287402
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
287402
statistikk
2018-03-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
true

Kostnadsindeks for buss

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

12,3 %

endring i kostnadene for buss fra samme periode i fjor

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
4. kvartal 20173. kvartal 2017 - 4. kvartal 20174. kvartal 2016 - 4. kvartal 2017
Totalindeks
Kostnadsindeks for buss136,60,012,3
 
Delkostnadsindeks
Arbeidskraftkostnader131,50,23,6
Drivstoff114,0-0,46,1
Kapital151,6-0,762,0
Reparasjon og vedlikehold126,9-0,12,1
Administrasjon120,01,02,7

Om statistikken

Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Kostnadskomponent – refererer til de viktigste kostnadene bussnæringen har

Kostnadsgruppe – er en høyere gruppering av kostnadskomponenter. Kostnadsindeksen for buss er delt inn i 5 kostnadsgrupper: Lønn (omfatter direkte og indirekte kostnader til alle ansatte i bussnæringen), drivstoff, kapital, reparasjon og vedlikehold og administrasjon.

Basispris – refererer til en pris i en tidligere periode som nåværende pris sammenliknes mot.

Basisår – også kalt Indeksreferanseperiode, betegner det året indeksen settes lik 100.

Laspeyres prisindeks - en indekstype hvor basisperiodens vekter holdes konstant. SSB opererer med en variant av Laspeyres indeks med betegnelsen L-type indeks. Denne varianten innebærer at basisprisene flytter (f.eks. kvartalsvis) mens vektene ofte holdes fast i mer enn ett år.

Elementærgruppe - refererer til den laveste grupperingen i indeksberegningshierarkiet. En elementærindeks er en relativ prisendring i forhold til en tidligere referansepris (basispris).

Jevons indeks - refererer til måten vi beregner/aggregerer prisrelativer på det laveste nivået (elementær gruppen) i indeksberegningen. En Jevons indeks er et geometrisk gjennomsnitt av prisrelativer.

Vekt - viser kostnadsandelen for en kostnadskomponent, kostnadsgruppe eller næring som inngår i en indeks. Vektandel brukes som et mål på hvor viktig en kostnadskomponent er og avgjør hvor mye den skal telle i en indeks.

10-års obligasjonsrente - Renteutvilingen for statsobligasjoner med en løpetid på 10 år.

Standard klassifikasjoner

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt.

Hyppighet og aktualitet

Indekstallene blir publisert 80 dager etter kvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data lagres i flate filer på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Arbeidet med å utvikle en kostnadsindeks for buss startet i 2012 på oppdrag fra NHO Transport. Formålet med oppdraget var å utarbeide grunnlaget for en indeks som viser kostnadsutviklingen i næringen, og som kan benyttes av aktører innen busstransportmarkedet i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter og regulering av kontraktsbeløp.

Det ble satt ned en referansegruppe for prosjektet med representanter både fra næringen selv og transportbrukere, for å sikre at utviklingsarbeidet ivaretok alle relevante aspekter ved kostnadsbildet.

Kostnadsstrukturen i næringen ble kartlagt gjennom en analyse av næringsoppgavene til bussnæringen, supplert med bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter. Kostnadsstrukturen fra næringsoppgaven danner dermed vektgrunnlaget for indeksen.

Indeksen har første kvartal 2010 som referanseperiode (1. kvartal 2010=100).

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontraktbeløp for busstransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Delindeksen for lønnskostnader bygger i hovedsak på data fra den kvartalsvise lønnsstatistikken i SSB. Data til delindeksene for dieselkostnader, administrasjonskostnader og reparasjon og vedlikehold er hentet fra Konsumprisindeksen til SSB. Renteopplysninger hentes fra Norges Bank.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Kostnadsindeksen for buss omfatter næringsundergruppen 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde og næringsundergruppen 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde i Standard for næringsgruppering (SN2007). Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og sightseeingvirksomhet med buss.

Datakilder og utvalg

Datagrunnlaget bygger i stor grad på eksisterende registerdata i SSB og til dels på eksterne registre for innhenting av pris og vektinformasjon. I tillegg benyttes direkte innhenting av busspriser og gasspriser fra oppgavegivere. En analyse av næringsoppgavene for næringen danner vektgrunnlaget for indeksen.

Opplysninger om pris og vekt er hovedelementene i en indeksberegning. Prisopplysningene viser trendene i de viktigste kostnadskomponentene mens vekten reflekterer kostnadsstrukturen for næringen. En indeks er en vektet prisendring; en sammensetning av vekter og priser. Følgende er kildene for datagrunnlaget indeksen er bygget på:

A.       Eksterne datakilder

 1. Avskrivningskostnader beregnes på basis av priser på nye busser som hentes fra bussleverandører
 2. Gasspriser innhentes fra leverandører til det norske markedet
 3. Kapitalkostnader – 10 års obligasjonsrealrente (inflasjonsjustert med KPI-JAE)

B.       Data fra SSBs registre

 1. Næringsoppgaver - identifisering av viktige kostnadsgrupper og deres andel i forhold til totale kostnader
 2. Konsumprisindeksen, KPI
 •  Drivstoffindeks – dieselindeks
 • Vedlikehold og reparasjon på verksted
 • Reparasjon og vedlikehold av bygninger
 • Produkter til vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Tjenester for vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Bolig og innboforsikring
 • Post og tele, trykksaker
 • Post- og teletjenester
 • Aviser, bøker og skrivemateriell
 • Betalt husleie, bolig
 • Elektrisitet, inkl. nettleie
 • KPI totalindeks

    3.      KOSTRA (Kommune-Stat rapportering) - Renovasjon, vann, avløp

 • Årsgebyr for vannforsyning
 • Årsgebyr for avløpstjenesten
 • Årsgebyr for avfallstjenesten

    4.     Tjenesteprisindekser - regnskap, revisjon og rådgivning

 • Prisindeks for juridisk tjenesteyting
 • Prisindeks for regnskap og revisjon
 • Prisindeks for bedriftsrådgivning

    5.      Arbeidskraftsindeksen (AKI)

 • Lønnskostnadsindeks – direkte og indirekte kostnader for både sjåfører og administrativt ansatte

    6.      Kostnadsindeks for lastebil

 •  Dekk
 • Forsikring på transportmidler (bussforsikring)

Kostnadsindeksen som beregnes på grunnlag av de nevnte dataene består av følgende 5 kostnadsgrupper (delindekser):

Indeksen for arbeidskraftskostnader omfatter direkte kostnader (avtalt månedslønn + uregelmessige tillegg) og indirekte kostnader (sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og lignende) for heltids- og deltidsansatte. Bonuser og overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert som del av direktekostnader. Lønnsberegningene er basert på utviklingen i arbeidskraftkostnader for foretak i næringene rutebiltransport i by- og forstadsområde og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde med spesielle tilpasninger. Mer om beregningene og de spesielle tilpasningene finner du her .

Drivstoffindeksen er vektet sum av dieselindeksen og gassindeksen. Dieselindeksen er basert på faktiske pumpepriser fra et utvalg forhandlere over hele landet. Prisene blir innhentet hver måned av Seksjon for prisstatistikk i SSB til bruk i Konsumprisindeksen. Gassindeksen er basert på data fra leverandører til det norske markedet. Andel av antall busser som benytter en av de to drivstofftypene brukes som vektgrunnlag ved beregning av drivstoffindeksen.

Indeks for reparasjon og vedlikehold omfatter de tre kostnadskomponentene: reparasjon og vedlikehold av buss (verkstedskostnader, vask, osv.), dekkostnader og forsikringskostnader for buss.

 • Reparasjon og vedlikehold for buss følger utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedtjenester (deler og timepris) hos noe over 60 bilverksteder over hele landet.
 • Dekkostnader er basert på prisutviklingen for ulike dekktyper fra de seks største merkeforhandlerne. Prisutviklingen for dekkostnader hentes fra kostnadsindeksen for lastebiltransport
 • Forsikringskostnader er basert på rapportering fra de tre forsikringsselskapene som har størst markedsandeler innenfor næringen. Forsikringskostnader hentes fra kostnadsindeksen for lastebiltransport. Årsavgifter og vektårsavgifter oppdateres ved endringer i avgiftsnivåene.

Indeks for kapitalkostnader består av avskrivningskostnader og rentekostnader. Prisutviklingen på nye busser, som utgjør grunnlaget for avskrivningskostnader, hentes fra fire markedsdominerende bussleverandører som til sammen har ca. 80 % av markedsandelen. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrente fra Norges Bank som inflasjonsjusteres med KPI-JAE  (KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer). Det benyttes følgende opplegg for å kalkulere rente- og avskrivningskostnader:

 • Avskrivningstid på 10 år for busser med en restverdi 0 prosent
 • Rentekostnaden er 10-årige obligasjonsrenter med et påslag på 1,79 prosent fra og med 1. kvartal 2010 til og med 4. kvartal 2015. Fra og med 1. kvartal 2016 brukes denne tabellen til å beregne rentepåslaget 

Når tallene i utgangspunktet er små, vil endringene bli store når en måler relative endringer.

Administrasjonskostnader består av reparasjon og vedlikehold av bygninger, forsikringspremie (bygninger), renovasjon, vann og avløp, regnskap, revisjon, rådgivning, kontorkostnader, leie av lokale, og lys og varme. De ulike delindeksene er basert på tall som blir innhentet av Seksjon for prisstatistikk, KOSTRA, og Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk i SSB.

Se mer informasjon i dokumentasjonsrapportern Kostnadsindeks for buss .

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaet for innhenting av busspriser sendes ut i midten av siste måned i kvartalet. Innsamlede data registreres manuelt. I dataregistreringsrutinen er det utarbeidet enkle matematiske og logiske registreringskontroller.

Beregningen av indeksene skjer over tre trinn:

1. Først beregnes prisindekser (prisrelativer) for representantvarer som utgjør kostnadskomponentene i hver enkelt kostnadsgruppe.

2. Komponentindeksene vektes så sammen til kostnadsindekser for hver av de fem kostnadsgruppene.

3. Deretter vektes kostnadsindeksene sammen til en totalindeks.

Indeksens referanseperiode er 1. kvartal 2010 (1. kvartal 2010=100). Vektene for de fem delindeksene beregnes med bakgrunn i elektroniske næringsoppgave for 2010 supplert med regnskapstall fra utvalgte bedrifter i næringen.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven

Sammenlignbarhet over tid og sted

Kostnadsindeksen for buss har blitt utarbeidet av SSB siden 1. kvartal 2010.

Beregningsmåten for rentekostnader ble endret i 3. kvartal 2013. Som følge av dette ble statistikkbankens serier for delindeksen kapital samt totalindeksen justert tilbake i tid, mens DS-artiklene for 1. og 2. kvartal 2013 ikke er endret.

Se flere tall i arkivet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Bussindeksen baserer i stor grad seg på data fra andre registre i SSB. Eventuelle målings- og bearbeidingsfeil i disse registrene kan overføres i kostnadsindeksen for buss.

Dataene revideres ved et sett enkle manuelle og maskinelle kontroller. Der det er åpenbare feil i opplysningene blir oppgavene korrigert.

Over tid vil det skje en endring i kostnadsstrukturen til en bussbedrift. For å vekte prisendringer riktig bør vektgrunnlaget til enhver tid reflektere kostnadsbildet i bedriften. Tilfredsstillelse av dette kravet til representativitet skjer ved at vektene revideres med jevne mellomrom. For bussindeksen er det planlagt en revisjon av vektene hvert femte år.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt