199280
199280
Økte konsumpriser sist måned
statistikk
2015-05-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenapril 2015

Innhold

Økte konsumpriser sist måned

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,4 prosent fra mars til april. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i april, uendret fra mars. KPI-JAE viste en oppgang på 2,1 prosent siste tolv måneder, ned 0,2 prosentpoeng fra mars.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Mars 2015 - April 2015 April 2014 - April 2015 April 2015
KPI Totalindeks 0,4 2,0 139,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,5 2,2 130,3
Bolig, lys og brensel 0,0 2,5 170,5
Transport 0,0 0,2 150,0
Kultur og fritid 1,6 2,5 123,2
Klær og skotøy 1,1 -1,5 54,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,4 2,1 130,3
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer 0,5 2,1 162,9
Importerte konsumvarer 0,5 2,3 93,6
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,0 2,9 214,1
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 139,3 (1998=100) i april 2015, mot 136,6 i april 2014. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Økte priser på pakketurer

Fra mars til april steg KPI med 0,4 prosent. Utgifter knyttet til kultur og fritid var den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisstigning på1,6 prosent. Prisene på pakketurer viste en sesongmessig prisoppgang på 7,3 prosent siden forrige måleperiode i januar. Fra mars til april steg prisene på aviser, bøker og skrivemateriell 3,2 prosent.

Prisene på møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo steg 1,3 prosent fra mars til april. Det var særlig prisene på boligtekstiler som bidro til oppgangen, med en økning på 5,8 prosent i perioden. Videre viste prisene på matvarer en økning på 0,6 prosent fra mars til april, mens drivstoff og smøremidler viste en prisøkning på 2,1 prosent i samme periode.

Oppgangen i KPI ble dempet av prisene på flyreiser som viste en nedgang på 8,7 prosent fra mars til april. Også prisene på elektrisitet inkludert nettleie var dempende, med en nedgang på 1,5 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: Økte møbelpriser og økt husleie

KPI steg 2,0 prosent fra april 2014 til april 2015. I perioden økte beregnet husleie for selveiere 2,5 prosent, mens betalt husleie for leietakere økte 3,0 prosent. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 10,4 prosent i samme periode, mens mat- og drikkevareprisene økte 2,2 prosent.

Tolvmånedersveksten dempes hovedsakelig av prisene på flyreiser som falt 20,5 prosent fra april 2014 til april 2015. Mye av denne nedgangen må sees i sammenheng med måletidspunktet i 2014 som sammenfalt med påske. Prisene på klær dempet også veksten med en nedgang på 2,2 prosent i perioden.

Endring i tolvmånedersveksten: Ingen endring i pristakten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste ingen endring fra mars til april på tross av økning i KPI siste måned. Dette skyldes at total prisvekst i april 2014 tilsvarer økningen i april 2015. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng fra mars. Nedgangen i KPI-JAE skyldes hovedsakelig den overnevnte utviklingen i flypriser.