Villreinjakt

Oppdatert: 15. desember 2022

Neste oppdatering: 15. desember 2023

Antall villrein skutt
Antall villrein skutt
2022
5 095

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Villreinjakt

15. desember 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Villreinområde

Årlig.

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Viltloven, Statistikkloven §10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Ikke relevant

Kontakt