Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 26. januar 2022.

Opna konkursar

Oppdatert: 26. januar 2022

Neste oppdatering: 4. mai 2022

Konkursar
Konkursar
4. kvartal 2021
889

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Opna konkursar, etter næring
Opna konkursar, etter næring
4. kvartal 20204. kvartal 2021
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt890229716173
Jordbruk, skogbruk og fiske136128
Bergverksdrift og utvinning1000
Industri313325
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0010
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd4020
Byggje- og anleggsverksemd2369620570
Varehandel, reparasjon av motorvogner1641413813
Transport og lagring58444824
Overnattings- og serveringsverksemd993653
Informasjon og kommunikasjon354314
Finansierings- og forsikringsverksemd13150
Omsetning og drift av fast eigedom412330
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting73235215
Forretningsmessig tenesteyting58193718
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning9340
Helse- og sosialtenester7092
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar5162
Anna tenesteyting337216
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst103153
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
4. kvartal 20204. kvartal 2021
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 1194 599 6173 1548892 843 3672 382
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8904 431 1272 9317162 716 9222 185
Jordbruk, skogbruk og fiske1334 723391223 08545
Bergverksdrift og utvinning1..1000
Industri31..11632111 074180
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0001..0
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd4..102..2
Byggje- og anleggsverksemd2361 923 8469392051 231 132835
Varehandel, reparasjon av motorvogner164988 583419138522 122295
Transport og lagring58227 79919948169 207159
Overnattings- og serveringsverksemd99..56965..205
Informasjon og kommunikasjon3569 722443140 92546
Finansierings- og forsikringsverksemd13..25507
Omsetning og drift av fast eigedom41..323369 27039
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting73163 9189252179 62875
Forretningsmessig tenesteyting58294 38031237189 141190
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning9..1842614
Helse- og sosialtenester7079015
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar5..296..22
Anna tenesteyting3345 476802136 41163
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst10..015..3
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar229168 490223173126 445197
Jordbruk, skogbruk og fiske62 758488 84515
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri3..453 4204
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
Byggje- og anleggsverksemd9665 540807059 35675
Varehandel, reparasjon av motorvogner1419 880191311 56317
Transport og lagring4435 103462417 37922
Overnattings- og serveringsverksemd3..93..13
Informasjon og kommunikasjon41 818142 6513
Finansierings- og forsikringsverksemd1..0000
Omsetning og drift av fast eigedom2..1000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting2314 03422156 64612
Forretningsmessig tenesteyting1917 16627189 83528
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3..1000
Helse- og sosialtenester0002..2
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1..22..2
Anna tenesteyting72 186462 2334
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3..33....
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
4. kvartal 20204. kvartal 2021
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt86655612667407769946595442966
Viken18713618117151761242013712
Østfold (-2019)000000000000
Akershus (-2019)000000000000
Buskerud (-2019)000000000000
Oslo1881342894131218916727
Innlandet2921511144275255
Hedmark (-2019)000000000000
Oppland (-2019)000000000000
Vestfold og Telemark7451836653378134
Vestfold (-2019)000000000000
Telemark (-2019)000000000000
Agder51261061836209232
Aust-Agder (-2019)000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000
Rogaland59341064547374204
Vestland10657201838925916818
Hordaland (-2019)000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000
Møre og Romsdal2812821527135036
Trøndelag - Trööndelage7449746849247549
Nordland - Nordlánnda3721535333221316
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3315742520124103
Troms - Romsa (-2019)000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000
Svalbard000000110000
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
4. kvartal 20204. kvartal 2021
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 11922908651021308891730699001250
Viken2768301870060023961017600200
Østfold (-2019)000000000000000000
Akershus (-2019)000000000000000000
Buskerud (-2019)000000000000000000
Oslo2525601871080015832012100230
Innlandet421202900100591404400100
Hedmark (-2019)000000000000000000
Oppland (-2019)000000000000000000
Vestfold og Telemark90140740020061605300200
Vestfold (-2019)000000000000000000
Telemark (-2019)000000000000000000
Agder6090510000045903600000
Aust-Agder (-2019)000000000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000000000
Rogaland731405900000621104700310
Vestland124150106002101212709200110
Hordaland (-2019)000000000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000000000
Møre og Romsdal40100280011032402700100
Trøndelag - Trööndelage87110740011052304900000
Nordland - Nordlánnda3920370000035203300000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3630330000024402000000
Troms - Romsa (-2019)000000000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000000000
Svalbard000000000100100000
Uoppgitt fylke000000000000000000
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Namn: Opna konkursar

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

4. mai 2022

Seksjon for næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Ikkje relevant

Statistikklovens §3-2

Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

I dei tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant

Kontakt