336441
/transport-og-reiseliv/statistikker/kilt/maaned
336441
statistikk
2019-03-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kilt, Kostnadsindeks for lastebiltransport, lastebiltypar, drivstoffkostnader, dekkprisar, forsikringskostnader, ferjekostnader, bompengarLandtransport, Transport og reiseliv
true

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Frå 2019 går vi over til kvartalsvis publisering der 1. kvartal 2019 blir publisert 12. april 2019. Den nye statistikken inneheld 7 køyretøygrupper og 5 kostnadsgrupper. Månadlege tal på eksisterande struktur blir publisert for januar og februar 2019.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

0,9 %

auke i totalindeksen for lastebiltransport (utan ferje og bom) frå januar til februar 2019

Kostnadsindeks for lastebiltransport (2009=100)
Februar 2019
IndeksProsent
Januar 2019 - Februar 2019Februar 2018 - Februar 2019Februar 2014 - Februar 2019
Utan ferge og bomkostnader
Totalindeks129,50,93,411,2
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar130,00,93,811,4
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar128,10,83,49,8
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar131,20,93,211,6
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar128,60,93,511,1
Renovasjonsbil, 2-aksla bil130,40,93,312,6
Nærtransport, 2-aksla bil131,70,83,111,7
Kranbil, 3-aksla bil132,00,83,211,7
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar130,80,83,311,3
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar128,50,73,010,6
Langtransport 3-aksla bil m/hengar125,90,73,910,4
 
Med ferge- og bomkostnader
Totalindeks130,30,83,411,5
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar130,60,83,711,6
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar129,50,93,510,4
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar132,40,93,312,1
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar130,70,83,612,0
Renovasjonsbil, 2-aksla bil131,00,83,312,8
Nærtransport, 2-aksla bil132,80,83,112,2
Kranbil, 3-aksla bil132,30,83,311,8
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar131,10,83,311,4
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar128,90,83,110,8
Langtransport 3-aksla bil m/hengar127,30,73,911,0

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om kor mykje det kostar å drifte ein lastebil kvar månad samanlikna med ein tidlegare periode. Indeksen er både med og utan kostnader til ferje og bom. Det blir laga indeksseriar for ti ulike typar lastebilar fordelt på åtte ulike kostnadsgrupper.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Laspeyres prisindeks er en prisindeks hvor vektgrunnlaget holdes konstant. En kjedet Laspeyres indeks er en indeks som består av flere Laspeyres prisindekser med forskjellige vekter.

Pris. Faktiske utsalgspriser på varer og tjenester som etterspørres av lastebilnæringen/-eierne. Prisene innhentes i midten av tellingsmåneden.

Kostnadskomponenter. De viktigste utgiftene som eiere av lastebiler har:

 • lønn til sjåfører
 • sosiale kostnader
 • reparasjons- og servicekostnader
 • drivstoff
 • dekk
 • lønn til funksjonærer
 • leiekostnader
 • kontorrekvisita og trykksaker
 • telefon og porto
 • forsikring
 • fergekostnader og bompenger
 • avskrivninger
 • rentekostnader
 • vektårsavgift/årsavgift

Kostnadsgruppene er utgangspunktet for delindeksene. Kostnadsindeksen for lastebiltransport består av i alt åtte slike delindekser:

1. Lønn og sosiale kostnader

2. Reparasjons- og servicekostnader

3. Drivstoffkostnader

4. Dekkostnader

5. Administrasjonskostnader

6. Forsikringskostnader

7. Fergekostnader og bompenger

8. Kapitalkostnader

Kjøretøygruppe. Inndeling av lastebilparken i ulike grupper etter hvilken type transport bilene brukes til. Lastebilkostnadsindeksen består av ti slike kjøretøygrupper:

1. Tømmertransport, 3-akslet bil med 3-akslet henger

2. Trekkbil for semitrailer, 3-akslet bil med 3-akslet henger

3. Tankbil, 3-akslet bil uten henger

4. Tankbil, 3-akslet bil med 3-akslet henger

5. Renovasjonsbil, 2-akslet bil

6. Nærtransport, 2-akslet bil

7. Kranbil, 3-akslet bil

8. Anleggstransport, 3-akslet bil uten henger

9. Anleggstransport, 3-akslet bil med henger

10. Langtransport, 3-akslet bil med henger

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kostnadsindeks for lastebiltransport
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt.

Kor ofte og aktualitet

Indekstallene for måneden før blir publisert rundt den 15. i hver måned.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnlagsdataene blir slettet etter bruk.

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å beskrive utviklingen i kostnadene knyttet til drift av ulike lastebiltyper. Utviklingen av indeksen ble gjort i 1997. Siden januar 1998 har det vært løpende drift av månedlige lastebilkostnadsindekser for ti kjøretøygrupper og åtte kostnadsarter.

Fra og med januar 2009 blir statistikken produsert med nye vekter basert på regnskapstall for 2007 for et utvalg av foretak i næringen godstransport på vei. Samtidig ble januar 2009 satt som ny basismåned i indeksen (januar 2009 = 100).

Fra og med januar 2009 blir det også utarbeidet en totalindeks for lastebiltransport. Totalindeksen er et vektet gjennomsnitt av kostnadsindeksene for de ti kjøretøygruppene. På oppfordring fra bransjen blir det fra januar 2009 også utarbeidet indekstall uten ferge- og bomkostnader, fordi disse kostnadene i større grad enn andre er spesifikt knyttet til det enkelte kjøreoppdraget.

Statistikken produseres på oppdrag fra Norges Lastebileier-Forbund.

Brukarar og bruksområde

Statistikken benyttes av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontraktbeløp for lastebiltransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere. Statistikken inngår også i nasjonalregnskapet som utarbeides av Statistisk sentralbyrå.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Samanheng med annan statistikk

Delindeksen for arbeidskraftkostnader bygger i hovedsak på data fra den kvartalsvise lønnsstatistikken i SSB. Data til delindeksene for drivstoff, administrasjonskostnader og reparasjon og service er hentet fra Konsumprisindeksen til SSB. Renteopplysninger hentes fra Norges Bank.

Statistisk sentralbyrå utarbeider også en prisindeks for godstransport på veg som måler utviklingen i den utfakturerte prisen for transporttjenester.

Lovheimel

Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Indeksen måler den månedlige kostnadsutviklingen for ti typer av lastebiltransport. Kostnadsvektene i indeksen er beregnet på bakgrunn av regnskapsopplysninger fra et utvalg av foretak innenfor næring 49.41 Godstransport på vei. Prisobservasjonene hentes fra leverandører til lastebilbransjen (banker, forsikringsselskaper, verksteder, forhandlere av drivstoff og dekk, bompengeselskaper og så videre).

Datakjelder og utval

De faste prisleverandørene rapporterer månedlig ved bruk av elektronisk skjema. Utviklingen i arbeidskraftskostnader blir utarbeidet av Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB. Prisutviklingen på diesel og ulike administrasjonskostnader blir levert av Seksjon for prisstatistikk i SSB. Renteutviklingen er basert på 3-måneders NIBOR-rente fra Norges Bank. Kostnadsvektene i indeksen blir utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra næringsoppgavene for et et utvalg av foretak innenfor næring 49.41 Godstransport på vei.

Det er egne utvalg for hver av kostnadspostene som indeksen består av:

I delindeksen for arbeidskraftkostnader inngår utbetalt avtalt lønn og indirekte kostnader (sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og lignende) i avtalt arbeidstid for heltids- og deltidsansatte. Lønnsberegningene er basert på utviklingen i arbeidskraftkostnader for foretak i næringen godstransport på vei i den kvartalsvis lønnsstatistikken fra Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB.

Reparasjon/service følger utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedstjenester (deler og timepris) hos noe over 60 bilverksteder over hele landet.

Drivstoffindeksen er basert på faktiske pumpepriser fra et utvalg forhandlere over hele landet. Prisene blir innhentet hver måned av Seksjon for prisstatistikk i SSB til bruk i Konsumprisindeksen.

Dekkostnader er basert på prisutviklingen for ulike dekktyper fra de seks største merkeforhandlerne.

Administrasjonskostnader består av husleie, porto, tele, papirrekvisita og lønn til administrasjonen. De ulike delindeksene er basert på tall som blir innhentet av Seksjon for prisstatistikk og Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB.

Forsikringskostnader er basert på rapportering fra de tre forsikringsselskapene som har størst markedsandeler innenfor næringen.

Fergekostnader og bompenger er basert på prisrapportering fra syv fergeselskaper og tre bompengeselskaper.

Kapitalkostnader består av avskrivningskostnader, avgifter og rentekostnader. Prisutviklingen på chassis og påbygg blir innhentet fra henholdsvis fire og tretten markedsdominerende prisleverandører. Renteutviklingen er basert på 3-måneders NIBOR-rente fra Norges Bank. Årsavgifter og vektårsavgifter oppdateres ved endringer i avgiftsnivåene.

Utvalgsprosenter, dekningsgrader og standardavvik for er ikke beregnet for utvalgene av prisleverandører.

Se mer informasjon i dokumentasjonsrapporten Kostnadsindekser for lastebiltransport

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemabasert undersøkelse. Følgende skjema benyttes:

 • RA-0374b Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebilchassis.
 • RA-0374c Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebilpåbygg.
 • RA-0374d Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebilforsikringer
 • RA-0374e Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebildekk

Skjemaene sendes ut den 13. i måned m-1. Frist for innsending er den 20. i rapporteringsmåneden m.

De innkomne skjemaene dataregistreres manuelt. I dataregistreringsrutinen er det utarbeidet enkle matematiske og logiske registreringskontroller.

Beregningen av indeksene skjer i fire trinn:

1. Først beregnes prisindekser for representantvarer som utgjør kostnadskomponentene i hver enkelt kostnadsgruppe.

2. Komponentindeksene vektes så sammen til delkostnadsindekser for hver kjøretøygruppe.

3. Deretter vektes delindeksene sammen til kostnadsindekser for hver av de ti kjøretøygruppe.

4. Fra januar 2009 vektes også kostnadsindeksene for de ti kjøretøygruppene sammen til en totalindeks for lastebiltransport.

Referanseperioden er januar 2009. Vektene som brukes i kostnadsindeksene for hver kjøretøygruppe er beregnet ved hjelp av en kostnadsstrukturundersøkelse basert på regnskapstall fra elektroniske næringsoppgaver for 2007 for et utvalg foretak i næringen godstransport på vei. Vektene som ligger til grunn for totalindeksen er beregnede markedsandeler for de ti lastebiltypene det blir laget kostnadsindekser for.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med krav i Statistikkloven.

Samanlikningar over tid og stad

Kostnadsindeksen for lastebiltransport har blitt utarbeidet av SSB siden januar 1998. Undersøkelsen erstattet en kvartalsvis kostnadsundersøkelse for lastebiltransport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) til og med 4. kvartal 1997. Ved endringer i vektgrunnlaget eller andre endringer som gir et eksternt nivåbrudd, blir indeksene kjedet for å beholde sammenlignbarheten over tid.

Fra og med juni 2008 følger delindeksene for lønn og sosiale kostnader i lastebilkostnadsindeksen utviklingen i en ny arbeidskraftskostnadsindeks for ansatte i foretak som driver med godstransport på vei. Den nye indeksen måler endringer både i lønn og indirekte personalkostnader. Tidligere var kun lønnsutviklingen basert på den kvartalsvise lønnsstatistikken, mens endringene i de indirekte kostnadene ble estimert som en del av indeksberegningen.

Fra og med januar 2009 blir indeksen beregnet med nye vekter basert på regnskapstall for 2007 og ny basismåned (januar 2009 = 100). Den gamle tidsserien med indekstall ble samtidig erstattet med en ny tidsserie med tilbakeregnede tall som er kjedet for å sikre sammenliknbarhet i indeksutviklingen før og etter endringen.

Fra og med januar 2010 følger delindeksene for reparasjons- og servicekostnader utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedstjenester (deler og timepris), og har en utvikling som tilsvarer de tidligere delindeksene for reparasjons- og servicekostnader for de ulike lastebiltypene ved de fire største merkeverkstedene over tid.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Prisoppgavene sammenliknes mot tilsvarende oppgaver fra måneden før. Likevel kan det forekomme at oppgavegiver kan gi pris på en annen vare enn forrige måned, og at dette blir registrert som en prisendring. Omfanget av denne type feil er antatt å være liten i denne indeksen.

Oppgavene er revidert ved et sett enkle manuelle og maskinelle kontroller. Der det er åpenbare feil i opplysningen blir oppgavene korrigert. Vi antar at eventuelle målings- og bearbeidingsfeil ikke har ført til systematiske feil i resultatene.

Etter purring ligger svarprosenten som regel på 100 prosent. Ved partielle frafall eller ved andre feil av betydning, blir oppgavegiveren kontaktet. I noen tilfeller kan prisen bli lagt inn med gjennomsnittlig prisendring for andre innleverte priser for næringen eller med kopiering av prisen for forrige måned.

Utvalget av varer og tjenester er planlagt oppdatert ved behov. Produkter og rapportører som blir borte, blir erstattet fortløpende. Det er ikke gjort beregninger av utvalgskjevheten i lastebilkostnadsindeksen. Internasjonale undersøkelser for andre indekser tyder på at det er utvalget av varer og tjenester som er opphavet til størst skjevhet.

Over tid vil det skje en endring i kostnadsstrukturen til en lastebilbedrift. For å vekte prisendringer riktig i lastebilindeksen bør vektgrunnlaget til enhver tid reflektere kostnadsbildet i bedriften. Tilfredsstillelse av dette kravet til representativitet skjer ved at vektene revideres med jevne mellomrom. For lastebilindeksen er det planlagt en revisjon av vektene hvert femte til tiende år. Det er ikke gjort beregninger på målefeil forårsaket av ikke-representative vekter.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt