I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for buss har Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med NHO Transport blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen.

Ny referanseperiode (4. kvartal 2021 = 100)

Den reviderte versjonen av kostnadsindeks for buss er beregnet med fjerde kvartal 2021 som Perioden hvor kostnadsindeksen er lik 100.. Tidligere perioder for indeksen er omregnet slik at indekstallene er tilpasset den nye referanseperioden. Dersom man har bruk for indeksverdiene for perioden 1. kvartal 2010 – 4. kvartal 2021 ligger disse tilgjengelige i tabell 13574, 13575, 13576, 13577 og 135778 i Statistikkbanken under avsluttede tidsserier. Selv om indekstallene er ulike, er endringstallene de samme.

Prisjusterte vekter

I forbindelse med flyttingen av referanseperioden er kostnadsindeksens vektgrunnlag også oppdatert. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen. Vektgrunnlaget i indeksen er i utgangspunktet basert på en analyse av regnskapsdata fra 2017. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt av prisnivået 2021. Nye og gamle vekter ligger tilgjengelig i «Om statistikken».

Fra realrente til nominell rente

SSB vil heretter bruke nominell rente i stedet for realrente ved beregningen av kapitalkostnader i kostnadsindeks for buss. Denne endringen gjelder fra og med første kvartal 2022.