158047
statistikk
2014-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. september 2014

Innhold

Prisøkning på klær ga oppgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra august til september. Høyere priser på klær, møbler og elektrisitet bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i september, uendret fra august. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder, opp 0,2 prosentpoeng fra august.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
August 2014 - September 2014 September 2013 - September 2014 September 2014
KPI Totalindeks 0,5 2,1 137,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,6 2,4 129,9
Bolig, lys og brensel 0,8 2,0 169,8
Transport 0,0 2,5 150,5
Kultur og fritid 0,3 2,2 119,6
Klær og skotøy 5,9 -1,1 53,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,5 2,4 128,4
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer 0,9 1,5 165,2
Importerte konsumvarer 1,2 1,4 91,2
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,5 3,8 211,6
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,7 (1998=100) i september 2014, mot 134,9 i september året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,1 prosent.

Månedsendring: Prisoppgang på klær

Fra august til september steg KPI med 0,5 prosent. Etter fem måneder på rad med prisnedgang steg klesprisene med 6,7 prosent fra august til september. Prisoppgangen er vanlig for perioden, og kan settes i sammenheng med avsluttet sesongsalg på sommervarer. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk opp 7,3 prosent, og også her er mye av årsaken til oppgangen salgskampanjer som ga et prisfall forrige måned. Fra august til september økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie 4,0 prosent, hovedsakelig på grunn av økte kraftpriser.

Prisene på matvarer falt 0,9 prosent fra august til september, og var den viktigste faktoren som dempet oppgangen i KPI. Det var prisnedgang for alle undergruppene bortsett fra frukt. Les hvordan prisutviklingen på matvarer i KPI beregnes . Det ble i samme periode også registrert lavere priser på drivstoff, vaskemidler og andre husholdningsvarer, samt alkoholholdige drikkevarer.

Tolvmånedersendring: Dyrere mat og drikke og høyere husleier

KPI økte med 2,1 prosent fra september 2013 til september 2014. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 2,4 prosent i denne perioden. Alle undergrupper viste prisoppgang, bortsett fra oljer og fett.

Beregnet husleie for selveiere steg 2,5 prosent og prisene på transporttjenester gikk opp 5,3 prosent siste tolv måneder. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler hadde en oppgang på 6,9 prosent i samme periode. Økte priser på blant annet finansielle tjenester utenom forsikring, restauranttjenester, alkoholholdige drikkevarer og tobakk, samt aviser og tidsskrifter bidro også til å trekke tolvmånedersendringen i KPI opp.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av lavere priser på klær, elektrisk kraft og vaskemidler og andre husholdningsvarer. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie er til tross for tre måneder på rad med oppgang, 2,0 prosent lavere i september i år enn de var i september i fjor. Prisene på klær og vaskemidler og andre husholdningsvarer falt henholdsvis 1,6 og 7,3 prosent i samme periode. Det ble også målt en liten nedgang i drivstoffprisene siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste ingen endring fra august til september. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i september, opp 0,2 prosentpoeng fra august. Oppgangen skyldtes særlig prisutviklingen på klær, som gikk en god del mer opp fra august til september i år enn i samme periode i fjor.