I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for buss har Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med NHO Transport blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen.

Ny referanseperiode (4. kvartal 2021 = 100)

Den reviderte versjonen av kostnadsindeks for buss er beregnet med fjerde kvartal 2021 som . Tidligere perioder for indeksen er omregnet slik at indekstallene er tilpasset den nye referanseperioden. Dersom man har bruk for indeksverdiene for perioden 1. kvartal 2010 – 4. kvartal 2021 ligger disse tilgjengelige i tabell 13574, 13575, 13576, 13577 og 135778 i Statistikkbanken under avsluttede tidsserier. Selv om indekstallene er ulike, er endringstallene de samme.

Prisjusterte vekter

I forbindelse med flyttingen av referanseperioden er kostnadsindeksens vektgrunnlag også oppdatert. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen. Vektgrunnlaget i indeksen er i utgangspunktet basert på en analyse av regnskapsdata fra 2017. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt av prisnivået 2021. Nye og gamle vekter ligger tilgjengelig i «Om statistikken».

Fra realrente til nominell rente

SSB vil heretter bruke nominell rente i stedet for realrente ved beregningen av kapitalkostnader i kostnadsindeks for buss. Denne endringen gjelder fra og med første kvartal 2022.