Nye tall fra statistikken Utenrikshandel med varer viser at det ble eksportert varer til en verdi av 157 milliarder kroner, hvorav 57 milliarder kroner av disse var fastlandseksport. Verdien av totaleksporten sank med 8,2 prosent sammenlignet med februar i 2022, mens Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer  økte med 11,1 prosent.

Nedgangen i totaleksporten skyldes lavere priser på olje og gass.

- Det lave handelsoverskuddet forklares hovedsakelig av lavere gasseksport, prisene er tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Veksten i fastlandseksporten skyldes økte fiskepriser, dessuten økt eksportverdi for strøm og Import av SITC71, SITC72, SITC73 og  SITC74. .

Importverdien i februar økte med 2,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor og utgjorde 77,9 milliarder kroner. Tallene viser en vekst i importen av personbiler og industrimaskiner fra februar i 2022.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) (norges-bank.no) viser en kronesvekkelse på 7,5 prosent fra februar 2022. SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands viser en økning i importprisene i samme tidsrom på 11,0 prosent.

Figur 1. Handelsbalansen

Lavere eksportverdi for gass

Det ble eksportert naturgass for 61,9 milliarder kroner i februar 2023, et fall på 23,3 prosent fra februar 2022. Dette er den laveste eksportverdien for naturgass siden prisene for alvor begynte å stige høsten 2021. Imidlertid er det viktig å være klar over at eksportverdien også påvirkes av volumet – som normalt er lavere i en februar måned, grunnet færre kalenderdager.

Prisen på naturgass falt for andre måned på rad. SSBs produsentprisindeks forklarer prisnivået med fulle gasslagre i Europa i tillegg til mildere vær enn normalt for årstiden.

Det ble utført 9,4 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i februar, som er en nedgang på 2,3 prosent fra februar 2022.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Ingen oljeeksport til Kina

I februar i fjor ble det eksportert nesten 8 millioner oljefat til Kina, mot ingen i årets februarmåned.

– Dette opphøret i oljehandelen med Kina er en konsekvens av krigen i Ukraina, og at Kina kjøper russisk olje. Mer norsk olje går nå til Europa, og eksporten til Polen har økt, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 38,1 millioner kroner i februar 2023 - 2,6 prosent lavere enn samme måned i fjor. Antall eksporterte fat økte med 4,7 prosent til nær 45 millioner fat, fra fjorårets februarmåned.

Oljeprisen har vist en synkende trend siden juni i fjor. I februar 2023 endte oljeprisen på 847 kr per fat. Dette er en nedgang på 6,9 prosent fra februar i 2022, men en liten oppgang på 14 kroner fra januar i år.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 505 kroner per fat i februar 2018 til 847 kroner per fat i februar 2023. Det ble utført 37 millioner fat råolje i februar 2018 mot 45 millioner fat i februar 2023.

Fastlandseksporten opp 11,1 prosent

Fastlandseksporten endte på 57 milliarder kroner i februar 2023. Økning i eksportverdien grunnet høyere priser på fisk og  strøm  bidro til en oppgang på 11,1 prosent sammenlignet med  februar i fjor.

Rekordhøy laksepris, men lavere eksport av skrei

Verdien av fiskeeksporten endte på 12,5 milliarder kroner i februar 2023, en oppgang på hele 13,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Viktige drivere bak oppgangen er en kombinasjon av høy prisvekst og lav krone mot euro og dollar. Eksportert volum økte med bare 1,7 prosent.

Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 6,2 milliarder kroner i februar 2023. Lakseprisen per kilo var 102 kroner, opp 20 kroner fra februar i fjor og 9 kroner fra januar 2023. Eksportvolumet sank med 12,3 prosent.  Den senere tiden har man sett en kraftig økning i etterspørselen etter norsk laks fra USA, og nå som Kina har lagt koronapandemien bak seg øker etterspørselen også herfra.

Dårlige værforhold er årsaken til at februareksporten av skrei er den laveste på mange år – i underkant av 1400 tonn mot normalt mellom 1700 til 2000 tonn. Eksportverdien på 100 millioner kroner i februar 2023 var imidlertid den høyeste som er målt for en enkeltmåned.

Figur 4. Fastlandseksport

Høyere strømeksport, lavere strømimport

Det ble eksportert strøm for 3 milliarder kroner i februar 2023 mot 1,9 milliarder kroner i året før. Målt i volum økte eksporten med 40,6 prosent fra februar i fjor og endte på 2,7 millioner megawatttimer. Prisen økte med 12,6 prosent.

Strømimporten sank derimot- og  endte på 731 millioner kroner i februar 2023. Målt i megawatttimer sank importen med 40,4 prosent mot februar i fjor, og endte på drøyt 873 tusen megawatttimer. Importprisen for strøm var lavere enn både i februar 2022 og januar 2023.

Magasinstatistikken (nve.no) til NVE forklarer strømprisene i februar 2023 blant annet med tidvis høy vindkraftproduksjon. Det ble installert mye ny vindkraft i Norden i 2022 – og produksjonen av vindkraft var  i starten av februar den høyeste noensinne målt i løpet av en uke.

Andre viktige tolvmånedsendringer

  • Bilimporten tok seg betraktelig opp fra en laber januarmåned og endte på 7,1 milliarder kroner. En økning på 54,4 prosent fra februar i fjor. Hele 82 prosent var elektriske biler.
     
  • Eksportverdien for  aluminiumslegeringer endte på 3,3 milliarder kroner i 2023. Dette er en milliard kroner lavere enn i februar i fjor,  nedgangen skyldes både lavere volum og pris.
  • Norge importerte russisk diesel for 263 millioner i februar i fjor, i februar 2023 var det derimot ingen slik import. Det var førøvrig heller ingen russisk dieselimport i de to foregående månedene.
     
  • Importverdien av matvarer har økt med 17,9 prosent, til 5,3 milliarder mens volumet er omtrent uendret.  Importverdien grønnsaker og frukt økte med 26,6 prosent, til 1,5 milliarder kroner, mens volumet økte med bare 7 prosent.