158057
statistikk
2015-01-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. desember 2014

Innhold

Ingen endring i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) viste ingen endring fra november til desember. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i desember, opp 0,2 prosentpoeng fra november. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
November 2014 - Desember 2014 Desember 2013 - Desember 2014 Desember 2014
KPI Totalindeks 0,0 2,1 137,9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1,6 2,4 127,8
Bolig, lys og brensel 0,6 2,0 170,5
Transport -0,4 1,9 148,6
Kultur og fritid 0,8 2,4 121,5
Klær og skotøy 0,2 0,0 55,2
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) -0,1 2,4 128,7
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -0,4 1,1 163,1
Importerte konsumvarer 0,1 1,3 91,9
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,2 3,8 212,4
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,9 (1998=100) i desember 2014, mot 135,1 i desember året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,1 prosent. Årsveksten i KPI var 2,0 prosent i 2014, mens årsveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent. Les mer om årsveksten for 2014 i egen artikkel.

Månedsendring: Uendret fra november til desember

KPI viste ingen endring fra november til desember. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 4,5 prosent, og for første gang i 2014 var prisene over nivået sammenlignet med tilsvarende periode året før. Prisene på flyreiser økte 6,0 prosent fra november til desember. I samme periode steg prisene på aviser, bøker og skrivematriell 2,8 prosent.

Prisene på matvarer falt 1,7 prosent fra november til desember. Det var særlig prisnedganger på typiske julevarer som spisesjokolade, frisk frukt og svin som bidro til nedgangen. Prisene på drivstoff og smøremidler falt 4,6 prosent, hovedsakelig som følge av lavere bensinpriser. Lavere oljepris har blant annet redusert bensinprisene med 5,3 prosent, den største prisnedgangen for bensin siden desember 2008.

Tolvmånedersendring: Høyere husleier siste tolv måneder

KPI steg 2,1 prosent fra desember 2013 til desember 2014. Beregnet husleie for selveier økte 2,2 prosent i denne perioden. I løpet av året har tolvmånedersendringen for beregnet husleie vist en nedadgående trend, med en topp i januar 2014 på 3,7 prosent. Prisene på transporttjenester økte 8,0 prosent fra desember 2013 til desember 2014. Det var særlig prisene på passasjertransport med fly som bidro, med en prisoppgang på 15,1 prosent.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer har de siste tolv måneder steget 2,4 prosent. Tolvmånedersendringen har vært nedadgående siden toppmålingen i mars 2014 på 5,2 prosent. De to undergruppene, matvarer og alkoholfrie drikkevarer, har i løpet av 2014 hatt et ulikt utviklingsløp, prisveksten på matvarer har avtatt i løpet av 2014, mens prisveksten for alkoholfrie drikkevarer har økt. Tolvmånedersendringen for matvarer var i desember 2,0 prosent, mens prisene for alkoholfrie drikkevarer var 5,4 prosent høyere enn desember 2013.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av lavere priser på drivstoff og smøremidler. Bensinprisene falt 6,5 prosent fra desember 2013 til desember 2014. Samtidig falt prisene på autodiesel 5,8 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: Elektrisitetsprisen trekker veksten opp

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra november til desember. Oppgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 4,5 prosent fra november til desember 2014, mens prisene falt 1,9 prosent i tilsvarende periode året før. Klesprisene bidro også til oppgangen, med en prisøkning fra november til desember i 2014, mens prisene falt i samme periode i 2013. I motsatt retning trakk prisene på drivstoff og smøremidler som falt 4,6 prosent fra november til desember 2014, sammenlignet med en prisoppgang på 0,3 prosent fra november til desember 2013. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i desember, uendret fra måneden før.