Statistiske analyser 149

Jordbruk – Skogbruk – Jakt

Landbruket i Norge 2015

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

«Landbruket i Norge 2015» gir en oversikt over offisiell landbruksstatistikk i et 50-årsperspektiv utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og andre institusjoner. Publikasjonen omfatter kapitler om landbruk generelt (landbrukseiendommer) og om jordbruk, skogbruk og jakt. «Landbruket i Norge 2015» er en oppdatering av lignende utgivelser i 2007, 2009 og 2011.

77 prosent av fastlandet er landbruksareal

I 2015 var det 185 000 landbrukseiendommer i Norge. Landbrukseiendommene disponerte et totalareal på 249 millioner dekar. Arealet utgjør 77 prosent av Fastlands-Norge. Jordbruksareal og produktivt skogareal utgjorde henholdsvis 10,9 og 70,4 millioner dekar.

Produksjon av husdyrfôr dominerer

Fra 2000 til 2015 er antall jordbruksbedrifter redusert fra 68 500 til 41 800. I 2015 hadde disse bedriftene 9,8 millioner dekar jordbruksareal i drift. 66 prosent av arealet var eng til slått og beite, mens 29 prosent var korn og oljevekster til modning. Nærmere 90 prosent av jordbruksarealet brukes til produksjon av fôr til husdyr. I 2015 ble det blant produsert 335 000 tonn kjøtt, 1 540 millioner liter kumelk og 67 000 tonn egg i norsk jordbruk.

I 2015 utgjorde arbeidsinnsatsen i jordbruket 45 900 årsverk. Jordbruket utgjorde 1,7 prosent av den totale sysselsettingen og 0,5 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). I 2015 importerte Norge jordbruksvarer for 59,1 milliarder kroner, mens vi eksporterte jordbruksvarer for 9,2 milliarder kroner.

Tømmer- og trevirkeksport for nesten 11 mrd.

Omtrent en fjerdedel av landarealet i Norge er produktiv skog. I 2015 stod det 942 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger. Den årlige tilveksten var på 26 millioner kubikkmeter. I 2015 ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg. I tillegg ble det brukt 2,5 millioner kubikkmeter trevirke til oppvarming av norske hus og hytter. Gjennomsnittlig tømmerpris til skogeierne var 334 kroner per kubikkmeter. Den norske skogindustrien sysselsatte knapt 16 000 personer i 2014 og hadde en samlet omsetning på 36,5 milliarder kroner. Norge eksporterte tømmer og treprodukter til en verdi av 10,8 milliarder kroner i 2015.

Mer hjortevilt

Hvert år betaler omkring 200 000 nordmenn jegeravgift, mens cirka 140 000–150 000 deltar på jakt. De siste tiårene har hjorteviltbestandene økt. I jaktåret 2015/16 ble det felt 31 100 elg og 33 800 hjort.

Om publikasjonen

Tittel

Landbruket i Norge 2015. Jordbruk – Skogbruk – Jakt

Ansvarlige

Anne Ingun Løvberget, Ole Rognstad, Trond Amund Steinset

Serie og -nummer

Statistiske analyser 149

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Jakt, Jordbruk, Skogbruk, Landbrukseiendommer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9427-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9426-6

ISSN

0804-3321

Antall sider

228

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt