344507
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/aar
344507
statistikk
2019-03-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Hjortejakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

43 777

antall felte hjort i jaktåret 2018/2019

Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2018-20192018-20192017-2018 - 2018-20192014-2015 - 2018-2019
I alt43 777100,02,924,6
Hanndyr
Kalv6 20114,23,633,7
1 1/2 år7 61417,4-3,114,6
Eldre8 26318,9-2,413,4
Hunndyr
Kalv5 99313,78,044,9
1 1/2 år6 68715,311,926,7
Eldre9 01920,63,426,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2017-20182018-2019
Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet57 23442 55622 30720 2497462 66643 77722 07821 69970
Østfold0000.18116561
Akershus118321616271272112917
Oslo0000.0000.
Hedmark6032891771124872024214110134
Oppland1 440957566391661 61087152534654
Buskerud1 270507311196401 29935121114027
Vestfold304170828856280139706950
Telemark1 816644358286351 86454730424329
Aust-Agder7453472031444781934719814942
Vest-Agder969426228198441 11349727622145
Rogaland3 4112 1671 175992643 8452 4251 3291 09663
Hordaland9 9488 2184 3443 8748310 4208 7304 4104 32084
Sogn og Fjordane16 57612 8226 6706 1527718 37612 3336 2436 09067
Møre og Romsdal13 86011 4535 8985 5558315 54212 2855 9456 34079
Trøndelag6 5874 9642 3982 56675,4
Sør-Trøndelag (-2017)4 9243 8071 8911 916770000.
Nord-Trøndelag (-2017)1 213705381324580000.
Nordland37127532461410430
Troms - Romsa0000.0000.
Finnmark - Finnmárku0000.0000.
Svalbard0000.0000.

Tabell 2 
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
2018-2019
Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
Hele landet43 7776 2015 9937 6146 6878 2639 019
Østfold11232121
Akershus21225354
Oslo0000000
Hedmark242323039257046
Oppland871819313689308164
Buskerud3513227604411969
Vestfold139152126132935
Telemark54754597568175116
Aust-Agder3472947664510357
Vest-Agder4976958917711686
Rogaland2 425374315492370463411
Hordaland8 7301 2191 2001 6161 4091 5751 711
Sogn og Fjordane12 3331 7141 6752 2751 9092 2542 506
Møre og Romsdal12 2851 8551 7091 9811 9402 1092 691
Trøndelag4 9647237537456939301 120
Sør-Trøndelag (-2017)0000000
Nord-Trøndelag (-2017)0000000
Nordland14015152
Troms - Romsa0000000
Finnmark - Finnmárku0000000
Svalbard0000000

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1 ½ år og voksne hann- og, hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble kommunestatistikken publisert med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvaltet og ikke etter jaktarealet innenfor kommunegrensen som tidligere, se også 6.1. Siden kommunestatistikken for disse to årene derfor ikke er sammmenlignbar med andre år, ble statistikken fra jaktåret 2008/09 bare publisert på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel. Fra og med jaktåret 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene i etterkant av publisering kan få inn rettelser. Dette er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald rapporterer til kommunen, som igjen er ansvarlig for kommunens rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 er i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Kvinnherad kommune i Hardanger topper fellingsstatistikken for hjort i 2018/19. I alt ble det felt 1 197 hjort i kommunen under jakta. Ørsta og Aure i Møre og Romsdal, og Stryn i Sogn og Fjordane følger like bak.

Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

Publisert 20. mars 2019

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

Les artikkelen
Opp for hjort og ned for elg

Opp for hjort og ned for elg

Publisert 20. september 2018

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.

Les artikkelen

Hvem er jeger?

Publisert 12. oktober 2016

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

Les artikkelen

Norge og de ville dyrene

Publisert 3. mars 2017

Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

Les artikkelen

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Publisert 17. mars 2017

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les artikkelen

Landbruket i Norge 2015

Publisert 7. desember 2016

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB