Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert: 29. juni 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
Antall hjortevilt som ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret
2021-2022
14 756
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1
AntallEndring i prosent
2021-20222020-2021 - 2021-20222017-2018 - 2021-2022
I alt14 7568,1-13,3
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 0207,8-17,5
Påkjørt av tog57347,3-49,6
Omkommet av andre årsaker1 721-8,0-8,6
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy1 01510,2-12,6
Påkjørt av tog6911,311,3
Omkommet av andre årsaker1 07117,3-17,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy1..
Påkjørt av tog2.100,0
Omkommet av andre årsaker186104,4-88,1
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy6 7979,39,5
Påkjørt av tog30051,5-23,9
Omkommet av andre årsaker2 001-2,3-4,2
1Smøla, Enebakk, Lyngen og Karasjok kommune mangler oppgave for jaktåret 2021/2022
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår

Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Foreløpig ikke fastsatt

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune

Årlig

Ikke relevant

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

Ikke relevant

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enkel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt