Registrert avgang av store rovdyr

Oppdatert: 16. juni 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
Ulver skutt eller omkommet i jaktåret
2022-2023
20
Registrert avgang av store rovdyr
Registrert avgang av store rovdyr
2022-2023Endring i antall dyr
2021-2022 - 2022-20232018-2019 - 2022-2023
I alt188-501
Bjørn1412
Ulv20-18-9
Jerv91-189
Gaupe63-15-1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner
  Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner1 2
  LisensfellingKvotejakt
  BjørnUlvJervGaupe
  Tillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFelt
  2020-2021303725143598364
  2021-2022905121153607462
  2022-2023934712151535136
  Forvaltningsregion
  Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane00308000
  Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder0020201712
  Oppland3050851010
  Troms, Finnmark000045800
  Hedmark333512352000
  Møre og Romsdal, Trøndelag302034142414
  Nordland000018600
  Østfold, Akershus, Oslo00001000
  1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre årsaker i tallene for felte i lisensfelling- og kvotejaktperioden. Det kan derfor forekomme avvik mellom Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.
  2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr.
  Standardtegn i tabeller
 • Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
  Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
  BjørnUlvJervGaupe
  2007-200813577111
  2008-200912590136
  2009-201018889147
  2010-20111013105157
  2011-201216911292
  2012-201313815792
  2013-20145176178
  2014-201512149689
  2015-2016101412378
  2016-201781811162
  2017-20189318455
  2018-201912298264
  2019-2020162211470
  2020-2021103111187
  2021-2022133810978
  2022-202314209163
  2022-2023
  Skadefelling773511
  Felt i nødverge1 4000
  Felt ulovlig0010
  Påkjørt av motorkjøretøy0107
  Påkjørt av tog0002
  Omkommet av andre årsaker0027
  Felt under lisensjakt312530
  Felt under kvotejakt00036
  1Tilfeller der et dyr er påberopt å være felt i nødverge blir det registrert med dødsårsak "felt i nødverge" til saken er avklart. Det innebærer at antall dyr som er felt i nødverge kan bli endret.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Store rovdyr

Store rovdyr omfatter bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Store rovfugler

Store rovfugler omfatter havørn, hønsehauk og kongeørn.

Lisensfelling

I områder der det er nødvendig å regulere en rovdyrbestand av skademotiverte årsaker, kan det i tråd med Stortingets bestandsmål gis tillatelse til lisensfelling med hjemmel i naturmangfoldloven. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. For å delta på lisensfelling må du registrere deg som lisensjeger og innhente tillatelse fra grunneier.

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på. I områder hvor det er åpnet for kvotejakt, er det tillatt for alle som ellers oppfyller kravene, å jakte gaupe. Før jakt kan settes i gang, må tillatelse fra grunneier innhentes.

Skadefelling

Enkeltdyr det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein.

Ikke relevant
Foreløpig ikke fastsatt
Ikke relevant

Fylke og rovviltregioner

Årlig

Ikke relevant

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om avgangen av store rovdyr og ørn. Lov om utryddelse av rovdyr og fredning av annet vilt ble vedtatt i 1845. Med loven ble det innført offentlig premiering av visse arter. Oppgavene til statistikken over rov- og skadedyr som det var betalt fellingspremie for, ble gitt av dem som sto for utbetalingen i den enkelte kommune. Som regel var det lensmann eller kommunekasserer. Mye er forandret siden loven ble innført i 1845. I dag er bjørn, ulv, jerv og ørn fredet og gaupejakten er kvoteregulert.

Statistikken er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av de store rovdyrene og ørn. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, jegere og dyreverngrupper er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Viltloven og statistikkloven § 10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning og politi.

Statistikken bygger på uttrekk fra Miljødirektoratets Rovbase.

Statistikken bygger på oppgaver fra Miljødirektoratets Rovbase for avgang av store rovdyr og oppgaver fra den kommunale viltforvaltning for avgangen av store rovfugler. Kommunene rapporterer avgang av store rovfugler via Hjorteviltregisteret eller på en egen samlerapport som kan lastes ned fra Internettsiden til Direktoratet for naturforvaltning. Manglende rapportering blir fulgt opp med telefonpurring.

Det ligger inne feilkontroller i det elektroniske skjemaet. Det blir også foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet, og feilene blir rettet ved revisjon. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale og fylkeskommunale viltforvaltning eller Miljødirektoratet kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i 1846.

Ettersom bjørn, ulv, jerv og ørn er fredet, og gaupejakten er kvoteregulert, har en god kontroll med avgangen, men mørketall kan forekomme. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder. Når det gjelder rovfuglene, må tallene regnes som minimumstall ettersom avgangen i mange tilfeller ikke blir oppdaget.

De rapporteringsansvarlige i kommunene blir fulgt opp slik at en får med resultatene fra så godt som alle kommunene når det gjelder avgang av store rovfugler. En regner heller ikke med at det er frafall for de store rovdyrene som baseres på data fra Rovbasen.

Ikke relevant

Kontakt