Hjortejakt

Oppdatert: 22. mars 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall felte hjort i jaktåret
Antall felte hjort i jaktåret
2020-2021
50 053

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
2020-2021
Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
Hele landet67 57350 05324 74425 30974
Viken1 54855433521936
Oslo0000.
Innlandet2 5911 57488668861
Vestfold og Telemark2 21293254239042
Agder2 2331 27070556557
Rogaland4 3013 0421 5421 50071
Vestland30 70124 20511 86212 34379
Møre og Romsdal16 30813 0286 2106 81880
Trøndelag - Trööndelage7 6295 4232 6512 77271
Nordland5025111450
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku0000.
Standardtegn i tabeller
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
2020-2021
Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
Hele landet50 0537 5187 1208 3737 6868 85310 503
Viken5545154906619499
Oslo0000000
Innlandet1 574153182268190465316
Vestfold og Telemark932130112126103286175
Agder1 270183175206163316227
Rogaland3 042452446579509511545
Vestland24 2053 6993 4924 2453 8823 9184 969
Møre og Romsdal13 0282 0391 8812 0321 9942 1392 943
Trøndelag - Trööndelage5 4238067758267751 0191 222
Nordland25531457
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku0000000
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1 ½ år og voksne hann- og, hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Hjortejakt

Foreløpig ikke fastsatt

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble kommunestatistikken publisert med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvaltet og ikke etter jaktarealet innenfor kommunegrensen som tidligere, se også 6.1. Siden kommunestatistikken for disse to årene derfor ikke er sammmenlignbar med andre år, ble statistikken fra jaktåret 2008/09 bare publisert på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel. Fra og med jaktåret 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene i etterkant av publisering kan få inn rettelser. Dette er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Jaktansvarlig person i hvert vald rapporterer til kommunen, som igjen er ansvarlig for kommunens rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 er i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Ikke relevant




Kontakt