Fortsatt ingen økning i antall konkurser

Publisert:

Ennå er vi i en tidlig fase og det tar gjerne noe tid før omsetningssvikt manifesteres som konkurser. Foreløpig ser vi derfor ingen tegn til at antall åpnede konkurser øker.

Krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger. Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og dermed statistikkgrunnlaget. Statistikken må tolkes i lys av dette.

Figur 1. Opne konkursar, etter uke

2009 2019 2020
Uke 1 91 50 32
Uke 2 70 89 106
Uke 3 115 70 67
Uke 4 25 61 75
Uke 5 0 85 87
Uke 6 189 67 81
Uke 7 104 81 107
Uke 8 83 78 81
Uke 9 0 89 82
Uke 10 205 88 90
Uke 11 110 106 101
Uke 12 101 82 45
Uke 13 0 103 62
Uke 14 133 76 71

Fram til og med uke 11 viste åpnede konkurser omtrent det samme forløpet i 2020 som i 2019. I uke 12 var det et tydelig fall i antall åpnede konkurser og nivået ligger fortsatt lavt i uke 13 og 14, også når vi sammenligner med samme periode i 2019. Fallet i antall åpnede konkurser i uke 12 faller sammen med at Skatteetaten den 13. mars, dagen etter at regjeringen innførte strenge tiltak for å begrense spredningen av covid-19, bestemte at den vil være tilbakeholden med å sende konkursbegjæringer. Skatteetaten skal også ha trukket om lag 100 konkursbegjæringer. Vanligvis går det noe tid fra et foretak kommer i vanskeligheter til det blir insolvent og blir begjært konkurs. I den grad færre åpnede konkurser de siste tre ukene kan tilskrives Skatteetatens tiltak, innebærer det med andre ord utsatt bobehandling av foretak som allerede har vist seg betalingsudyktige før covid-19 rammet oss. Også når det gjelder insolvens som måtte oppstå i tiden som kommer, blir det naturligvis en utfordring å skille konkurser i ulønnsomme foretak, som ville ha kommet uansett, fra akutte likviditetsproblemer i foretak som ellers ville ha overlevd.

Figur 2. Opne konkursar, etter uke. Omsetning

2009 2019 2020
Uke 1 568661 131521 86433
Uke 2 557980 269253 488325
Uke 3 1092481 374564 331927
Uke 4 72152 1048222 427519
Uke 5 0 633527 494564
Uke 6 1186732 278552 6043885
Uke 7 697619 501987 385368
Uke 8 342871 173298 493361
Uke 9 0 589857 180867
Uke 10 970646 553582 537490
Uke 11 1039288 465409 859183
Uke 12 263976 255935 547611
Uke 13 0 611483 751732
Uke 14 881993 320885 499070

Et interessant spørsmål er i hvilken grad konkurser påvirker handelsbalansen. Konkursene hittil i år har redusert importen (målt i norske kroner) mer enn eksporten. Dette henger sammen med at mange av konkursene skjer innen varehandel. Blir det flere konkurser framover, uten at markedet overtas av andre aktører, så vil norsk etterspørsel rettet mot utlandet reduseres ytterligere. Det samme gjelder selvsagt også i andre land. Redusert internasjonal handel vil dermed forsterke krisen i økonomien globalt.

Selv om det var mange færre foretak i finanskriseåret 2009 enn i 2019, var det flere konkurser i perioden januar til mars da, enn for samme periode i 2019 og 2020. Selv med krisepakker til næringslivet må man regne med at en eventuell internasjonal resesjon etter hvert vil tvinge fram en økning i antall konkurser.

Figur 3. Opne konkursar, etter uke. Sysselsetting

2009 2019 2020
Uke 1 376 147 113
Uke 2 575 253 431
Uke 3 887 378 209
Uke 4 78 836 329
Uke 5 0 408 383
Uke 6 1483 218 2181
Uke 7 705 325 294
Uke 8 328 234 510
Uke 9 0 463 201
Uke 10 1362 505 694
Uke 11 553 861 538
Uke 12 328 259 453
Uke 13 0 427 698
Uke 14 622 338 468

Visualisering

I denne visualiseringen kan du utforske tallene videre. I den første fanen vises tallene uke-for-uke og aggregert hittil i år for 2009, 2019 og 2020. I den neste fanen vises antall konkurser uke-for-uke sammen med omsetningstall og antall ansatte i foretakene som gikk konkurs.

Deretter presenteres tallene brutt ned på hovednæring og to-siffer næringsgrupper (i henhold til SN2007). Det er også en egen fane med detaljerte tall per kommuner (her benyttes kommunestrukturen 2019) og fylkesfordelte tall. Når du utforsker tallene på detaljert nivå, kan du enkelt endre tidsperioden og hvor mange uker du ønsker å se samlet.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer.

 

Mer om produksjonen av ukentlig konkursstatistikk

Daglig oppdatert statistikk over åpnede konkurser er utarbeidet for å bidra med informasjon til allmenheten og til beslutningstakere i offentlig og privat sektor om virkninger på økonomien av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak.

Den ukentlige og daglige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne.

Produksjonen foregår ved at opplysninger om åpnede konkurser lastes ned automatisk hver ukedag fra Brønnøysundregistrene (https://w2.brreg.no/kunngjoring/nyekr.jsp). 

Deretter koples det på de siste tilgjengelige opplysninger om antall ansatte, omsetning og næringsgruppe fra Virksomhets- og foretaksregisteret.

Tallene er oppdateres daglig klokken 11.30.

Tallene er tilgjengelig i Statistikkbankens tabell 12972:
https://www.ssb.no/statbank/table/12972/

Kontakt