199282
199282
Matvareprisene økte sist måned
statistikk
2015-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenmai 2015

Innhold

Matvareprisene økte sist måned

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,2 prosent fra april til mai. Økte priser på matvarer og flyreiser bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, opp 0,1 prosentpoeng fra april. KPI-JAE steg 2,4 prosent siste tolv måneder, opp 0,3 prosentpoeng fra april.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
April 2015 - Mai 2015Mai 2014 - Mai 2015Mai 2015
KPI Totalindeks0,22,1139,6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer1,52,6132,3
Bolig, lys og brensel-0,52,3169,7
Transport0,71,1151,0
Kultur og fritid-0,52,9122,6
Klær og skotøy0,7-0,554,5
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,52,4130,9
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-1,20,7161,0
Importerte konsumvarer0,22,493,8
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,12,9214,4
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 139,6 (1998=100) i mai 2015 mot 136,7 i mai 2014. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,1 prosent.

Månedsendring: Økte priser på matvarer og flyreiser

Fra april til mai steg KPI med 0,2 prosent. Hovedårsakene til oppgangen sist måned var matvareprisene, som steg 1,8 prosent, og prisene på flyreiser som økte 19,9 prosent. Alle undergruppene innen matvarene viste prisoppgang, størst økning hadde gruppene frukt og grønnsaker. Innen flyreiser var det innenlandsbillettene som sto for hele oppgangen. Økningen fra april til mai er ikke unormalt stor, særlig med tanke på prisnedgangen i april.

Prisene på klær steg 0,8 prosent fra april til mai. Dette er fjerde måned på rad med prisoppgang og første gang på fem år med positiv prisendring fra april til mai. Økte priser på restauranttjenester samt møbler og dekorasjonsartikler bidro også til at KPI steg fra april til mai.

Oppgangen i KPI ble dempet av lavere priser på elektrisitet, boligtekstiler, drivstoff og bøker. Både kraftprisene og nettleien gikk ned fra april til mai, og samlet prisnedgang var 4,1 prosent. Prisene på boligtekstiler falt 10,4 prosent. Drivstoffprisene gikk ned 2,5 prosent i perioden, mens bokprisene falt 9,1 prosent. Nedgangen i prisen på bøker er normalt for denne perioden, siden bokavtalens rabattbegrensninger for fjorårets utgivelser oppheves hver 1. mai.

Tolvmånedersendring: Høyere priser på mat, drikke og møbler samt økte husleier

KPI steg 2,1 prosent fra mai 2014 til mai 2015. De siste tolv månedene har prisene på mat- og drikkevarer samlet steget 2,6 prosent. De forskjellige matvaregruppene har dog vist vidt forskjellig prisutvikling; frukt, grønnsaker, sukkervarer, kjøtt og fisk har steget i pris, mens oljer og fett, meierivarer og andre matvarer har hatt prisnedgang siste år. Fra mai i fjor til mai i år økte beregnet husleie for selveiere 2,3 prosent, mens betalt husleie for leietakere økte 2,8 prosent. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 9,7 prosent, mens aviser, bøker og skrivemateriell hadde en prisoppgang på 8,7 prosent i samme periode.

Oppgangen i KPI siste tolv måneder dempes hovedsakelig av lavere priser på drivstoff. Prisene på bensin og diesel var i mai i år henholdsvis 6,9 og 8,7 prosent lavere enn i mai i fjor. I gruppen vaskepulver, rengjøringsmidler og andre husholdningsartikler falt prisene med 6,1 prosent i samme periode. Lavere priser på klær, pakketurer og teletjenester trakk også ned økningen i KPI fra mai 2014 til mai 2015.

Endring i tolvmånedersveksten: Prisveksten opp 0,1 prosentpoeng

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI økte fra 2,0 prosent i april til 2,1 prosent i mai. Økningen skyldtes i hovedsak prisutviklingen på flyreiser. Prisene steg nærmere 20 prosent fra april til mai i år, mens de i samme periode i fjor falt mer enn 9 prosent. Prisutvikling på matvarer og klær trakk også tolvmånedersveksten opp. Matvarene hadde en kraftigere prisøkning fra april til mai i år enn fra april til mai i fjor, mens klesprisene steg i årets periode og falt på samme tid i fjoråret. Prisutvikling på drivstoff, boligtekstiler og elektrisitet bidro til å dempe oppgangen i tolvmånedersveksten. De to sistnevnte gruppene hadde større prisfall fra april til mai i år enn i samme periode i fjor, mens drivstoffprisene falt i mai i år, mens de gikk opp i mai i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i mai, opp 0,3 prosentpoeng fra april. Oppgangen i KPI-JAE skyldes hovedsakelig den ovennevnte prisutviklingen på flyreiser.