Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert: 12. desember 2022

Neste oppdatering: 14. desember 2023

Endring i driftsresultat fra året før
Endring i driftsresultat fra året før
2021
368,9
%
Offentlige foretak, regnskap
Offentlige foretak, regnskap
20212020 - 2021
Mill. krProsentvis endring
Resultat
Driftsinntekter1 587 51262,0
Driftskostnader991 01016,2
Driftsresultat596 502368,9
Årsresultat442 550370,6
Balanse
Anleggsmidler3 363 3706,8
Omløpsmidler1 396 793110,9
Eiendeler4 759 79024,9
Egenkapital og gjeld4 759 74424,9
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Resultatregnskapet
  Driftsinntekter1 200 670100,0980 008100,01 587 512100,0
  Salgsinntekter1 104 83892,0892 68791,11 490 32593,9
  Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-1170,0-910,0-620,0
  Offentlige tilskudd6 8360,611 4031,211 7160,7
  Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt17 7221,513 9031,415 9801,0
  Gevinst ved avgang anleggsmidler2 6470,21 5460,22940,0
  Annen driftsrelatert inntekt68 5445,759 8326,168 7664,3
  Driftskostnader935 59277,9852 78987,0991 01062,4
  Varekostnad499 71641,6426 08643,5579 70736,5
  Lønnskostnader91 3337,691 8769,498 0966,2
  Av- og nedskrivninger126 34410,5141 65914,5114 0057,2
  Øvrige driftskostnader218 20318,2193 13419,7199 20112,5
  Driftsresultat265 07822,1127 22013,0596 50237,6
  Finansinntekter186 54215,599 75210,2188 60311,9
  Finanskostnader62 3415,293 9849,686 0125,4
  Resultat før skattekostnad363 36930,3132 69813,5699 09444,0
  Skattekostnad106 4588,936 3183,7254 44316,0
  Resultat256 93021,496 3459,8444 65128,0
  Netto ekstraordinære poster580,030,010,0
  Årsresultat258 82921,694 0449,6442 55027,9
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Balanseregnskapet
  Anleggsmidler3 164 66483,83 149 05582,63 363 37070,7
  Immaterielle eiendeler76 6962,084 0322,294 2582,0
  Varige driftsmidler1 120 36829,71 137 35429,81 167 13924,5
  Bygg og anlegg607 15916,1613 71116,1884 20218,6
  Anlegg under utførelse45 1211,247 4111,2100 8862,1
  Boliger, tomter og andre grunnareal22 1300,624 0310,624 9830,5
  Personbiler, maskiner og inventar mv.87 1242,3394 87410,492 8522,0
  Andre driftsmidler358 8349,557 3271,564 2161,3
  Finansielle anleggsmidler1 967 58952,11 927 66250,62 101 96244,2
  Investering i datter- og konsernselskap1 406 83637,31 316 28134,51 557 81032,7
  Investering i tilknyttede selskaper72 7121,979 2432,178 8651,7
  Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV363 6499,6379 78710,0329 9416,9
  Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner58 4451,576 8632,059 0501,2
  Andre fordringer65 9471,775 4882,076 2961,6
  Omløpsmidler611 38116,2662 36117,41 396 79329,3
  Varelager38 0211,033 7960,943 3240,9
  Fordringer392 67810,4380 91010,0923 43619,4
  Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt114 5013,095 9842,5516 52610,9
  Konsernfordringer234 7896,2239 3096,3346 0077,3
  Øvrige fordringer43 3881,145 6171,260 9031,3
  Investeringer80 2172,1115 5973,0222 9564,7
  Bankinnskudd og kontanter100 2922,7131 7923,5206 8634,3
  Eiendeler3 776 046100,03 811 415100,04 759 790100,0
  Egenkapital1 900 20850,31 780 71046,72 208 03046,4
  Innskutt egenkapital1 128 10729,91 144 73330,01 231 99225,9
  Aksjekapital413 89311,0399 90310,5444 2349,3
  Overkursfond549 58414,6527 37013,8629 10413,2
  Innskutt annen egenkapital164 6304,4217 4605,7158 6543,3
  Opptjent egenkapital772 26220,5636 09216,7976 06420,5
  Fond for vurderingsforskjeller87 1072,3-4520,016 2680,3
  Annen egenkapital728 90219,3676 89817,81 005 75521,1
  Udekket tap-43 747-1,2-40 354-1,1-45 959-1,0
  Langsiktig gjeld1 206 67632,01 374 80936,11 351 32528,4
  Avsetninger for forpliktelser362 1329,6309 9918,1460 6439,7
  Obligasjonslån277 9037,4359 8269,4337 9627,1
  Kredittinstitusjoner107 4202,8106 0062,8106 6122,2
  Konserngjeld282 6657,5299 7627,9245 0685,1
  Ansvarlig lånekapital6 7120,27 5440,29 4190,2
  Annen langsiktig gjeld169 8074,5291 6747,7191 5824,0
  Kortsiktig gjeld668 18217,7654 90717,21 200 76325,2
  Kredittinstitusjoner62 8051,753 1251,464 4711,4
  Leverandørgjeld54 5051,441 9701,167 4501,4
  Offentlige avgifter og betalbar skatt60 5551,627 4600,7164 8233,5
  Avsatt utbytte69 5541,849 2011,375 4311,6
  Konserngjeld278 1807,4321 8688,4632 95113,3
  Annen kortsiktig gjeld142 5843,8161 2834,2195 6354,1
  Egenkapital og gjeld3 774 919100,03 810 426100,04 759 744100,0
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
  Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
  2021Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVann, avløp, renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
  Resultatregnskapet
  Driftsinntekter4181 150 10629 199174 6358 48216 08931 08555 22043551 3137 8176 0904 442772786 81844 510496,01 587 510
  Salgsinntekter3301 103 43228 489166 2937 94914 93230 97940 25331243 4901 1433 0191 181771553 77644 151359,01 490 320
  Annen driftsrelatert inntekt6346 1796257 634276677763 470-75 1856659104140532 33016553,068 768
  Driftskostnader380631 98829 850113 5297 87415 47830 33653 95757045 4094 8796 7314 421512856 64938 187434,0991 008
  Varekostnad2452 18510 25461 3402 3623 17826 1136 9537114 472311918388318802102235579 707
  Lønnskostnader12430 6977 86812 8901 8264 9252 87319 9382258 0795352 632543241524 0097174098 097
  Av- og nedskrivninger976 4372 50712 4997198042106 4153110 6381 7942061 2411726319231114 004
  Øvrige driftskostnader24572 6689 21926 8012 9676 5721 13920 65224512 2192 2382 9742 248231091 57537 178128199 200
  Driftsresultat38518 118-65161 1076086127501 261-1355 9042 939-6422225-71696 32262596 502
  Resultat før skattekostnad58534 9378 43897 6035971 911757310-12841 0266 544-7023125-71626 2861 244699 092
  Årsresultat53320 4228 72262 1004811 709607-886-9937 1195 342-627-5519-61236 2861 241442 551
  Balanseregnskapet
  Eiendeler2 5902 565 33277 2961 154 51614 58942 3109 149143 1811 602447 535203 38337 79229 81697118610 6858 8869 9714 759 790
  Anleggsmidler2 1901 565 60435 362940 94410 67029 3652 372112 0951 287402 609190 98027 12726 19613816 3152 1148 0463 363 370
  Omløpsmidler400999 72841 933213 5733 91812 9467 15031 08631544 92612 40310 6653 6209581054 3706 7721 9251 396 793
  Egenkapital og gjeld2 5902 565 33277 2961 154 51614 58942 3109 149143 1351 602447 535203 38337 79229 81697118610 6858 8869 9714 759 744
  Egenkapital2 3821 089 12223 017563 2973 14318 1982 33453 213868265 043135 10728 3019 84232974 6499648 4202 208 029
  Langsiktig gjeld48712 44210 797342 8818 61314 9441 85565 214519118 12250 1291 85517 5710374 2451 5674871 351 326
  Kortsiktig gjeld161763 76843 482248 3382 8329 1685 33324 70821564 37118 1477 6362 402939531 7916 3541 0641 200 762
  Standardtegn i tabeller
 • Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.
  Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.
  201920202021
  Nøkkeltall
  Driftsmargin. Prosent1 16,239,1028,91
  Resultatgrad. Prosent2 26,1110,1637,14
  Totalrentabilitet. Prosent3 9,284,9212,54
  Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 9,443,1311,13
  Egenkapitalandel. Prosent5 49,3445,8545,38
  Likviditetsgrad6 0,891,001,13
  Finansieringsgrad7 1,021,000,95
  Gjeldsgrad8 1,031,181,20
  1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
  2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
  3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
  5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
  7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
  8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
  Standardtegn i tabeller
 • Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Resultatregnskapet
  Driftsinntekter898 616100,0748 327100,01 117 101100,0
  Salgsinntekter827 42692,1684 18491,41 045 49093,6
  Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-250,0-260,0-200,0
  Offentlige tilskudd5 1720,69 6311,39 8860,9
  Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt10 2291,17 4061,07 4940,7
  Gevinst ved avgang anleggsmidler1 8960,21 1490,22270,0
  Annen driftsrelatert inntekt53 8686,045 6076,153 7414,8
  Driftskostnader755 29684,1683 46791,3782 81870,1
  Varekostnad449 81950,1367 05549,1484 54643,4
  Lønnskostnader69 4667,769 3909,373 3726,6
  Av- og nedskrivninger87 9259,897 77113,178 1117,0
  Øvrige driftskostnader148 08616,5149 25119,9146 78913,1
  Driftsresultat143 32015,964 8608,7334 28329,9
  Finansinntekter131 44914,670 9919,5158 27214,2
  Finanskostnader45 7305,175 57710,166 9826,0
  Resultat før skattekostnad203 13022,660 2758,1425 57338,1
  Skattekostnad95 85010,732 6284,4234 11121,0
  Resultat107 28011,927 6473,7191 46217,1
  Netto ekstraordinære poster00,020,000,0
  Årsresultat108 51312,125 7713,4190 54617,1
  Standardtegn i tabeller
 • Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
  Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Balanseregnskapet
  Anleggsmidler2 222 16682,42 159 21380,22 349 34066,9
  Immaterielle eiendeler57 2792,162 0352,362 4981,8
  Varige driftsmidler610 76922,6606 00722,5625 85217,8
  Bygg og anlegg190 9187,1184 5866,9454 38012,9
  Anlegg under utførelse25 4750,926 9521,081 3032,3
  Boliger, tomter og andre grunnareal4 5610,25 1870,24 4770,1
  Personbiler, maskiner og inventar mv.53 0612,0357 91813,350 5711,4
  Andre driftsmidler336 75412,531 3641,235 1211,0
  Finansielle anleggsmidler1 554 11757,61 491 17255,41 660 99147,3
  Investering i datter- og konsernselskap1 205 12044,71 099 79540,81 338 53838,1
  Investering i tilknyttede selskaper25 1650,935 6541,335 7821,0
  Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV264 2469,8271 82410,1220 1226,3
  Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner9 8730,428 0131,014 8980,4
  Andre fordringer49 7131,855 8862,151 6511,5
  Omløpsmidler475 48717,6533 48819,81 162 13233,1
  Varelager30 7781,127 3311,036 5451,0
  Fordringer305 38011,3298 76411,1743 46321,2
  Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt69 9682,658 3072,2412 90711,8
  Konsernfordringer202 4987,5203 8127,6286 0398,1
  Øvrige fordringer32 9141,236 6451,444 5171,3
  Investeringer76 3172,8112 3554,2215 3876,1
  Bankinnskudd og kontanter62 9572,394 9693,5166 7214,7
  Eiendeler2 697 653100,02 692 701100,03 511 471100,0
  Egenkapital1 311 50148,61 187 41444,11 571 67844,8
  Innskutt egenkapital691 73725,6703 08926,1746 78321,3
  Aksjekapital198 3897,4194 1137,2202 7925,8
  Overkursfond347 16712,9306 94611,4402 73311,5
  Innskutt annen egenkapital146 1815,4202 0307,5141 2584,0
  Opptjent egenkapital619 77223,0484 32718,0824 89623,5
  Fond for vurderingsforskjeller80 6683,0-9 009-0,38 9790,3
  Annen egenkapital578 04421,4528 66319,6856 77524,4
  Udekket tap-38 940-1,4-35 327-1,3-40 858-1,2
  Langsiktig gjeld838 39931,1967 36335,9932 47426,6
  Avsetninger for forpliktelser268 80710,0199 8117,4352 13610,0
  Obligasjonslån220 5978,2294 27610,9272 4787,8
  Kredittinstitusjoner49 4831,841 2641,539 9731,1
  Konserngjeld159 9625,9170 0136,3109 3473,1
  Ansvarlig lånekapital50,0290,01160,0
  Annen langsiktig gjeld139 5465,2261 9709,7158 4234,5
  Kortsiktig gjeld547 53720,3537 92420,01 007 31928,7
  Kredittinstitusjoner47 1631,740 7441,544 8961,3
  Leverandørgjeld40 2301,528 4551,144 5791,3
  Offentlige avgifter og betalbar skatt46 1411,719 2490,7138 6703,9
  Avsatt utbytte61 3132,340 6231,560 8591,7
  Konserngjeld243 8839,0285 10010,6585 66616,7
  Annen kortsiktig gjeld108 8074,0123 7524,6132 6493,8
  Egenkapital og gjeld2 697 437100,02 692 701100,03 511 471100,0
  Standardtegn i tabeller
 • Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
  Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
  201920202021
  Driftsmargin. Prosent1 15,958,6729,92
  Resultatgrad. Prosent2 22,608,0538,10
  Totalrentabilitet. Prosent3 9,235,0514,03
  Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 8,182,3312,18
  Egenkapitalandel. Prosent5 48,6244,1044,76
  Likviditetsgrad6 0,870,991,15
  Finansieringsgrad7 1,031,000,94
  Gjeldsgrad8 1,061,271,23
  1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
  2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
  3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
  5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
  7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
  8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
  Standardtegn i tabeller
 • Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
  Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Resultatregnskapet
  Driftsinntekter164 866100,0120 172100,0297 361100,0
  Salgsinntekter159 81596,9115 83996,4293 59098,7
  Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg00,000,000,0
  Offentlige tilskudd00,000,000,0
  Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt00,000,000,0
  Gevinst ved avgang anleggsmidler00,000,000,0
  Annen driftsrelatert inntekt5 0513,14 3333,63 7711,3
  Driftskostnader67 87241,271 23459,373 83824,8
  Varekostnad5 4463,326 38822,037 70812,7
  Lønnskostnader9410,69700,81 0570,4
  Av- og nedskrivninger26 08515,830 41325,321 6147,3
  Øvrige driftskostnader35 39821,513 46311,213 4594,5
  Driftsresultat96 99458,848 93940,7223 52375,2
  Finansinntekter1 9611,22 9452,53 2161,1
  Finanskostnader6 0463,76 5665,56 8392,3
  Resultat før skattekostnad92 90956,445 31737,7219 90174,0
  Skattekostnad20,080,050,0
  Resultat92 90756,445 30937,7219 89673,9
  Netto ekstraordinære poster00,000,000,0
  Årsresultat92 90856,445 31137,7219 89673,9
  Standardtegn i tabeller
 • Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
  Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Balanseregnskapet
  Anleggsmidler223 01288,3233 24490,4231 88475,1
  Immaterielle eiendeler1 5350,61 3640,51 9330,6
  Varige driftsmidler221 13987,6231 56189,7229 56674,4
  Bygg og anlegg220 99187,5231 44589,7229 38474,3
  Anlegg under utførelse90,0410,0340,0
  Boliger, tomter og andre grunnareal10,010,0190,0
  Personbiler, maskiner og inventar mv.1330,1540,01080,0
  Andre driftsmidler50,0200,0210,0
  Finansielle anleggsmidler3380,13190,13850,1
  Investering i datter- og konsernselskap00,000,010,0
  Investering i tilknyttede selskaper30,030,030,0
  Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV00,000,000,0
  Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner20,000,030,0
  Andre fordringer3330,13160,13780,1
  Omløpsmidler29 49511,724 7699,677 21225,0
  Varelager2 6621,12 6461,02 4620,8
  Fordringer26 79910,621 8318,574 40824,1
  Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt26 58710,521 5558,474 14324,0
  Konsernfordringer2100,12650,12490,1
  Øvrige fordringer20,0110,0160,0
  Investeringer00,000,000,0
  Bankinnskudd og kontanter340,02920,13420,1
  Eiendeler252 507100,0258 012100,0308 723100,0
  Egenkapital162 10964,2151 86158,9188 22861,0
  Innskutt egenkapital161 29663,9151 18458,6187 28060,7
  Aksjekapital161 25863,9151 17358,6187 24260,7
  Overkursfond00,000,000,0
  Innskutt annen egenkapital380,0110,0380,0
  Opptjent egenkapital8130,36780,39470,3
  Fond for vurderingsforskjeller00,000,000,0
  Annen egenkapital8130,36780,39470,3
  Udekket tap00,000,000,0
  Langsiktig gjeld74 18129,488 44334,384 52827,4
  Avsetninger for forpliktelser69 91027,784 04932,678 76925,5
  Obligasjonslån00,000,000,0
  Kredittinstitusjoner00,000,000,0
  Konserngjeld10,000,000,0
  Ansvarlig lånekapital00,000,000,0
  Annen langsiktig gjeld4 2701,74 3941,75 7591,9
  Kortsiktig gjeld16 2176,417 7086,936 34111,8
  Kredittinstitusjoner00,000,000,0
  Leverandørgjeld3 0841,22 4160,93 4251,1
  Offentlige avgifter og betalbar skatt890,0740,0990,0
  Avsatt utbytte00,000,000,0
  Konserngjeld100,040,0110,0
  Annen kortsiktig gjeld13 0355,215 2155,932 80510,6
  Egenkapital og gjeld252 507100,0258 012100,0308 723100,0
  Standardtegn i tabeller
 • Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Resultatregnskapet
  Driftsinntekter137 188100,0111 509100,0173 050100,0
  Salgsinntekter117 59785,792 66483,1151 24587,4
  Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-92-0,1-65-0,1-420,0
  Offentlige tilskudd1 6641,21 7721,61 8301,1
  Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt7 4935,56 4975,88 4864,9
  Gevinst ved avgang anleggsmidler7510,53970,4670,0
  Annen driftsrelatert inntekt9 6257,09 8928,911 2546,5
  Driftskostnader112 42481,998 08888,0134 35477,6
  Varekostnad44 45132,432 64329,357 45333,2
  Lønnskostnader20 92615,321 51619,323 66713,7
  Av- og nedskrivninger12 3349,013 47512,114 2808,3
  Øvrige driftskostnader34 71925,330 42027,338 95322,5
  Driftsresultat24 76418,113 42112,038 69622,4
  Finansinntekter53 13238,725 81623,227 11515,7
  Finanskostnader10 5657,711 84110,612 1917,0
  Resultat før skattekostnad67 33049,127 10624,353 62031,0
  Skattekostnad10 6067,73 6823,320 32711,7
  Resultat56 74341,423 38921,033 29319,2
  Netto ekstraordinære poster580,010,010,0
  Årsresultat57 40841,822 96220,632 10818,6
  Standardtegn i tabeller
 • Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
  201920202021
  Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
  Balanseregnskapet
  Anleggsmidler719 48687,1756 59887,9782 14683,2
  Immaterielle eiendeler17 8822,220 6332,429 8273,2
  Varige driftsmidler288 46034,9299 78634,8311 72133,2
  Bygg og anlegg195 25023,6197 68023,0200 43821,3
  Anlegg under utførelse19 6372,420 4182,419 5492,1
  Boliger, tomter og andre grunnareal17 5682,118 8432,220 4872,2
  Personbiler, maskiner og inventar mv.33 9304,136 9024,342 1734,5
  Andre driftsmidler22 0752,725 9433,029 0743,1
  Finansielle anleggsmidler413 13450,0436 17150,7440 58646,9
  Investering i datter- og konsernselskap201 71624,4216 48625,2219 27123,3
  Investering i tilknyttede selskaper47 5445,843 5865,143 0804,6
  Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV99 40312,0107 96312,5109 81911,7
  Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner48 5705,948 8505,744 1494,7
  Andre fordringer15 9011,919 2862,224 2672,6
  Omløpsmidler106 39912,9104 10412,1157 44916,8
  Varelager4 5810,63 8190,44 3170,5
  Fordringer60 4997,360 3157,0105 56511,2
  Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt17 9462,216 1221,929 4763,1
  Konsernfordringer32 0813,935 2324,159 7196,4
  Øvrige fordringer10 4721,38 9611,016 3701,7
  Investeringer3 9000,53 2420,47 5690,8
  Bankinnskudd og kontanter37 3014,536 5314,239 8004,2
  Eiendeler825 886100,0860 702100,0939 596100,0
  Egenkapital426 59851,7441 43551,3448 12447,7
  Innskutt egenkapital275 07433,3290 46033,8297 92931,7
  Aksjekapital54 2466,654 6176,454 2005,8
  Overkursfond202 41724,5220 42425,6226 37124,1
  Innskutt annen egenkapital18 4112,215 4191,817 3581,8
  Opptjent egenkapital151 67718,4151 08717,6150 22116,0
  Fond for vurderingsforskjeller6 4390,88 5571,07 2890,8
  Annen egenkapital150 04518,2147 55717,2148 03315,8
  Udekket tap-4 807-0,6-5 027-0,6-5 101-0,5
  Langsiktig gjeld294 09635,6319 00337,1334 32335,6
  Avsetninger for forpliktelser23 4152,826 1313,029 7383,2
  Obligasjonslån57 3066,965 5507,665 4847,0
  Kredittinstitusjoner57 9377,064 7427,566 6397,1
  Konserngjeld122 70214,9129 74915,1135 72114,4
  Ansvarlig lånekapital6 7070,87 5150,99 3031,0
  Annen langsiktig gjeld25 9913,225 3102,927 4002,9
  Kortsiktig gjeld104 42812,799 27511,5157 10316,7
  Kredittinstitusjoner15 6421,912 3811,419 5752,1
  Leverandørgjeld11 1911,411 0991,319 4462,1
  Offentlige avgifter og betalbar skatt14 3251,78 1370,926 0542,8
  Avsatt utbytte8 2411,08 5781,014 5721,6
  Konserngjeld34 2874,236 7644,347 2745,0
  Annen kortsiktig gjeld20 7422,522 3162,630 1813,2
  Egenkapital og gjeld824 975100,0859 713100,0939 550100,0
  Standardtegn i tabeller
 • Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
  Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
  201920202021
  Driftsmargin. Prosent1 18,0512,0422,36
  Resultatgrad. Prosent2 49,0824,3130,99
  Totalrentabilitet. Prosent3 9,444,537,00
  Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 13,305,307,43
  Egenkapitalandel. Prosent5 51,7151,3547,70
  Likviditetsgrad6 1,021,051,00
  Finansieringsgrad7 1,000,991,00
  Gjeldsgrad8 0,930,951,10
  1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
  2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
  3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
  5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
  6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
  7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
  8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektsgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:

 • 1110 Statens forretningsdrift
 • 1120 Statlig eide foretak mv.
 • 1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
 • 1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Enheter/foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Navn: Offentlige foretak, regnskap
Emne: Offentlig sektor

14. desember 2023

Seksjon for offentlige finanser

Nasjonalt nivå

Årlige undersøkelser.
Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.
Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)
Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §10.

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser.

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakelig størrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØEs virksomhet.

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Virksomhets- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via et skjema i Altinn.

Fulltelling.

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant

Etter Statistikklovens §7 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og inkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten "lønn, feriepenger m.v." og ikke fordelt på mer detaljerte lønns- og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.
Skjevhet: Ikke relevant.
Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt