Elgjakt

Oppdatert: 23. mars 2023

Neste oppdatering: 22. mars 2024

Antall felte elger i jaktåret
Antall felte elger i jaktåret
2022-2023
27 487
Felte elg. Foreløpige tall
Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2022-20232022-20232021-2022 - 2022-20232018-2019 - 2022-2023
I alt27 487100,0-6,1-10,4
Hanndyr
Kalv4 90717,9-0,9-2,4
1 1/2 år4 24715,5-13,3-17,9
Eldre6 34623,1-4,9-9,7
Hunndyr
Kalv4 75717,3-1,6-1,7
1 1/2 år2 82210,3-14,1-23,2
Eldre4 40816,0-4,9-10,4
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2022-2023
  Tillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosent
  Hele landet39 07827 48715 50011 98770
  Viken5 0583 2291 8291 40064
  Oslo13445242134
  Innlandet10 2727 6624 3453 31775
  Vestfold og Telemark2 8661 8961 00489266
  Agder2 2861 35471464059
  Rogaland16743291426
  Vestland23669363329
  Møre og Romsdal358159986144
  Trøndelag - Trööndelage8 9226 2773 6162 66170
  Nordland - Nordlánnda5 3924 2882 4231 86580
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3872 4651 3821 08373
  Standardtegn i tabeller
 • Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2022-2023
  I altKalv1 1/2 årEldre
  HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  Hele landet27 4874 9074 7574 2472 8226 3464 408
  Viken3 229543525590332696543
  Oslo45101242107
  Innlandet7 6621 4061 3821 1336701 8061 265
  Vestfold og Telemark1 896323318232219449355
  Agder1 354147174223188344278
  Rogaland439853153
  Vestland696121661415
  Møre og Romsdal159312322114527
  Trøndelag - Trööndelage6 2771 3891 2929235601 304809
  Nordland - Nordlánnda4 2886555897095381 059738
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2 465388422390293604368
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald

Et vald er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/andel kalver, 1 1/2-åringer og voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felte dyr.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jakttid gjeldende fram til 31. mars 2028

Den ordinære jakttiden for elgjakt er fra 25. september til 23. desember. Innskrenket eller utvidet jakttid finnes som egen forskrift på Lovdata.

Navn: Elgjakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

22. mars 2024

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Statistikk fordelt på kommuner, fylker og hele landet.

Statistikken publiseres årlig. Foreløpige tall publiseres i mars året etter at jakten er avsluttet. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av elgjakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1889. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt- i den utstrekning man fikk kjennskap til det.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over hjortejakt og villreinjakt, samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge.

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som administrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Skjema for utfylling av fellingstalllene sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskejma.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet etter alder og kjønn

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken er sammenliknbar tilbake til 1952.

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvalter uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som hadde satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, falt ut av statistikken disse to årene. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I 2007/08 ble i overkant av 60 kommuner med elgjakt berørt av denne endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir igjen statistikken samlet inn og publisert etter kommune.

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av elgstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte elg totalt. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble alle dyr ført som felt i den kommunen som har forvaltningsansvaret, uavhengig av i hvilken kommune dyret ble felt. Dette kan også ha forekommet i noen av de foregående årene. Fra 2009/10 er det god kontroll på hvilken kommunen dyrene ble felt i.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for elgjakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i så å si alle kommunene hvor det har vært elgjakt.

Ikke relevant

Kontakt