Daglig statistikk over konkurser

Publisert:

SSB publiserer tall på konkurser løpende. Det forventes imidlertid at koronasituasjonen ikke vil gi utslag i tallene helt ennå. Her finner du en veiledning til tallene.

Du finner tallene på daglige og ukentlige konkurser ved å følge denne lenken til statistikkbanktabell 12972.

I tabellen kan du se antall konkurser per dag, per uke og antall konkurser hittil i år. I tillegg har vi variabler som kjennetegner foretakene som har gått konkurs: omsetning, antall ansatte og verdien av foretakenes eksport og import i 2019.

Du kan få konkurstallene for hele landet samlet, eller gå helt ned på enkelte kommuner. Tallene kan også fordeles på totalt 88 næringer, eller sees for alle næringer samlet. I tillegg til 2020-tallene får du også mulighet til å velge uker i årene 2019 og finanskriseåret 2009 for relevant sammenligning.

Tabellen oppdateres hver ukedag klokken 11.30. (Tallene oppdateres ikke i juli). Da vil du kunne få tall for dagen i forveien, samt antall konkurser hittil i inneværende dag. Hvis du velger inneværende uke, vil denne inkludere tall til og med dagen i forveien. Mandager klokken 11.30 vil tallene for foregående uke være fullstendige. 

Dags- og ukestallene samsvarer ikke nødvendigvis med månedstallene. Årsaken er at grunnlagsdataene samles inn på en annen måte enn den ordinære månedsstatistikken, og at ukestallene ikke har vært gjenstand for de samme kontrollene.

Kan ta tid før koronakrisen blir synlig i tallene

Spredningen av koronaviruset i Norge og verden fryktes å medføre mange konkurser i tiden fremover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger.

Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og dermed statistikkgrunnlaget. Vanligvis går det også noe tid fra et foretak kommer i vanskeligheter til det blir insolvent og blir begjært konkurs. Statistikken må derfor tolkes i lys av dette.

Mer om produksjonen av daglig konkursstatistikk

Daglig oppdatert statistikk over åpnede konkurser er utarbeidet for å bidra med informasjon til allmenheten og til beslutningstakere i offentlig og privat sektor om virkninger på økonomien av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak.

Den ukentlige og daglige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne.

Produksjonen foregår ved at opplysninger om åpnede konkurser lastes ned automatisk hver ukedag fra Brønnøysundregistrene (https://w2.brreg.no/kunngjoring/nyekr.jsp). 

Deretter koples det på de siste tilgjengelige opplysninger om antall ansatte, omsetning og næringsgruppe fra Virksomhets- og foretaksregisteret.

Tallene er oppdateres daglig klokken 11.30.

Tallene er tilgjengelig i Statistikkbankens tabell 12972:
https://www.ssb.no/statbank/table/12972/

Visualisering av konkurser per uke

I denne visualiseringen kan du utforske tallene videre. I den første fanen vises tallene uke-for-uke og aggregert hittil i år for 2009, 2019 og 2020. I den neste fanen vises antall konkurser uke-for-uke sammen med omsetningstall og antall ansatte i foretakene som gikk konkurs.

Deretter presenteres tallene brutt ned på hovednæring og to-siffer næringsgrupper (i henhold til SN2007). Det er også en egen fane med detaljerte tall per kommuner (her benyttes kommunestrukturen 2019) og fylkesfordelte tall. Når du utforsker tallene på detaljert nivå, kan du enkelt endre tidsperioden og hvor mange uker du ønsker å se samlet.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer.

 

Kontakt