Hjortejakt

Oppdatert: 22. mars 2024

Neste oppdatering: 21. mars 2025

Antall felte hjort i jaktåret
Antall felte hjort i jaktåret
2023-2024
52 490
Felte hjort. Foreløpige tall
Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2023-20242023-20242022-2023 - 2023-20242019-2020 - 2023-2024
I alt52 490100,06,413,0
Hanndyr
Kalv8 82716,89,726,9
1 1/2 år8 23415,79,45,7
Eldre8 60016,42,81,7
Hunndyr
Kalv7 98215,26,022,1
1 1/2 år8 05615,311,915,5
Eldre10 79120,61,410,9
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2023-2024
  Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
  Hele landet77 66852 49025 66126 82968
  Viken (2020-2023)1 89076142533640
  Oslo0000.
  Innlandet3 1311 73496377155
  Vestfold og Telemark (2020-2023)3 0671 23965758240
  Agder3 1881 81095285857
  Rogaland5 4194 1192 0052 11476
  Vestland35 62326 17612 55413 62273
  Møre og Romsdal17 16911 7585 6206 13868
  Trøndelag - Trööndelage7 9794 8632 4652 39861
  Nordland - Nordlánnda20230201015
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)0000.
  Standardtegn i tabeller
 • Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2023-2024
  Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
  I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  Hele landet52 4908 8277 9828 2348 0568 60010 791
  Viken (2020-2023)7619310712375209154
  Oslo0000000
  Innlandet1 734211212300195452364
  Vestfold og Telemark (2020-2023)1 239136192169136352254
  Agder1 810273258289246390354
  Rogaland4 119834760652593519761
  Vestland26 1764 5114 0354 2184 3093 8255 278
  Møre og Romsdal11 7581 9691 7291 7261 8401 9252 569
  Trøndelag - Trööndelage4 8637926877506609231 051
  Nordland - Nordlánnda30827256
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)0000000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 25. oktober 2023.

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1½-åringer, voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jakttid gjeldende fram til 31. mars 2028

Den ordinære jakttiden for hjortejakt er fra 1. September til 23. desember. Innskrenket eller utvidet jakttid finnes som egen forskrift på Lovdata.

Navn: Hjortejakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

21. mars 2025

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Statistikk fordelt på kommuner, fylker og hele landet.

Statistikken publiseres årlig. Foreløpige tall publiseres i mars året etter at jakten er avsluttet. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over elgjakt og villreinjakt, samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som administrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952.

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av hjortejakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 ble i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen, men kommunetallene ble publiserte. For jaktåret 2008/09 ble det bare publisert fylkestall. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Ikke relevant

Kontakt