Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert: 20. januar 2021

Neste oppdatering: 23. februar 2022

Endring i driftsresultat fra året før
Endring i driftsresultat fra året før
2019
-23,2
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter1 146 5471001 326 6111001 200 670100
Salgsinntekter1 062 85792,71 228 95192,61 104 83892
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg1090-1170
Offentlige tilskudd8 4420,76 4030,56 8360,6
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt15 8081,416 7551,317 7221,5
Gevinst ved avgang anleggsmidler1 8740,21 1410,12 6470,2
Annen driftsrelatert inntekt57 568573 3705,568 5445,7
Driftskostnader866 31775,6981 45474935 59277,9
Varekostnad460 46640,2588 95144,4499 71641,6
Lønnskostnader90 3757,988 3356,791 3337,6
Av- og nedskrivninger101 8428,9104 1137,8126 34410,5
Øvrige driftskostnader213 63518,6200 05515,1218 20318,2
Driftsresultat280 22924,4345 15726265 07822,1
Finansinntekter286 16525231 91917,5186 54215,5
Finanskostnader127 74411,164 2554,862 3415,2
Resultat før skattekostnad438 84138,3512 82138,7363 36930,3
Skattekostnad105 9769,2140 12210,6106 4588,9
Resultat332 68029372 69928,1256 93021,4
Netto ekstraordinære poster-746-0,180580
Årsresultat329 98028,8368 79427,8258 82921,6
Standardtegn i tabeller
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler2 774 33681,52 863 33081,33 164 66483,8
Immaterielle eiendeler113 1593,367 0271,976 6962
Varige driftsmidler1 012 35029,71 014 33928,81 120 36829,7
Bygg og anlegg565 53716,6577 81516,4607 15916,1
Anlegg under utførelse42 0071,245 4921,345 1211,2
Boliger, tomter og andre grunnareal30 9550,920 9330,622 1300,6
Personbiler, maskiner og inventar mv.66 902276 9262,287 1242,3
Andre driftsmidler306 9499293 1738,3358 8349,5
Finansielle anleggsmidler1 639 56048,21 781 96150,61 967 58952,1
Investering i datter- og konsernselskap1 173 20334,51 329 48337,81 406 83637,3
Investering i tilknyttede selskaper52 9071,653 3341,572 7121,9
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV338 1219,9318 3399363 6499,6
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner32 1540,922 7480,658 4451,5
Andre fordringer43 1751,358 0571,665 9471,7
Omløpsmidler629 06518,5657 46518,7611 38116,2
Varelager35 095128 9530,838 0211
Fordringer400 86411,8389 88711,1392 67810,4
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt120 7983,5118 7813,4114 5013
Konsernfordringer227 8786,7226 2266,4234 7896,2
Øvrige fordringer52 1881,544 8801,343 3881,1
Investeringer73 4312,277 9072,280 2172,1
Bankinnskudd og kontanter119 5313,5160 6834,6100 2922,7
Eiendeler3 403 4021003 520 7941003 776 046100
Egenkapital1 551 21145,61 758 979501 900 20850,3
Innskutt egenkapital920 62927,11 053 92429,91 128 10729,9
Aksjekapital427 03012,5419 98711,9413 89311
Overkursfond319 7809,4464 15113,2549 58414,6
Innskutt annen egenkapital173 8195,1169 7864,8164 6304,4
Opptjent egenkapital630 80518,5705 06220772 26220,5
Fond for vurderingsforskjeller54 1391,682 9482,487 1072,3
Annen egenkapital618 75218,2663 64318,8728 90219,3
Udekket tap-42 086-1,2-41 529-1,2-43 747-1,2
Langsiktig gjeld1 161 18534,11 073 31130,51 206 67632
Avsetninger for forpliktelser222 1216,5324 1899,2362 1329,6
Obligasjonslån303 1958,9283 0988277 9037,4
Kredittinstitusjoner153 6674,597 4082,8107 4202,8
Konserngjeld351 69010,3236 4446,7282 6657,5
Ansvarlig lånekapital7 1810,25 0760,16 7120,2
Annen langsiktig gjeld123 2923,6127 0963,6169 8074,5
Kortsiktig gjeld690 94020,3688 50319,6668 18217,7
Kredittinstitusjoner64 4861,975 3482,162 8051,7
Leverandørgjeld52 8311,659 5951,754 5051,4
Offentlige avgifter og betalbar skatt58 6861,770 100260 5551,6
Avsatt utbytte132 6473,980 0352,369 5541,8
Konserngjeld263 3757,7256 8917,3278 1807,4
Annen kortsiktig gjeld112 9123,3146 5334,2142 5843,8
Egenkapital og gjeld3 403 3351003 520 7931003 774 919100
Standardtegn i tabeller
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
2019Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVann, avløp, renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
Resultatregnskapet
Driftsinntekter444830 71825 962122 6397 28313 66122 48661 59943249 6767 5425 9164 64802576 25841 0411081 200 670
Salgsinntekter314778 70626 074115 3846 98310 68822 11247 62935246 0881 2533 5741 31901163 51840 674521 104 836
Annen driftsrelatert inntekt10150 669-1365 940871 2053662 807312 6337761 2733430322 1851884468 544
Driftskostnader369615 36132 31686 0426 85512 95721 84058 41944944 4094 5036 1194 05602646 06835 412152935 591
Varekostnad10400 5638 66142 5701 9803 27618 7577 1016414 440233760411016780911499 714
Lønnskostnader12828 9537 37410 7081 5693 4762 27120 6271907 8124622 63854801403 6777154491 332
Av- og nedskrivninger988 7587 27510 6546246021866 650138 0051 6851831 184052382701126 342
Øvrige driftskostnader22297 0869 00722 1142 6825 60362324 04018314 1522 1232 5391 91201021 37234 336106218 202
Driftsresultat75215 357-6 35336 5964297046463 179-175 2673 040-2045920-81895 630-45265 077
Resultat før skattekostnad121221 884-5 81893 8625412 1966592 5024031 4555 2786025490-71649 30340363 371
Årsresultat117138 948-4 50777 6264812 0685192 3523826 5764 0205865180-71539 30143258 832
Balanseregnskapet
Eiendeler2 7801 863 43569 504978 08711 90433 7917 084137 712527413 165174 03629 84529 42261677 82512 6054 1513 776 046
Anleggsmidler2 3061 524 36344 110859 0028 70622 7472 017105 943364369 250162 93423 63624 8732444 3826 5653 4213 164 665
Omløpsmidler474339 07325 395119 0853 19811 0445 06731 76916443 91511 1026 2084 54941233 4436 040730611 383
Egenkapital og gjeld2 7731 863 43569 500977 70211 90433 7907 084137 000527413 148174 03529 84529 42261677 82512 6054 1513 774 919
Egenkapital2 516864 72132 512534 6262 54415 3552 44153 547364231 291113 44524 3249 3606844 0965 4413 5351 900 208
Langsiktig gjeld68629 38212 542302 3047 10211 6771 25457 73719113 80047 3972 01516 6440152 5691 7214301 206 676
Kortsiktig gjeld188369 33324 446140 9192 2586 7583 38725 71714468 05713 1943 5043 4190691 1605 442185668 180
Standardtegn i tabeller
Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.
Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.
201720182019
Nøkkeltall
Driftsmargin. Prosent1 18,3420,1816,23
Resultatgrad. Prosent2 34,9235,3126,11
Totalrentabilitet. Prosent3 14,7414,059,28
Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 17,1716,399,44
Egenkapitalandel. Prosent5 43,8348,7749,34
Likviditetsgrad6 0,890,930,89
Finansieringsgrad7 1,031,021,02
Gjeldsgrad8 1,281,051,03
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Standardtegn i tabeller
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter839 104100991 082100898 616100
Salgsinntekter777 44792,7918 18392,6827 42692,1
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-170-200-250
Offentlige tilskudd4 5850,54 9380,55 1720,6
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt10 8961,39 724110 2291,1
Gevinst ved avgang anleggsmidler1 0000,15140,11 8960,2
Annen driftsrelatert inntekt45 1595,457 7035,853 8686
Driftskostnader685 36181,7790 05279,7755 29684,1
Varekostnad410 46948,9512 89851,8449 81950,1
Lønnskostnader65 4947,865 9156,769 4667,7
Av- og nedskrivninger65 5877,864 7186,587 9259,8
Øvrige driftskostnader143 81117,1146 52114,8148 08616,5
Driftsresultat153 74218,3201 03020,3143 32015,9
Finansinntekter256 38630,6205 01520,7131 44914,6
Finanskostnader110 66513,248 3624,945 7305,1
Resultat før skattekostnad299 65435,7357 68336,1203 13022,6
Skattekostnad97 61111,6126 17012,795 85010,7
Resultat201 85824,1231 51323,4107 28011,9
Netto ekstraordinære poster-16500000
Årsresultat199 64223,8228 14023108 51312,1
Standardtegn i tabeller
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler2 000 661802 049 64579,92 222 16682,4
Immaterielle eiendeler43 3961,749 7371,957 2792,1
Varige driftsmidler532 98921,3528 95320,6610 76922,6
Bygg og anlegg184 3427,4173 6786,8190 9187,1
Anlegg under utførelse24 593129 3681,125 4750,9
Boliger, tomter og andre grunnareal5 9070,24 8890,24 5610,2
Personbiler, maskiner og inventar mv.37 9381,544 2961,753 0612
Andre driftsmidler280 20911,2276 72210,8336 75412,5
Finansielle anleggsmidler1 419 51456,71 470 95657,41 554 11757,6
Investering i datter- og konsernselskap1 055 19542,21 144 59444,61 205 12044,7
Investering i tilknyttede selskaper30 0501,228 7391,125 1650,9
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV285 50011,4243 8259,5264 2469,8
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner23 6740,914 2690,69 8730,4
Andre fordringer25 095139 5291,549 7131,8
Omløpsmidler501 09820514 26520,1475 48717,6
Varelager29 5471,221 6090,830 7781,1
Fordringer318 86112,7295 93911,5305 38011,3
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt78 1663,171 1862,869 9682,6
Konsernfordringer197 3777,9191 2277,5202 4987,5
Øvrige fordringer43 3181,733 5261,332 9141,2
Investeringer69 0442,872 7422,876 3172,8
Bankinnskudd og kontanter83 6073,3123 9754,862 9572,3
Eiendeler2 501 7601002 563 9101002 697 653100
Egenkapital1 125 068451 266 33549,41 311 50148,6
Innskutt egenkapital601 00224674 92026,3691 73725,6
Aksjekapital208 3768,3201 3577,9198 3897,4
Overkursfond232 1549,3321 13612,5347 16712,9
Innskutt annen egenkapital160 4726,4152 4275,9146 1815,4
Opptjent egenkapital524 08720,9591 41623,1619 77223
Fond for vurderingsforskjeller47 9001,976 057380 6683
Annen egenkapital514 42520,6553 37421,6578 04421,4
Udekket tap-38 238-1,5-38 015-1,5-38 940-1,4
Langsiktig gjeld792 83131,7733 84928,6838 39931,1
Avsetninger for forpliktelser133 0845,3237 9119,3268 80710
Obligasjonslån232 2229,3222 1428,7220 5978,2
Kredittinstitusjoner55 7722,241 1551,649 4831,8
Konserngjeld285 10411,4138 2445,4159 9625,9
Ansvarlig lånekapital2703050
Annen langsiktig gjeld86 6223,594 3943,7139 5465,2
Kortsiktig gjeld583 82123,3563 72522547 53720,3
Kredittinstitusjoner52 6022,164 4222,547 1631,7
Leverandørgjeld37 8661,543 1201,740 2301,5
Offentlige avgifter og betalbar skatt46 1381,853 1752,146 1411,7
Avsatt utbytte122 2034,969 3802,761 3132,3
Konserngjeld235 0409,4222 2688,7243 8839
Annen kortsiktig gjeld84 3803,4111 3594,3108 8074
Egenkapital og gjeld2 501 7201002 563 9091002 697 437100
Standardtegn i tabeller
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
201720182019
Driftsmargin. Prosent1 18,3220,2815,95
Resultatgrad. Prosent2 35,7136,0922,6
Totalrentabilitet. Prosent3 16,415,849,23
Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 17,9418,288,18
Egenkapitalandel. Prosent5 44,9749,3948,62
Likviditetsgrad6 0,860,910,87
Finansieringsgrad7 1,041,021,03
Gjeldsgrad8 1,221,021,06
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Standardtegn i tabeller
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter163 090100189 201100164 866100
Salgsinntekter157 66196,7183 77397,1159 81596,9
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg000000
Offentlige tilskudd3750,20000
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt000000
Gevinst ved avgang anleggsmidler001000
Annen driftsrelatert inntekt5 0543,15 4272,95 0513,1
Driftskostnader63 19438,773 61538,967 87241,2
Varekostnad5 4743,426 25613,95 4463,3
Lønnskostnader1 4130,98690,59410,6
Av- og nedskrivninger21 28713,127 17014,426 08515,8
Øvrige driftskostnader35 02021,519 31910,235 39821,5
Driftsresultat99 89661,3115 58661,196 99458,8
Finansinntekter1 9971,21 7130,91 9611,2
Finanskostnader6 48646 1503,36 0463,7
Resultat før skattekostnad95 40758,5111 14958,792 90956,4
Skattekostnad502020
Resultat95 40258,5111 14758,792 90756,4
Netto ekstraordinære poster000000
Årsresultat95 40258,5111 14758,792 90856,4
Standardtegn i tabeller
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler225 35890,1217 26287,2223 01288,3
Immaterielle eiendeler4940,22800,11 5350,6
Varige driftsmidler224 69189,8216 70587221 13987,6
Bygg og anlegg224 20089,6216 53586,9220 99187,5
Anlegg under utførelse1770,127090
Boliger, tomter og andre grunnareal000010
Personbiler, maskiner og inventar mv.2420,11380,11330,1
Andre driftsmidler7205050
Finansielle anleggsmidler902760,13380,1
Investering i datter- og konsernselskap000000
Investering i tilknyttede selskaper703030
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV000000
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner202020
Andre fordringer002710,13330,1
Omløpsmidler24 8099,931 87312,829 49511,7
Varelager2 8241,13 9121,62 6621,1
Fordringer21 7808,727 86911,226 79910,6
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt21 2568,527 3721126 58710,5
Konsernfordringer4940,24950,22100,1
Øvrige fordringer3002020
Investeringer000000
Bankinnskudd og kontanter2050,1930340
Eiendeler250 167100249 134100252 507100
Egenkapital169 14167,6163 45965,6162 10964,2
Innskutt egenkapital168 15467,2162 69865,3161 29663,9
Aksjekapital168 11667,2162 66065,3161 25863,9
Overkursfond000000
Innskutt annen egenkapital380380380
Opptjent egenkapital9870,47610,38130,3
Fond for vurderingsforskjeller000000
Annen egenkapital9870,47610,38130,3
Udekket tap000000
Langsiktig gjeld71 31728,568 57327,574 18129,4
Avsetninger for forpliktelser67 67327,165 21626,269 91027,7
Obligasjonslån000000
Kredittinstitusjoner000000
Konserngjeld1509010
Ansvarlig lånekapital000000
Annen langsiktig gjeld3 6291,53 3481,34 2701,7
Kortsiktig gjeld9 7103,917 1026,916 2176,4
Kredittinstitusjoner000000
Leverandørgjeld3 0511,23 1691,33 0841,2
Offentlige avgifter og betalbar skatt950790890
Avsatt utbytte000000
Konserngjeld1060100
Annen kortsiktig gjeld6 5632,613 8485,613 0355,2
Egenkapital og gjeld250 167100249 134100252 507100
Standardtegn i tabeller
Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter144 353100146 328100137 188100
Salgsinntekter127 74988,5126 99586,8117 59785,7
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg180290-92-0,1
Offentlige tilskudd3 4822,41 46511 6641,2
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt4 9123,47 0314,87 4935,5
Gevinst ved avgang anleggsmidler8740,66260,47510,5
Annen driftsrelatert inntekt7 3555,110 24079 6257
Driftskostnader117 76281,6117 78780,5112 42481,9
Varekostnad44 52330,849 7973444 45132,4
Lønnskostnader23 46816,321 55114,720 92615,3
Av- og nedskrivninger14 96810,412 2258,412 3349
Øvrige driftskostnader34 80424,134 21523,434 71925,3
Driftsresultat26 59118,428 54119,524 76418,1
Finansinntekter27 78219,225 19117,253 13238,7
Finanskostnader10 5937,39 7436,710 5657,7
Resultat før skattekostnad43 78030,343 98930,167 33049,1
Skattekostnad8 3605,813 9509,510 6067,7
Resultat35 42024,530 03920,556 74341,4
Netto ekstraordinære poster-581-0,480580
Årsresultat34 93624,229 50720,257 40841,8
Standardtegn i tabeller
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201720182019
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler548 31784,2596 42384,3719 48687,1
Immaterielle eiendeler69 26910,617 0102,417 8822,2
Varige driftsmidler254 67039,1268 68138288 46034,9
Bygg og anlegg156 99524,1187 60226,5195 25023,6
Anlegg under utførelse17 2372,616 0972,319 6372,4
Boliger, tomter og andre grunnareal25 0483,816 0442,317 5682,1
Personbiler, maskiner og inventar mv.28 7224,432 4924,633 9304,1
Andre driftsmidler26 6684,116 4462,322 0752,7
Finansielle anleggsmidler220 03733,8310 72943,9413 13450
Investering i datter- og konsernselskap118 00818,1184 88926,1201 71624,4
Investering i tilknyttede selskaper22 8503,524 5923,547 5445,8
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV52 6218,174 51410,599 40312
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner8 4781,38 4771,248 5705,9
Andre fordringer18 0802,818 2572,615 9011,9
Omløpsmidler103 15815,8111 32715,7106 39912,9
Varelager2 7240,43 4320,54 5810,6
Fordringer60 2239,266 0799,360 4997,3
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt21 3763,320 2232,917 9462,2
Konsernfordringer30 0074,634 5044,932 0813,9
Øvrige fordringer8 8401,411 3521,610 4721,3
Investeringer4 3870,75 1650,73 9000,5
Bankinnskudd og kontanter35 7195,536 6155,237 3014,5
Eiendeler651 475100707 750100825 886100
Egenkapital257 00239,5329 18546,5426 59851,7
Innskutt egenkapital151 47323,3216 30630,6275 07433,3
Aksjekapital50 5387,855 9707,954 2466,6
Overkursfond87 62613,5143 01520,2202 41724,5
Innskutt annen egenkapital13 309217 3212,418 4112,2
Opptjent egenkapital105 73116,2112 88515,9151 67718,4
Fond for vurderingsforskjeller6 23916 89116 4390,8
Annen egenkapital103 34015,9109 50815,5150 04518,2
Udekket tap-3 848-0,6-3 514-0,5-4 807-0,6
Langsiktig gjeld297 03745,6270 88938,3294 09635,6
Avsetninger for forpliktelser21 3643,321 062323 4152,8
Obligasjonslån70 97310,960 9568,657 3066,9
Kredittinstitusjoner97 8951556 2537,957 9377
Konserngjeld66 57110,298 19113,9122 70214,9
Ansvarlig lånekapital7 1541,15 0730,76 7070,8
Annen langsiktig gjeld33 0415,129 3544,125 9913,2
Kortsiktig gjeld97 40915107 67615,2104 42812,7
Kredittinstitusjoner11 8841,810 9261,515 6421,9
Leverandørgjeld11 9141,813 3061,911 1911,4
Offentlige avgifter og betalbar skatt12 4531,916 8462,414 3251,7
Avsatt utbytte10 4441,610 6551,58 2411
Konserngjeld28 3344,334 6174,934 2874,2
Annen kortsiktig gjeld21 9693,421 326320 7422,5
Egenkapital og gjeld651 448100707 750100824 975100
Standardtegn i tabeller
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
201720182019
Driftsmargin. Prosent1 18,4219,518,05
Resultatgrad. Prosent2 30,3330,0649,08
Totalrentabilitet. Prosent3 8,357,599,44
Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 13,789,1313,3
Egenkapitalandel. Prosent5 39,4546,5151,71
Likviditetsgrad6 1,061,031,02
Finansieringsgrad7 0,990,991
Gjeldsgrad8 1,531,150,93
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektsgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:

  • 1110 Statens forretningsdrift
  • 1120 Statlig eide foretak mv.
  • 1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
  • 1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Enheter/foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Navn: Offentlige foretak, regnskap

Emne: Offentlig sektor

23. februar 2022

Seksjon for offentlige finanser

Nasjonalt nivå

Årlige undersøkelser.

Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.

Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §10.

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser.

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakelig størrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØEs virksomhet.

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Virksomhets- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via et skjema i Altinn.

Fulltelling.

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant

Etter Statistikklovens §7 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og inkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten "lønn, feriepenger m.v." og ikke fordelt på mer detaljerte lønns- og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.

Skjevhet: Ikke relevant.

Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt