Statlige finanser

Statistikk

Holdninger til norsk u-hjelp
Statistikken kartlegger folks holdninger til norsk bistandsarbeid
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeles.
Offentlige foretak, regnskap
Omhandler offentlig eide ikke-finansielle foretak
Statsregnskapets inntekter og utgifter
Viser statens totale inntekter og utgifter
Forsvaret - StatRes
StatRes er et system for innsamling av data og publisering av statistikk om ressursbruk, aktiviteter/tjenester og resultater i statsforvaltningen.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Skatteetaten - StatRes
Formålet med statistikken for Skatteetaten i StatRes var å vise hvor mye ressurser staten bruker for å sikre at skatt og avgift blir fastsatt og krevd inn på riktig måte
Statistikken oppdateres ikke lenger
Statens pensjonsfond Norge
Formålet er å gi allmennheten tilgang til korttidsstatistikk som viser utviklingen i Statens pensjonsfond.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Statlige virksomheter, utgifter
Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Toll- og avgiftsetaten - StatRes
Statistikken for Toll- og avgiftsetaten inngår i StatRes som står for statlig ressursbruk og resultater.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land
Formålet er å gi allmennheten enkel tilgang på tall for offentlige utgifter til utviklingshjelp som er sammenlignbare over tid og mellom OECD-land.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Se statistikk om norsk bistand
Gå til norad.no

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Kraftig økning og solid driftsresultat også for 2022

    Det samlede driftsresultatet i offentlig eide ikke-finansielle foretak økte med 129 prosent fra 2021 og utgjorde hele 1 366 milliarder kroner i 2022. Det er et meget solid driftsresultat, som utgjorde 50 prosent av driftsinntektene i 2022.

  2. Økte inntekter fra olje- og gassutvinning ga kraftig økning i driftsresultat for 2021

    Det samlede driftsresultatet i offentlig eide ikke-finansielle foretak økte med hele 369 prosent fra 2020 og utgjorde 597 milliarder kroner i 2021. Driftsinntektene gikk opp i de fleste næringene men den kraftige økningen i samlet driftsresultat skyldes først og fremst kraftig økning i driftsinntektene innenfor olje- og gassutvinning.

  3. Dårligere driftsresultat i offentlige foretak

    Det samlede driftsresultatet i offentlig eide ikke-finansielle foretak gikk ned fra 2019 til 2020. Driftsinntektene gikk ned i de fleste næringene, men nedgangen var tydeligst innen olje- og gassutvinning.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet statlige finanser.