Statistikken for utenrikshandel med varer viser nok en måned med høy eksportverdi.

– Oppgangen er fortsatt sterkt drevet av prisvekst på energivarer, men også andre viktige eksportvarer som fisk og metaller, sier seniorrådgiver Maren Hestetun Gruben.

Importen av varer økte med 20,1 prosent fra juni i fjor og endte på 89,1 milliarder kroner. Dette ga et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 87,5 milliarder, som er mer enn tredobbelt mot samme periode i fjor. Det er også en liten oppgang fra mai, men et stykke unna toppnivået i mars i år.

– Den norske kronen har svekket seg den siste tiden. Det betyr at importerte varer blir dyrere, mens vi får bedre betalt for eksportvarene. Det forklarer deler av oppgangen både i eksport- og importverdien, sier Maren Hestetun Gruben.

Importveid kursindeks viser et fall i april og videre nedgang i påfølgende måneder (norges-bank.no). I juni var kronekursen 4,0 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Betydelig oppgang i olje- og gassprisene

Eksportverdien for naturgass utgjorde 75,8 milliarder kroner i juni, en økning på 20,6 prosent fra mai i år og mer enn tredobling fra juni i fjor.

– Gassprisene gikk kraftig opp i mars og falt i april og mai. I juni gikk prisene opp igjen, hele 27,7 prosent fra mai. Økningen hadde sammenheng med Russlands kutt i gassleveranser til Europa, sier Maren Hestetun Gruben.

Norge eksporterte 9,3 milliarder standardkubikkmeter naturgass i gassform, en oppgang på 18,6 prosent fra fjoråret.

Oljeprisen har også økt den siste tiden, særlig grunnet sanksjoner og redusert eksport av russisk olje.

– I juni var eksportprisen for norsk råolje rekordhøye 1 131 kroner fatet, en økning på 7,2 prosent fra mai i år og 85,7 prosent fra juni i 2021. En svekket krone mot dollar forsterket prisøkning målt i norske kroner, sier Maren Hestetun Gruben.

Antallet eksporterte fat var 38,2 millioner og gikk ned 13,9 prosent sammenlignet med juni i fjor. Nedgangen skyldes planlagt vedlikehold og redusert produksjon. Eksportverdien endte på 43,2 milliarder kroner, en nedgang på 19,2 prosent fra mai, men 59,9 prosent høyere enn juni året før. Vi eksporterer nå mer råolje til europeiske land, eksporten til Kina har falt mye.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 609 kroner per fat i juni 2021 til 1131 kroner per fat i juni 2022. Det ble utført 38,2 millioner fat råolje i juni 2021 mot 44,3 millioner fat i juni 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høy fastlandseksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. gikk opp 19,7 prosent sammenlignet med juni i fjor og endte på 56,7 milliarder kroner. Økningen skyldes oppgang i priser på en rekke viktige eksportvarer, deriblant fisk, elektrisk kraft, og metaller.

– Størst oppgang var det i verdien for fiskeeksporten. I juni utgjorde eksporten av fisk 11,9 milliarder kroner og økte 36,7 prosent sammenlignet med juni fjor. En stor del av oppgangen skyldes rekordhøye priser på norsk oppdrettslaks, sier Maren Hestetun Gruben.

Sjømatrådet viser til økende etterspørsel og reduksjon i globalt produksjonsvolum som årsak til prisøkningen (seafood.no). Eksportverdien for fersk hel laks endte på 6,5 milliarder kroner, og gikk opp 39,5 prosent fra juni året før.

Strømprisene er fortsatt høye og holdes oppe av lav vannstand i magasinene og høye kraftpriser i Europa. I løpet av juni ble det eksportert 2,7 TWh til 4,2 milliarder kroner. Mot juni i fjor var volumet på samme nivå, mens eksportverdien mer enn tredoblet seg.

Eksporten av aluminium endte på 5,7 milliarder og økte med 43,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Oppgangen skyldes svært høye priser som fra juni i fjor har økt 65,3 prosent.

Figur 4. Fastlandseksport

Kraftig fall i varehandelen mellom Norge og Russland

Invasjonen av Ukraina den 24. februar 2022 medførte omfattende og stadig hardere økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner som fortløpende er innført i norsk rett. Den 18.mars 2022 ble den første sanksjonspakken implementert, mens den sjette, og hittil siste pakken av sanksjoner, ble vedtatt 17.juni (regjeringen.no). De siste tiltakene omfatter blant annet importforbud av råolje og andre petroleumsprodukter som fraktes sjøveien fra Russland til Norge.

Norge importerte russiske varer for 21,8 milliarder kroner i 2021, en økning på 58,8 prosent fra 2020. De russiske varene utgjorde 2,6 prosent av samlet vareimport i fjor.

I mars 2022 var importverdien fra Russland rekordhøy og utgjorde 3,1 milliarder kroner. Importverdien har deretter falt. For andre kvartal utgjorde importen av russiske varer 4,0 milliarder kroner og gikk ned hele 41,3 prosent fra første kvartal 2022. Juni markerer den foreløpige bunnen, med en verdi på 952 millioner kroner, en nedgang på 35,4 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Innførselen av mineralolje og mineraloljeprodukter stoppet helt opp i juni. Kjøp av russisk ammoniakk har også stoppet opp, og det var ingen innførsel i verken mai eller juni. For aluminium er det også en tydelig nedgang i importen. Innførselen av russisk fiskefor og råvarer til fiskefor utgjorde 309 millioner kroner i juni og nærmest doblet seg fra fjoråret.

Eksporten til Russland utgjorde 633 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 37,0 prosent fra samme periode i fjor. Størst tilbakegang er det i varegruppen maskiner for næringsmidler. I juni utgjorde eksporten 214 millioner kroner, og var i all hovedsak utførsel av fiskefor og smolt.

Figur 5. Varehandel med Russland