I flere tiår har Storbritannia vært landet Norge eksporterer mest til, men i 2022 gikk tyskerne ifra britene og ble vårt største eksportland. I fjor eksporterte vi varer for over 726 milliarder kroner til Tyskland, noe som var en økning på hele 173,3 prosent siden 2021. Til Storbritannia økte vareeksporten med 94,9 prosent til 555,3 milliarder kroner i samme periode.

Figur 1. Eksport til Tyskland og Storbritannia. Milliarder kroner

Tyskland importerer mer norsk gass enn Storbritannia

Naturgass i gassform er varen vi eksporterte mest av i 2022, og utgjorde 85,6 prosent av den norske eksporten til Tyskland og 57,8 prosent av eksporten til Storbritannia. Sterk prisvekst på naturgass gjorde at verdien av Norges eksport til de to landene økte kraftig i fjor, men også til at Tyskland ble vårt viktigste eksportland.

– En kombinasjon av mindre tilgang på russisk gass og et behov for å fylle opp europeiske gasslagre bidro til at den gjennomsnittlige gassprisen økte sterkt i 2022, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SSB Therese Vestre.

I mange år har høy råoljeeksport til Storbritannia og relativt høye verdier på råolje i forhold til naturgass gjort dem til vårt største eksportland. I 2022 derimot, økte verdien på eksportert naturgass såpass kraftig i forhold til verdien av eksportert råolje at Storbritannia mistet sin plass som Norges største eksportland.

Norge eksporterte 54,8 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform til Tyskland i 2022, nesten dobbelt så mye som det vi sendte til Storbritannia. De høye gassprisene fikk dermed en enda større effekt på Norges totale eksportverdier til Tyskland enn til Storbritannia. Målt i kroner økte eksporten av denne gassen med 138,8 prosent til Storbritannia og 199,4 prosent til Tyskland fra 2021 til 2022. Men tallene forteller nødvendigvis ikke hele historien:

– Det bør nevnes at noe av den norske gassen som eksporteres til Tyskland går videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender opp i andre europeiske land, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SSB Therese Vestre.

Rekordhøy import av svensk diesel

De siste årene har Kina og Sverige vært blant landene Norge importerer mest fra. Fra 2021 til 2022 økte importen fra Sverige med 35,4 prosent og endte på 129,9 milliarder kroner. Fra Kina økte importen med 12,4 prosent til 126,6 milliarder kroner i samme periode. Det førte til at Sverige igjen ble vårt største importland.

Figur 2. Import fra Sverige og Kina. Milliarder kroner

Maskiner og transportmidler utgjorde godt over halvparten av importverdien fra Kina i 2022, men bare 19,5 prosent av importen fra Sverige.  Importen av Med brenselstoffer menes varegruppen SITC3 - Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm. utgjorde imidlertid svært lite av totalimporten fra Kina, under 1 prosent, men rundt en tredjedel fra Sverige. Prisveksten for brenselsstoffer var mye høyere enn for maskiner, 62,7 prosent mot 5,9 prosent ifølge SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. Dette er en viktig forklaring på Sveriges førsteplass.

Fra Sverige importerte vi mye Varegruppe SITC 334 i 2022. Disse varene importerte vi for omtrent 32,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde Varenumrene HS 27.10.1941, 27.10.1945 og 27.10.1949 21 milliarder kroner, en økning på hele 137,8 prosent fra året før. I mengde økte dieselimporten fra Sverige med 22,7 prosent, mens den gjennomsnittlige prisøkningen på dieselen var på hele 93,9 prosent fra 2021 til 2022.

– Høy oljepris etter Russlands invasjon av Ukraina og lav raffineringskapasitet er faktorer som kan ha bidratt til at den gjennomsnittlige dieselprisen var høy i 2022, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SSB Therese Vestre.

Nedlagt oljeraffineri i Norge og forbud mot import av russisk diesel

Sommeren 2021 ble produksjonen ved Slagentangen oljeraffineri avviklet. Dermed står Equinor sitt raffineri på Mongstad igjen som Norges eneste oljeraffineri. Dette kan være med på å forklare at Norges import av diesel økte i 2022.

Norge har importert mye diesel fra Russland. I 2022 kom 11,3 prosent av verdien på dieselen vi importerte fra Russland. 5.februar 2023 innførte EU og Norge forbud mot import av russisk diesel. Dermed må dieselimporten komme fra andre land fremover.