Hjortejakt

Oppdatert: 23. mars 2023

Neste oppdatering: 22. mars 2024

Antall felte hjort i jaktåret
Antall felte hjort i jaktåret
2022-2023
49 301
Felte hjort. Foreløpige tall
Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2022-20232022-20232021-2022 - 2022-20232018-2019 - 2022-2023
I alt49 301100,0-6,712,5
Hanndyr
Kalv8 04016,3-2,429,5
1 1/2 år7 52615,3-12,4-1,2
Eldre8 36617,0-7,61,2
Hunndyr
Kalv7 53215,3-3,025,7
1 1/2 år7 19814,6-12,67,6
Eldre10 63921,6-2,817,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2022-2023
  Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
  Hele landet76 51649 30123 93225 36964
  Viken1 79065738127637
  Oslo0000.
  Innlandet2 8441 47582065552
  Vestfold og Telemark2 4471 16763053748
  Agder2 9331 62088074055
  Rogaland4 6953 5981 7811 81777
  Vestland36 28424 32311 51112 81267
  Møre og Romsdal17 51611 3875 4745 91365
  Trøndelag - Trööndelage7 9275 0522 4432 60964
  Nordland - Nordlánnda8022121028
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku0000.
  Standardtegn i tabeller
 • Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2022-2023
  Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
  I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  Hele landet49 3018 0407 5327 5267 1988 36610 639
  Viken657749412761180121
  Oslo0000000
  Innlandet1 475192184231154397317
  Vestfold og Telemark1 167134152174137322248
  Agder1 620217218278216385306
  Rogaland3 598710629561546510642
  Vestland24 3234 0773 7303 7363 7343 6985 348
  Møre og Romsdal11 3871 8521 7231 6841 6641 9382 526
  Trøndelag - Trööndelage5 0527818007316819311 128
  Nordland - Nordlánnda22324553
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku0000000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1½-åringer, voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jakttid gjeldende fram til 31. mars 2028

Den ordinære jakttiden for hjortejakt er fra 1. September til 23. desember. Innskrenket eller utvidet jakttid finnes som egen forskrift på Lovdata.

Navn: Hjortejakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

22. mars 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Statistikk fordelt på kommuner, fylker og hele landet.

Statistikken publiseres årlig. Foreløpige tall publiseres i mars året etter at jakten er avsluttet. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over elgjakt og villreinjakt, samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som administrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952.

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av hjortejakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 ble i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen, men kommunetallene ble publiserte. For jaktåret 2008/09 ble det bare publisert fylkestall. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Ikke relevant

Kontakt