Statistikken for utenrikshandel med varer viser rekordnoteringer for blant annet totaleksport og Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. i juli. Oppgangen er sterkt drevet av prisvekst på energivarer, men også andre viktige eksportvarer som metaller og fisk trekker opp. Utførselen av naturgass er hoveddriveren bak oppgangen med en eksportverdi på over 128 milliarder kroner, mer enn fire ganger så mye som i juli i fjor.

– Nedetid og lavere kapasitet på Nord Stream 1-ledningen, som frakter gass fra Russland til Europa, har bidratt til å presse gassprisen opp på et rekordhøyt nivå i juli. Høye gasspriser er hovedårsaken for den eksepsjonelt høye eksportverdien vi nå opplever, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på 51,8 milliarder kroner, en økning på 21,8 prosent fra juli i fjor. Størst økning var det i utførselen¹ av elektrisk strøm og fisk.

Det ble importert varer for 75,8 milliarder kroner i juli, en økning på 16,7 prosent sammenlignet med juli 2021. Det er økte priser som står for mesteparten av denne oppgangen. I følge SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands var prisøkningen på importprisene fra juli i fjor på hele 18,4 prosent.

Norges bank sin importveide kronekurs (l44) viser at kronen svekket seg med 1,1 prosent fra juli i fjor.

¹ Innførselen ble rettet til utførselen, 15. august 2022 kl. 11.23.

Figur 1. Handelsbalansen

Høyeste eksportverdi for naturgass noensinne

Verdien av naturgasseksporten var rekordhøy i juli og endte på 128,4 milliarder kroner, mer enn en firedobling fra juli 2021. Verdien er 69,5 prosent høyere enn i juni i år og 14,3 prosent høyere enn forrige eksportrekord i mars 2022. Oppgangen drives av skyhøye priser. Eksportvolumet utgjorde 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, en økning på 5,7 prosent fra juli i fjor.

Kraftig økning i verdien av råoljeeksporten

Råoljeeksporten beløp seg til 48,7 milliarder kroner i juli, en oppgang på 52,1 prosent fra juli 2021 og 12,7 prosent fra juni i år. Oljeprisen endte på 1 030 kr per fat i juli. Prisen er lavere enn i mai og juni, men var 393 kroner høyere enn i juli i fjor. Det ble utført 47,3 millioner fat råolje i juli, 6,0 prosent mindre enn for 12 måneder siden.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 636 kroner per fat i juli 2021 til 1 030 kroner per fat i juli 2022. Det ble utført 50,3 millioner fat råolje i juli 2021 mot 47,3 millioner fat i juli 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten styrket seg med 21,8 prosent til 51,8 milliarder kroner i juli.

Det ble eksportert strøm for 4,8 milliarder kroner. Verdien er mer enn tre ganger så høy som i juli i fjor og 16,0 prosent høyere enn i juni i år. Oppgangen skyldes høyere priser. Utførte megawattimer ble redusert med 11 prosent sammenlignet med juli i fjor.

– Lave fyllingsgrader i magasinene og reduserte gassleveranser fra Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina gir utslag i høye strømpriser i juli, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Verdien av fiskeeksporten økte med 21,5 prosent til 11,1 milliarder kroner i juli. Verdien er i underkant av 22 prosent høyere enn i juli i fjor, men 9,3 prosent lavere enn i rekordmåneden mars 2022. Høye laksepriser er hovedårsaken til oppgangen.

Fiskeeksporten til Belarus var på 261 tonn i juli, i overkant av 1 400 tonn mindre enn i juli i fjor. Etter Russlands invasjon av Ukraina har Norge sluttet å eksportere laks og ørret til Belarus som har tatt Russlands side i krigen. I samme periode har den samlede fiskeeksporten til de resterende landene i Den eurasiske økonomiske union, Armenia, Kasakhstan og Kirgisistan, økt med om lag 1 600 tonn.

Norge eksporterte SITC gruppene 67 og 68 for 8,4 milliarder kroner i juli 2022, en oppgang på 32,5 prosent. Utførselen av SITC gruppe 684 utgjorde med i overkant av 4 milliarder kroner om lag halvparten av metalleksporten. Eksporten av primære aluminiumslegeringer var på 38 kroner per kilo i juli 2022, en oppgang på 54,6 prosent. Eksportert volum sank med 13,5 prosent.

Figur 4. Fastlandseksport

Varehandel med Russland

Norge importerte russiske varer for 1,7 milliarder kroner i juli. Verdien er 23,0 prosent lavere enn i juli i fjor. I mars 2022 var importverdien fra Russland rekordhøy og utgjorde 3,1 milliarder kroner. Importverdien falt deretter frem til juni før den økte med 76,4 prosent fra juni til juli i år. Oppgangen skyldes hovedsakelig innførsel av russisk diesel i juli.

– I juni i år stoppet innførselen av mineralolje og mineraloljeprodukter fra Russland helt opp. I juli beløp imidlertid denne importen seg til 891 millioner kroner, og bestod utelukkende av diesel. Verdien av dieselimporten i juli er mer enn dobbelt så høy som i juli i fjor, mens volumet er redusert med 12,4 prosent, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Målt i volum er den russiske dieselimporten 25 prosent høyere fra mars til juli i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Russland har siden invasjonen av Ukraina i februar blitt utsatt for stadig hardere sanksjoner fra vestlige land. Den hittil siste pakken ble vedtatt 17. juni og innebærer blant annet importforbud av råolje og andre petroleumsprodukter som fraktes sjøveien fra Russland til Norge. Forbudet trer i kraft umiddelbart, men forskriften inneholder en overgangsperiode frem til februar neste år.

Innførselen av aluminium beløp seg til 294 millioner kroner i juli, en nedgang på 17,9 prosent fra foregående måned og 24,7 prosent fra juli i fjor. Kjøp av russisk ammoniakk har også stoppet opp, det var ingen innførsel i mai, juni eller juli.

Det ble innført russisk fiskefôr og råvarer til fiskefôr til en verdi av 256 millioner kroner i juli. Det er 46,8 prosent høyere enn i juli i fjor. Verdien er imidlertid lavere enn i juni i år.

Norge eksporterte varer til Russland for 206 millioner kroner i juli, en nedgang på 43,5 prosent fra juli i fjor og 3,8 prosent fra juni. Eksporten består hovedsakelig av fiskefôr og smolt.

Figur 5. Varehandel med Russland