Registrert avgang av store rovdyr

Oppdatert: 18. juni 2021

Neste oppdatering: 17. juni 2022

Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
2020-2021
33
Registrert avgang av store rovdyr
Registrert avgang av store rovdyr
2020-20212019-2020 - 2020-20212016-2017 - 2020-2021
I alt2412242
Bjørn10-52
Ulv331315
Jerv111-30
Gaupe871725
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner
Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner1 2
LisensfellingKvotejakt
BjørnUlvJervGaupe
Tillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFelt
2018-2019713315107475550
2019-2020523210120505451
2020-2021303725143598364
Forvaltningsregion
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane00308002
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder0030203224
Oppland307312286
Troms, Finnmark0000401165
Hedmark002216301900
Møre og Romsdal, Trøndelag002032193022
Nordland000019875
Østfold, Akershus, Oslo00060000
1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre årsaker i tallene for felte i lisensfelling- og kvotejaktperioden. Det kan derfor forekomme avvik mellom Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.
2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr.
Standardtegn i tabeller
Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
BjørnUlvJervGaupe
2005-2006656351
2006-2007427982
2007-200813577111
2008-200912590136
2009-201018889147
2010-20111013105157
2011-201216911292
2012-201313815792
2013-20145176178
2014-201512149689
2015-2016101412378
2016-201781811162
2017-20189318455
2018-201912268264
2019-2020152011470
2020-2021103311187
2020-2021
Skadefelling58444
Felt i nødverge0000
Felt ulovlig0010
Påkjørt av motorkjøretøy00010
Påkjørt av tog0025
Omkommet av andre årsaker5054
Felt under lisensjakt025590
Felt under kvotejakt00064
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Store rovdyr

Store rovdyr omfatter bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Store rovfugler

Store rovfugler omfatter havørn, hønsehauk og kongeørn.

Lisensfelling

I områder der det er nødvendig å regulere en rovdyrbestand av skademotiverte årsaker, kan det i tråd med Stortingets bestandsmål gis tillatelse til lisensfelling med hjemmel i naturmangfoldloven. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. For å delta på lisensfelling må du registrere deg som lisensjeger og innhente tillatelse fra grunneier.

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på. I områder hvor det er åpnet for kvotejakt, er det tillatt for alle som ellers oppfyller kravene, å jakte gaupe. Før jakt kan settes i gang, må tillatelse fra grunneier innhentes.

Skadefelling

Enkeltdyr det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein.

Ikke relevant
17. juni 2022
Ikke relevant

Fylke og rovviltregioner

Årlig

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om avgangen av store rovdyr og ørn. Lov om utryddelse av rovdyr og fredning av annet vilt ble vedtatt i 1845. Med loven ble det innført offentlig premiering av visse arter. Oppgavene til statistikken over rov- og skadedyr som det var betalt fellingspremie for, ble gitt av dem som sto for utbetalingen i den enkelte kommune. Som regel var det lensmann eller kommunekasserer. Mye er forandret siden loven ble innført i 1845. I dag er bjørn, ulv, jerv og ørn fredet og gaupejakten er kvoteregulert.

Statistikken er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av de store rovdyrene og ørn. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, jegere og dyreverngrupper er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Viltloven og statistikkloven § 2-1

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning og politi.

Statistikken bygger på uttrekk fra Miljødirektoratets Rovbase.

Statistikken bygger på oppgaver fra Miljødirektoratets Rovbase for avgang av store rovdyr og oppgaver fra den kommunale viltforvaltning for avgangen av store rovfugler. Kommunene rapporterer avgang av store rovfugler via Hjorteviltregisteret eller på en egen samlerapport som kan lastes ned fra Internettsiden til Direktoratet for naturforvaltning. Manglende rapportering blir fulgt opp med telefonpurring.

Det ligger inne feilkontroller i det elektroniske skjemaet. Det blir også foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet, og feilene blir rettet ved revisjon. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale og fylkeskommunale viltforvaltning eller Miljødirektoratet kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i 1846.

Ettersom bjørn, ulv, jerv og ørn er fredet, og gaupejakten er kvoteregulert, har en god kontroll med avgangen, men mørketall kan forekomme. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder. Når det gjelder rovfuglene, må tallene regnes som minimumstall ettersom avgangen i mange tilfeller ikke blir oppdaget.

De rapporteringsansvarlige i kommunene blir fulgt opp slik at en får med resultatene fra så godt som alle kommunene når det gjelder avgang av store rovfugler. En regner heller ikke med at det er frafall for de store rovdyrene som baseres på data fra Rovbasen.

Ikke relevant

Kontakt