142899
statistikk
2014-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Forbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. mars 2014

Innhold

KPI opp 0,2 prosent

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra februar til mars 2014. Økte priser på klær bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i mars 2014, ned 0,1 prosentpoeng fra februar. KPI-JAE viste en oppgang på 2,6 prosent de siste tolv månedene.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Februar 2014 - Mars 2014 Mars 2013 - Mars 2014 Mars 2014
KPI Totalindeks 0,2 2,0 136,1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,9 5,2 128,7
Bolig, lys og brensel -0,6 0,7 166,9
Transport 0,1 1,5 148,0
Kultur og fritid -0,3 1,7 117,1
Klær og skotøy 4,2 0,4 54,8
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,5 2,6 126,9
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer -0,7 0,0 161,5
Importerte konsumvarer 1,0 1,7 91,2
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,4 3,5 208,0
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 136,1 (1998=100) i mars 2014, mot 133,4 i mars året før. Det tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Økte priser på klær

Fra februar til mars steg KPI med 0,2 prosent. Den største bidragsyteren var prisene på klær som steg 4,5 prosent fra februar til mars. Prisoppgangen kan blant annet ses i sammenheng med nye vår- og sommervarer på markedet, samt avslutningen av vintersalget. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg samlet 0,9 prosent fra februar til mars. Matvareprisene økte 0,7 prosent, og det var særlig prisene på kjøtt- og meierivarer som økte. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 2,1 prosent i samme periode, mye grunnet prisoppganger på brus og juice.

Fra februar til mars steg prisene på gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler 2,7 prosent, hovedsakelig på grunn av prisstigning på møbler. Prisene på skotøy steg 3,4 prosent i samme periode. Fra februar til mars steg prisene på vedlikehold og reparasjon på verksted 1,0 prosent. Det ble også målt prisøkninger på parkometer- og bomavgift siden forrige måling i august 2013.

Oppgangen i KPI ble dempet av lavere priser på elektrisitet inkludert nettleie, som falt 4,2 prosent fra februar til mars, og som nå er på det laveste nivået siden november 2012. Mildt vær og lavere etterspørsel enn normalt for årstiden kan forklare utviklingen i elektrisitetsprisene. Andre konsumgrupper som bidro til å dempe veksten i KPI, var prisnedgang på drivstoff og smøremidler, som falt med 1,0 prosent, samt prisene på gruppen vaskepulver, rengjøringsmidler og andre husholdningsartikler, som falt 3,0 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: Økte matvarepriser og økt husleie

KPI økte med 2,0 prosent fra mars 2013 til mars 2014. Matvareprisene steg 5,4 prosent de siste tolv månedene og var hovedårsaken til veksten. Herunder var det særlig prisøkning på meierivarer, kjøtt, fisk og frukt som bidro mest. Beregnet husleie for selveier steg 3,3 prosent i samme periode.

Fra mars 2013 til mars 2014 steg prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler 10,2 prosent, særlig var det økte priser på møbler som bidro til dette. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler viste en stigning på 3,0 prosent. Alkoholholdige drikkevarer og tobakk viste en samlet prisoppgang på 3,9 prosent fra mars 2013 til mars 2014. I samme periode økte prisene på restauranttjenester 2,7 prosent. Betalt husleie for leietakere steg 3,6 prosent.

I motsatt retning trakk prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som falt 11,0 prosent fra mars 2013 til mars 2014. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,5 prosent i samme periode, noe som betyr at elektrisitetsprisene trakk tolvmånedersendringen i KPI ned med 0,5 prosentpoeng. Prisene på flyreiser og teletjenester falt henholdsvis 12,2 og 2,6 prosent, og bidro dermed også til å dempe veksten i KPI.

Endring i tolvmånedersveksten: Svak nedgang fra februar

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI var 2,0 prosent i mars, ned 0,1 prosentpoeng fra februar. Hovedårsaken til nedgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på elektrisitet. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 4,2 prosent fra februar til mars 2014, mens de steg 3,5 prosent i samme periode i 2013. I motsatt retning trakk prisutviklingen på matvarer som hadde en prisøkning på 0,7 prosent fra februar til mars i år mens de falt 0,7 prosent i tilsvarende periode i fjor. Prisnedgangen i mars i fjor kan blant annet forklares med tilbudsaktivitet knyttet til påsken 2013.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i mars, opp 0,2 prosentpoeng fra februar. Hovedårsaken til veksten i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på matvarer, samt prisutviklingen på møbler.