158035
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. juni 2014

Innhold

Svak nedgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,2 prosent fra mai til juni. Lavere priser på møbler og flyreiser bidro mest til nedgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juni 2014, opp 0,1 prosentpoeng fra mai. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder, opp 0,1 prosentpoeng fra mai.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Mai 2014 - Juni 2014 Juni 2013 - Juni 2014 Juni 2014
KPI Totalindeks -0,2 1,9 136,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,5 2,6 128,3
Bolig, lys og brensel 0,0 0,7 165,9
Transport -0,5 2,1 148,6
Kultur og fritid -0,2 1,6 119,0
Klær og skotøy -0,4 -0,2 54,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) -0,2 2,4 127,5
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -0,9 -0,4 158,4
Importerte konsumvarer -0,4 1,6 91,2
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,3 3,5 208,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 136,4 (1998=100) i juni 2014, mot 133,8 i juni året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 1,9 prosent.

Månedsendring: Prisnedgang på møbler og flyreiser

Fra mai til juni falt KPI med 0,2 prosent. Prisene på gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler falt 3,4 prosent i perioden, og skyldes blant annet tilbudsaktivitet på møbler. En annen viktig bidragsyter var prisene på flyreiser, som gikk ned 6,8 prosent. Det var hovedsakelig prisene på innenlandsreisene som trakk ned. Fra mai til juni falt prisene på matvarer 0,5 prosent, og det var særlig prisnedganger på sjokoladevarer, samt enkelte frukter og bær som bidro. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 1,5 prosent, og kan ses i sammenheng med årstiden. I samme periode falt prisene på audiovisuelt utstyr 0,8 prosent. For feriereiser ble det registrert prisfall på 1,3 prosent siden forrige måling.

Prisene på teletjenester viste en oppgang på 2,2 prosent, og bidro dermed til å trekke KPI opp. Fra mai til juni steg prisene på bøker 2,4 prosent, og for gruppen andre tjenester ble det målt en prisøkning på 1,7 prosent siden forrige måling. Andre grupper som trakk KPI opp var utstyr til sport, camping og utendørsaktiviteter, restauranttjenester og skotøy.

Tolvmånedersendring: Økte husleier og matvarepriser

KPI økte med 1,9 prosent fra juni 2013 til juni 2014. Beregnet husleie for selveiere, inkludert fritidsbolig, økte 2,7 prosent de siste tolv måneder. Prisene på matvarer steg 2,6 prosent i samme periode, og det var blant annet høyere priser på fisk og meieriprodukter som bidro. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste prisoppgang på 11,6 prosent, og prisene på drift og vedlikehold av transportmidler steg 3,4 prosent. I samme periode steg prisene på kultur og fritid 1,6 prosent. Finansielle tjenester utenom forsikring viste prisøkning på 4,0 prosent, og prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, samt restauranttjenester steg henholdsvis 3,4 og 2,9 prosent i perioden.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av at prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 12,2 prosent fra juni i fjor til juni i år. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,4 prosent i perioden, noe som betyr at elektrisitetsprisene trakk tolvmånedersveksten i KPI ned med 0,5 prosentpoeng.

Endring i tolvmånedersveksten: Svak oppgang i pristakten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI var 1,9 prosent i juni, opp 0,1 prosentpoeng fra mai. Hovedårsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på teletjenester. Prisen på teletjenester steg 2,2 prosent fra mai til juni i år, mens den falt 2,5 prosent i samme periode i fjor. Utviklingen i elektrisitetsprisene samt klær og sko bidro til økningen i den løpende tolvmånedersveksten ved at prisene falt mindre fra mai til juni i år enn i tilsvarende periode året før. Prisutviklingen på flyreiser bidro også til å trekke tolvmånedersveksten opp.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på matvarer, som viste prisfall fra mai til juni i år mens de steg i samme periode i fjor. Prisutviklingen på feriereiser samt beregnet husleie for selveiere bidro også til å dempe oppgangen i tolvmånedersveksten.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i juni, opp 0,1 prosentpoeng fra mai. Hovedårsaken til oppgangen i KPI-JAE var prisutviklingen på teletjenester, klær og sko samt flyreiser, som forklart over.