199312
199312
Tilbudspriser på klær ga nedgang i KPI
statistikk
2015-02-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenjanuar 2015

Innhold

Tilbudspriser på klær ga nedgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra desember til januar. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i januar, ned 0,1 prosentpoeng fra desember. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Desember 2014 - Januar 2015 Januar 2014 - Januar 2015 Januar 2015
KPI Totalindeks -0,1 2,0 137,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,9 2,4 129,0
Bolig, lys og brensel 0,7 2,0 171,7
Transport 0,1 2,0 148,8
Kultur og fritid -0,4 2,5 121,0
Klær og skotøy -7,4 -2,7 51,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) -0,1 2,4 128,6
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -0,1 -0,1 163,0
Importerte konsumvarer -0,9 1,3 91,1
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,5 3,5 213,4
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,8 (1998=100) i januar 2015, mot 135,1 i januar 2014. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Kraftig salgsaktivitet på klær

KPI falt 0,1 prosent fra desember 2014 til januar 2015. Det var hovedsakelig butikkenes store prisavslag på klær som ga denne nedgangen. Samlet falt klesprisene 8,3 prosent fra desember i fjor til januar i år. Nedgang i klesprisene er normalt for januar måned. Årets tall er omtrent på linje med samme periode for tidligere år, med unntak av fjoråret, da prisnedgangen var noe mindre.

Som tidligere år falt også prisene på flyreiser fra desember til januar. Årets nedgang på 14,2 prosent er rundt normalen for tidligere år, men noe mindre enn samme periode i fjor. Prisene på flybilletter til utlandet gikk noe mer ned enn innenlandsbillettene. Pakketurene, der prisene måles hvert kvartal, viste prisnedgang på 5,6 prosent i januar, også som normalt.

«Januarsalg» på møbler, bøker og sko bidro også til nedgangen i KPI i årets første måned.

Økte priser på mat- og alkoholfrie drikkevarer ga det viktigste bidraget til økning i KPI i perioden. Prisene på disse varene steg samlet 0,9 prosent fra desember til januar, omtrent samme økning som tilsvarende periode i fjor. Prisene er til tross for økningen denne måneden likevel på sitt nest laveste nivå siden juni 2014.

Beregnet husleie for selveierne steg 0,7 prosent siste måned. Prisene på biler gikk opp 1,5 prosent. Økte priser på boligtekstiler, alkohol og tobakk og på tjenester knyttet til kultur og fritid bidro også til å dempe nedgangen i KPI fra desember 2014 til januar 2015.

Tolvmånedersendring: Høyere husleier og dyrere transporttjenester

KPI steg 2,0 prosent fra januar 2014 til januar 2015. Beregnet husleie for selveiere økte 2,4 prosent i denne perioden. Prisene på transporttjenester økte 10,1 prosent siste tolv måneder, og det var flyreisene som steg mest innen denne gruppen med en økning på 20,4 prosent.

Prisene på matvarer har de siste tolv måneder steget 2,2 prosent, mens prisveksten for alkoholfrie drikkevarer var 4,3 prosent. Siden januar 2014 har prisene på aviser og tidsskrifter steget 11 prosent, mens gruppen alkohol og tobakk viste prisoppgang på 3,1 prosent. Betalt husleie økte også med 3,1 prosent i løpet av perioden.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av lavere priser på drivstoff og klær. Prisene på både bensin og diesel har falt med oppunder 8 prosent fra januar i fjor til januar i år, mens klesprisene gikk ned 3,5 prosent i samme periode. Lavere priser på audiovisuelt utstyr og fyringsolje dempet også tolvmånedersveksten i KPI.

Egenbetalingen i barnehager steg samlet med 2,9 prosent siden forrige måling i januar 2014.

Endring i tolvmånedersveksten: Klesprisene drar veksten ned

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra desember til januar. Nedgangen skyldes særlig prisutviklingen på klær. Prisene på klær falt mer enn 8 prosent fra desember 2014 til januar 2015, mens prisene sank drøye 5 prosent fra desember 2013 til januar 2014. Prisutviklingen innen gruppene finansielle tjenester utenom forsikring og drift og vedlikehold av transportmidler bidro også til nedgangen. I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på transporttjenester, som viste en noe mindre nedgang fra desember 2014 til januar 2015 enn fra desember 2013 til januar 2014. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i januar, uendret fra desember.

Nye vekter i KPIÅpne og lesLukk

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets (NR) tall for konsum i husholdninger. Se Vektandelene i KPI. Oppdaterte vekter for 2015 vil være basert på reviderte tall fra hovedrevisjonen i NR som ble gjennomført i 2014. Hovedrevisjoner gjennomføres med noen års mellomrom i NR-statistikkene, siste gang i 2011.

Nye representantvarer og -tjenesterÅpne og lesLukk

Vare- og tjenesteutvalget som inngår i KPI blir oppdatert i januar hvert år. Husholdningenes indirekte utgifter til bank- og finanstjenester (FISIM) er tatt ut av utvalget for KPI f.o.m. januar 2015. Nasjonalregnskapet (NR) inkluderer FISIM og ble for første gang tatt inn i KPI i 2011. Dette er utgifter som ikke kan måles direkte og det er utfordrende å lage gode prismålinger på disse tjenester. FISIM inngår ikke i harmonisert KPI (HKPI). KPI vil heretter ikke tiltales med «15.» i stikktittelen. Det er ingen endringer i datafangsten som ligger bak dette. Med unntak av elektrisitet og noen andre volatile varer og tjenester, bygger KPI på priser for midtuken i hver måned, som anses som en representativ periode for å måle prisene i en aktuell måned.