Banner med bilde og tittel

Fakta om

Slik brukes skattepengene

Ingress

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap?
Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på
helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Helse

Utdanning

Næringsøkonomiske formål

Fritid, kultur og religion

Forsvar

Offentlig orden og trygghet

Miljøvern

Bolig og nærmiljø

Annen offentlig tjenesteyting