet.

For god arbeidsflyt og fremdrift i arbeidsgruppene er det gjerne hensiktsmessig med møter både før og etter publisering av KOSTRA-tallene.

Økonomi/dekning av utgifter

De deltakende parter i arbeidsgruppene dekker selv utgiftene ved deltakelsen.

Oversikt over arbeidsgruppene og hvilke funksjoner de har ansvar for:

Oversikt over arbeidsgruppene og hvilke funksjoner de har ansvar for

Arbeidsgruppe

Ansvar for funksjonene, rapporteringsåret 2023

Barnehage201 Barnehage
211 Styrket tilbud til førskolebarn
221 Barnehagelokaler og skyss
Barnevern244 Barneverntjeneste
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet
Bolig265 Kommunalt disponerte boliger
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
Brann og ulykkesvern338 Forebygging av branner og andre ulykker
339 Beredskap mot branner og andre ulykker
Grunnskole202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
222 Skolelokaler
223 Skoleskyss
Kirke390 Den norske kirke
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
393 Gravplasser og krematorier
Eiendomsforvaltning121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
Dekker også flere funksjoner hvor andre arbeidsgrupper har ansvar f.eks.222 Skolelokaler
Artene:
180 Strøm
181 Fjernvarme/fjernkjøling
182 Fyringsolje og fyringsparafin
183 Naturgass og andre fossile gasser
184 Bioenergi
EiendomsskattArtene:
871 Eiendomsskatt, vannkraftanlegg
872 Eiendomsskatt, vindkraftverk
873 Eiendomsskatt, petroleumsanlegg
875 Eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger
876 Eiendomsskatt, næringseiendom m.m.
Landbruk329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
Kommunehelse- og omsorgstjenester232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
253 Helse- omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
261 Institusjonslokaler
Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Kultur, barne- og ungdomstiltak231 Aktivitetstilbud barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Muséer
377 Kunstformidling
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383 Kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg
740 Bibliotek
760 Muséer
771 Kunstformidling
772 Kunstproduksjon
775 Idrett
790 Andre kulturaktiviteter
Plan, byggesak og miljø301 Plansaksbehandling
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering
303 Kart og oppmåling
335 Rekreasjon i tettsted
360 Naturforvaltning og friluftsliv
365 Kulturminneforvaltning
713 Regional planlegging og planveiledning
714 Regionale forsknings- og utviklingsprosjekter
716 Naturforvaltning, friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk
750 Kulturminneforvaltning
Samferdsel330 Samferdsel og transporttiltak
332 Kommunale veier
722 Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
730 Buss
731 Fylkesveiferger
732 Båtruter
733 Transportordninger for funksjonshemmede
734 Trikk, bybane og T-bane
735 Luftfart
Sosialtjeneste242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275 Introduksjonsordningen
276 Kvalifiseringsordningen
281 Ytelse til livsopphold
Vann, avløp og renovasjon338 Forebygging av branner og andre ulykker (kun feiegebyr)
340 Produksjon av vann
345 Distribusjon av vann
350 Avløpsrensing
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
Tannhelse660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling
Videregående opplæring510 Skolelokaler og internatbygninger
515 Fellesutgifter og støttefunksjoner for videregående opplæring
520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjør
521 Studiespesialisering
522 Bygg- og anleggsteknikk
523 Elektro og datateknologi
524 Design og håndverk
525 Restaurant- og matfag
526 Helse- og oppvekstfag
527 Idrettsfag
528 Teknologi- og industrifag
529 Musikk, dans og drama
530 Medier og kommunikasjon
531 Naturbruk
532 Service og samferdsel
533 Kunst, design og arkitektur
534 Håndverk, design og produktutvikling
535 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
536 Salg, service og reiseliv
537 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
554 Fagskole
559 Landslinjer
561 Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste

 

Tidligere mandater  

Trenger du tilgang til tidligere mandater, ta kontakt med: Christopher O. Hansen eller Kari Paulsen