Registrert avgang av store rovdyr

Oppdatert: 14. juni 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
2023-2024
25
Registrert avgang av store rovdyr
Registrert avgang av store rovdyr
2023-2024Endring i antall dyr
2022-2023 - 2023-20242019-2020 - 2023-2024
I alt20719-14
Bjørn9-5-6
Ulv2553
Jerv1009-14
Gaupe73103
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner
  Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner1 2 3
  LisensfellingKvotejakt
  BjørnUlvJervGaupe
  Tillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFelt
  2021-2022905121153607462
  2022-2023934712151535136
  2023-20241134418142546846
  Forvaltningsregion
  Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane002080.0
  Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder0020202119
  Oppland4050106117
  Troms, Finnmark300037754
  Hedmark43329352554
  Møre og Romsdal, Trøndelag003034102012
  Nordland000015660
  Østfold, Akershus, Oslo00091000
  1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre årsaker i tallene for felte i lisensfelling- og kvotejaktperioden. Det kan derfor forekomme avvik mellom Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.
  2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr.
  3I forvaltningsregion Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane var det kvotefri jakt på gaupe i jaktåret 2023-2024.
  Standardtegn i tabeller
 • Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
  Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
  BjørnUlvJervGaupe
  2008-200912590136
  2009-201018889147
  2010-20111013105157
  2011-201216911292
  2012-201313815792
  2013-20145176178
  2014-201512149689
  2015-2016101412378
  2016-201781811162
  2017-20189318455
  2018-201912298264
  2019-2020152211470
  2020-2021103111187
  2021-2022133810978
  2022-202314209163
  2023-202492510073
  2023-2024
  Skadefelling553813
  Felt i nødverge0000
  Felt ulovlig0100
  Påkjørt av motorkjøretøy0107
  Påkjørt av tog0000
  Omkommet av andre årsaker1087
  Felt under lisensjakt318540
  Felt under kvotejakt00046
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 25. oktober 2023.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Store rovdyr

Store rovdyr omfatter bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Store rovfugler

Store rovfugler omfatter havørn, hønsehauk og kongeørn.

Lisensfelling

I områder der det er nødvendig å regulere en rovdyrbestand av skademotiverte årsaker, kan det i tråd med Stortingets bestandsmål gis tillatelse til lisensfelling med hjemmel i naturmangfoldloven. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. For å delta på lisensfelling må du registrere deg som lisensjeger og innhente tillatelse fra grunneier.

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på. I områder hvor det er åpnet for kvotejakt, er det tillatt for alle som ellers oppfyller kravene, å jakte gaupe. Før jakt kan settes i gang, må tillatelse fra grunneier innhentes.

Skadefelling

Enkeltdyr det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein.

Vilt felt i nødverge

Vilt som avlives for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person eller når det er nødverge på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på husdyr.

Navn: Registrert avgang av store rovdyr

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke og rovviltregioner

Statistikken publiseres årlig, 10-12 uker etter at jaktåret er avsluttet.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om avgangen av store rovdyr og ørn. Lov om utryddelse av rovdyr og fredning av annet vilt ble vedtatt i 1845. Med loven ble det innført offentlig premiering av visse arter. Oppgavene til statistikken over rov- og skadedyr som det var betalt fellingspremie for, ble gitt av dem som sto for utbetalingen i den enkelte kommune. Som regel var det lensmann eller kommunekasserer. Mye er forandret siden loven ble innført i 1845. I dag er bjørn, ulv, jerv og ørn fredet og gaupejakten er kvoteregulert.

Statistikken er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av de store rovdyrene og ørn. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, jegere og dyreverngrupper er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning og politi.

Statistikken bygger på uttrekk fra Miljødirektoratets Rovbase.

Statistikken bygger på oppgaver fra Miljødirektoratets Rovbase for avgang av store rovdyr og oppgaver fra den kommunale viltforvaltning for avgangen av store rovfugler. Kommunene rapporterer avgang av store rovfugler via Hjorteviltregisteret eller på en egen samlerapport som kan lastes ned fra Internettsiden til Direktoratet for naturforvaltning. Manglende rapportering blir fulgt opp med telefonpurring.

Registrering av vilt «Felt i nødverge» skal meldes umiddelbart til politiet. Politiet kan stadfeste at nødverge er til stede eller ikke. Inntil saken er avgjort med innrømmelse eller en rettsavklaring, vil saken være registrert som «felt i nødverge» i Rovbase. Dersom utfallet blir annerledes i en rettsavklaring, vil registreringskoden bli endret. Dette innebærer at antall «felt i nødverge» kan være for høyt i påvente av en rettsavklaring.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det ligger inne feilkontroller i det elektroniske skjemaet. Det blir også foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet, og feilene blir rettet ved revisjon. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale og fylkeskommunale viltforvaltning eller Miljødirektoratet kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i 1846.

Ettersom bjørn, ulv, jerv og ørn er fredet, og gaupejakten er kvoteregulert, har en god kontroll med avgangen, men mørketall kan forekomme. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder. Når det gjelder rovfuglene, må tallene regnes som minimumstall ettersom avgangen i mange tilfeller ikke blir oppdaget.

De rapporteringsansvarlige i kommunene blir fulgt opp slik at en får med resultatene fra så godt som alle kommunene når det gjelder avgang av store rovfugler. En regner heller ikke med at det er frafall for de store rovdyrene som baseres på data fra Rovbasen.

Ikke relevant

Kontakt