158043
statistikk
2014-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. august 2014

Innhold

KPI ned 0,3 prosent sist måned

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,3 prosent fra juli til august. Lavere priser på matvarer, møbler og klær bidro mest til nedgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i august 2014, ned 0,1 prosentpoeng fra juli. KPI-JAE viste en oppgang på 2,2 prosent siste tolv måneder, ned 0,4 prosentpoeng fra juli.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Juli 2014 - August 2014 August 2013 - August 2014 August 2014
KPI Totalindeks -0,3 2,1 137,0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1,2 2,8 130,7
Bolig, lys og brensel 0,5 1,9 168,4
Transport -0,1 2,5 150,5
Kultur og fritid -0,3 1,5 119,2
Klær og skotøy -2,1 -3,4 50,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) -0,5 2,2 127,7
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -0,7 1,5 163,8
Importerte konsumvarer -0,8 1,1 90,1
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,5 3,8 210,6
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,0 (1998=100) i august 2014, mot 134,2 i august året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,1 prosent.

Månedsendring: Nedgang i prisene på mat, møbler og klær

Fra juli til august falt KPI med 0,3 prosent. Prisene på matvarer gikk som vanlig ned fra juli til august, på grunn av tilbudskampanjer og sesongmessige svingninger. I år var prisfallet 1,3 prosent, litt mer enn gjennomsnittet de siste fem årene for denne perioden. De fleste undergruppene hadde prisnedganger, gruppene friske grønnsaker og pasta hadde størst nedgang.

Det er normalt salgsaktivitet på møbler på denne tiden av året, og fra juli til august i år sank prisene for gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler med 5,4 prosent. I klesbutikkene fortsatte det sesongmessige salget, noe som resulterte i en prisnedgang på klær på 2,7 prosent i perioden.

Flyreiser, aviser og tidsskrifter, samt boligtekstiler hadde også lavere priser i august enn i juli, og bidro dermed til nedgangen i KPI i perioden.

Normalt faller elektrisitetsprisene på sommeren, men i år fortsatte prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie videre opp med 2,5 prosent i august, etter økning også fra juni til juli. Prisene på båtreiser steg med 10,9 prosent fra juli til august, mens prisene på tannlegetjenester har økt 2,9 prosent siden forrige måling. Som vanlig steg prisene på hotelltjenester i august, og disse bidro sammen med blant annet økt beregnet husleie til å dempe nedgangen i KPI.

Tolvmånedersendring: Dyrere transport, matvarer og høyere husleier

KPI økte med 2,1 prosent fra august 2013 til august 2014. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 2,8 prosent i denne perioden. Det var særlig økte priser på frisk frukt, fersk og frossen fisk, friske grønnsaker og mineralvann og brus som bidro til oppgangen. De største prosentvise prisøkningene ble målt for gruppene smør, egg og kaffe.

Beregnet husleie for selveiere steg 2,6 prosent de siste tolv måneder. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler hadde en prisoppgang på 8,2 prosent. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler steg 2,1 prosent fra august i fjor til august i år. Økte priser på blant annet alkoholholdige drikkevarer og tobakk, transporttjenester samt på finansielle tjenester utenom forsikring bidro også til å trekke tolvmånedersendringen i KPI opp.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av en prisnedgang på 4,3 prosent på klær. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie er til tross for oppgangen de siste to måneder 3,2 prosent lavere i august i år enn de var i august i fjor. Bokprisene falt 8,3 prosent i samme periode.

Endring i tolvmånedersveksten: Nedgang i prisveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI falt med 0,1 prosentpoeng fra juli til august. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,2 prosent i august, ned 0,4 prosentpoeng fra juli. Hovedårsaken til nedgangen i tolvmånedersvekstene var prisutviklingen på klær. Prisene falt nesten 3 prosent fra juli til august i år, mens de viste en liten økning i samme periode i fjor. Prisutviklingen for de tre gruppene matvarer, aviser, bøker og skrivemateriell samt drift og vedlikehold av transportmidler bidro også til nedgangen i den løpende tolvmånedersveksten. For matvarer sank prisene litt mer i år enn i fjor, mens det for de to andre gruppene var en liten nedgang i prisene fra juli til august i år mens de steg i tilsvarende periode i fjor.

Hovedårsaken til at nedgangen i KPI-JAE var kraftigere enn i KPI, var prisutviklingen på elektrisistet. Prisene på elektrisitet steg fra juli til august i år, mens de falt i samme periode i fjor. Denne utviklingen tas ut fra KPI-JAE, og bidrar dermed til at veksttakten faller betraktelig mer.