Nye tall fra statistikken Utenrikshandel med varer viser at det ble eksportert varer til en verdi av 196 milliarder kroner. Importen av varer endte på 94,9 milliarder kroner i november, en økning på 16,2 prosent sammenlignet med november 2021.  

– Den høye importverdien forklares av den generelle prisstigningen og at kronekursen er svekket, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) (norges-bank.no) viser en kronesvekkelse på 3,7 prosent fra november 2021, mens SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands viser en økning i importprisene for samme måned på hele 20,1 prosent.

Elbilavgiften bidrar til sterk vekst i import av elbiler

Den største importveksten var i varegruppen maskiner og transportmidler. Importen av Import av SITC71, SITC72, SITC73 og  SITC74. endte på 8,9 milliarder i november 2022, en oppgang på 2 milliarder kroner fra november i fjor.

– Den kraftige økning i bilavgiftene fra nyttår er en naturlig årsak til importøkningen av elbiler. Det har aldri før vært losset så mange biler i Drammen havn i en enkeltmåned, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble importert rekordhøye 26 100 biler for 11,7 milliarder kroner, importverdien på 11,7 milliarder kroner er hele 58,1 prosent høyere enn i november 2021. Rundt 20.000, eller 78 prosent, av de importerte bilene var elbiler.

Figur 1. Handelsbalansen

Gassprisen økte igjen…

Prisen på naturgass økte igjen i november 2022, men er fremdeles lavere enn den var i september. Prisoppgangen i november kom etter et ekstremt prisfall i oktober forårsaket av et uvanlig mildvær i Europa, skriver SSBs produsentprisindeks.

Verdien av naturgasseksporten endte i november 2022 på 92,5 milliarder kroner, 27,4 prosent høyere enn i november 2021. Det er samtidig en økning på 42,6 prosent fra oktober i 2022.

Det ble utført 9,7 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i november, som er en nedgang på 5,1 prosent fra november 2021. Dette er den andre måneden med eksport via Baltic pipe til Nybro i Danmark.

– Verdien av naturgasseksporten hittil i år er, akkurat som for Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. også mer enn tredoblet sammenlignet med fjoråret. Verdien er på 1 221 milliarder kroner, sier seksjonssjef Therese Vestre.

…men oljeprisen avtok noe fra måneden før

For november 2022 endte oljeprisen på 917 kr per fat, som er en nedgang på 6,2 prosent sammenlignet med oktober. Nedgangen skyldes at kronen styrket seg mot dollar fra oktober til november, men også koronafrykt i Kina påvirket oljeprisen negativt.

Råoljeeksporten beløp seg til 45,2 millioner kroner i november i 2022, 32,3 prosent mer enn samme måned i fjor. Antall eksporterte fat gikk ned med 1,1 prosent til 49,3 millioner fat, men prisen var 231 kr høyere enn november 2021.

Figur 2. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 686 kroner per fat i november 2021 til 917 kroner per fat i november 2022. Det ble utført 49,8 millioner fat råolje i november 2021 mot 49,3 millioner fat i november 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Prisvekst for fastlandseksporten

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på 58 milliarder kroner i november 2022. Økning i eksportverdien av  blant annet fisk og mineraloljeprodukter bidro til en oppgang på 13,7 prosent sammenlignet med november i fjor. Fastlandseksporten sank med 1,8 prosent fra oktober i år.

Prisvekst ga høy fiskeeksport

Verdien av fiskeeksporten endte på 13,7 milliarder kroner i november 2022, en oppgang på 17,9 prosent samme måned i fjor. Eksportert volum sank med 11 prosent. En gjennomsnittlig prisøkning på hele 32,6 prosent er årsaken til den høye eksportverdien, den tredje høyeste målt i en enkeltmåned, bare september og oktober måned i år har hatt høyere eksportverdi.

Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 7,3 milliarder kroner i november, den nest høyeste eksportverdien som er målt i en enkeltmåned.

Altså en god eksportmåned for fiskeeksporten, men Sjømatrådet (seafood.no) skriver at det er verdt å merke seg at etterspørselsveksten etter sjømat ikke tas ut i større volum, men i en prisvekst. Situasjonen med høy matvareinflasjon og økte kostnader drar opp prisene i hele verdikjeden.

Figur 4. Fastlandseksport

Høy tømmereksport i 2022

Eksporten av norsk SITC 247, Rundtømmer eller grovt tilhogd tømmer. har også blitt påvirket av krigen i Europa og eksportverdien er før desembertallene kan legges til på 2,8 milliarder kroner, 18,6 prosent høyere enn den var i hele 2021. Det var en vekst i eksportert volum på 3,8 prosent og i pris på hele 14,7 prosent fra 2021.

Eksportverdien i november var den høyeste hittil i 2022 år, 284 millioner kroner. Eksportert mengde var 7,9 prosent høyere enn i november 2021, og prisen 11,9 prosent høyere,

Eksporten av massevirke av gran og furu utgjorde 72,7 millioner kroner, mens skurtømmer av samme treslag utgjorde nesten 200 millioner i november 2022.

Dyr vedimport

Vedimporten fra Baltikum, Sverige og Finland har også blitt påvirket av den pågående energikrisen i Europa, og prisene har økt betraktelig. I november importerte vi ved av løvtrær for 39,5 millioner kroner til en gjennomsnittspris per kubikkmeter nesten 60 prosent høyere enn i november 2021.

Hittil i år har vi importert mer enn 252 tusen kubikkmeter av slik ved, en volumvekst på 41,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Med bakgrunn i informasjon om endelige gasspriser har vi justert foreløpige priser for naturgass i gassform for månedene juli, august og september 2022.

Dermed er verdien av gasseksporten i 2022 80,5 milliarder kroner høyere, fordelt på 25,5 milliarder økning i eksportverdien for juli, 32,9 milliarder i august og 22,1 milliarder i september.