Nye tall fra statistikken utenrikshandel med varer viser en oppgang både for eksport- og importverdiene i april 2024.

Samlet eksportverdi utgjorde 160,1 milliarder kroner og økte med 0,7 prosent fra april i fjor.

– Oppgangen drives av sterk vekst i olje- og fastlandseksporten , mens lavere inntekter fra naturgasseksporten har motsatt effekt, sier Jan Olav Rørhus, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Importverdien endte på 94,8 milliarder kroner april, opp 19,8 prosent fra april i fjor. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. utgjorde 65,3 milliarder kroner og er det største hittil i år.

– Flere store enkelttransaksjoner påvirker tallene for april i 2024, dette gjelder særlig i handelen med maskiner som bidrar til betydelig vekst både for eksport- og importtallene, sier Rørhus.

April har flere virkedager i år enn i fjor. Ved sammenligning av tall for disse månedene vil dette bidra til oppgang i utenrikshandelen. Årsaken skyldes påsken som i år falt i mars, mens den i fjor var i april. Endringer i kronekursen vil også ha en innvirkning på tallene. Norges bank importveide kursindeks mot viktige handelspartnere (I44) viser at kronen svekket seg 3,7 prosent sammenlignet med april i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Historisk høy eksportverdi for råolje

Eksportverdien for råolje endte på rekordhøye 57,4 milliarder kroner i april, opp 22,2 prosent fra april året før. Økningen skyldes stort volum og høy pris.

Det ble utført hele 57,6 millioner fat råolje, opp 6,6 prosent fra april i fjor.

SSB estimerer en foreløpig gasspris basert på utviklingen i sportprisene fra europeiske markedsplasser for gass. steg for tredje måned på rad. Gjennomsnittlig oljepris endte på 995 kroner i april, opp hele 112 kroner fra mars i år og 127 kroner fatet fra april året før. Oljeprisen har ikke vært høyere enn siden juli 2022.

– Iran sitt angrep på Israel, kutt i oljeproduksjonen til flere land i OPEC og ytterligere svekkelse av kronen mot dollar er med på å presse oljeprisen opp i april, sier Rørhus.

Figur 2. Eksport av råolje

Lavere gassinntekter

Verdien av naturgasseksporten endte på 38,8 milliarder kroner i april og var 31,0 prosent lavere enn april i fjor. Nedgangen skyldes SSB estimerer en foreløpig oljepris basert på månedssnittet av referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden. som har falt betydelig fra året før.

– En mild vinter på kontinentet har ført til mer gass i de europeiske lagrene enn forventet.  Dette har redusert gassprisene kraftig sammenlignet med fjoråret, sier Rørhus. 

Eksportvolumet utgjorde 9,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Dette er en oppgang på 1,8 prosent fra april året før.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Styrket fastlandseksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer endte på 63,4 milliarder kroner i april, en vekst på 14,9 prosent sammenlignet med april i fjor. Driverne bak oppgangen var utførsel av maskiner og fisk.

Varegruppen elektriske maskiner og apparater utgjorde 4,5 milliarder kroner og nærmest tredoblet seg fra i fjor. Stor økning var det også i varegruppen for industrimaskiner som fra april i fjor gikk opp 49,5 prosent til 5,7 milliarder kroner.

Eksportverdien for fisk utgjorde 13,3 milliarder kroner, en vekst på 5,8 prosent fra april i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

Økt import av maskiner

Importverdien for maskiner utgjorde 26,5 milliarder kroner i april, dette er en oppgang på hele 53,1 prosent fra i fjor.

Varegruppen for databehandlingsutstyr mer enn tredoblet seg og endte på 4,9 milliarder kroner. Stor oppgang var det også for industrimaskiner som økte med 34,4 prosent til 12,2 milliarder kroner og elektriske maskiner som gikk opp 34,2 prosent til 6,2 milliarder kroner.

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Importen av instrumenter for måling og analyse gikk opp 85,2 prosent fra april i fjor og endte på 2,1 milliarder kroner. Seismisk utstyr var en stor andel av dette.
  • Verdien på innførsel av legemidler øker og utgjorde 2,0 milliarder kroner i april, en oppgang på 56,8 prosent fra i fjor.
  • Personbilimporten er fortsatt langt lavere enn fjoråret, verdien utgjorde 4,5 milliarder kroner i april, en nedgang på 28,6 prosent fra april i fjor.

Foreløpige tall for 2023 er revidert og viser en økning i eksporten og importen på henholdsvis 8,4 og 0,9 milliarder kroner sammenlignet med forrige publisering i januar 2024.

  • Naturgasseksporten er nedjustert med 5,6 milliarder kroner, eller 0,9 prosent.  
  • Råoljeeksporten er nå 13,2 milliarder kroner eller 2,5 prosent høyere enn den var ved publiseringen i januar.

For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 12024.

De endelige tallene for 2022 viser en økning i eksporten og importen på henholdsvis 31,0 milliarder kroner og 307,1 millioner kroner sammenlignet med forrige publisering i mai 2023.

  • Naturgasseksporten er oppjustert med 30,7 milliarder kroner, eller 2,2 prosent.
  • Oljeeksporten er uendret fra forrige publisering i mai 2022.

For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 11927.