169882_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/toll_statres/aar
169882
Antall narkotikabeslag øker
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
toll_statres, Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk og resultater, grensekontroller, beslag (for eksempel av brennevin, narkotika og valuta), økonomiske kontroller (av tolldeklarasjoner, særavgiftspliktige og virksomheter), avgiftsinnkrevingStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på websidene til Tollvesenet og Finansdepartementet i Prop. 1S (Toll - og avgiftsetaten).

Innhold

Publisert:

Antall narkotikabeslag øker

Antall narkotikabeslag i grensekontrollen har økt betydelig siden 2012. Tollvesenet viser til en endring i smuglingsmønsteret og en utvikling der narkotikamengden i hvert enkelt beslag blir mindre. I 2013 førte grensekontrollen til 3 905 narkotikabeslag, som er en økning på 32 prosent fra 2012.

Toll- og avgiftsetaten - StatRes
201120122013Endring i prosent
2012 - 2013
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 5161 5441 6496,8
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær1 7421 7391 736-0,2
Aktiviteter og tjenester
Antall grensekontroller215 837216 947212 385-2,1
Antall særavgiftsoppgavekontroller5585575580,2
Antall virksomhetskontroller1 5611 4451 400-3,1
Antall kontroller av deklarerte varesendinger174 877177 086145 922-17,6
Resultater
Andel grensekontroller med treff (prosent)11,712,112,5.
Beslaglagt mengde
Heroin (gram)11 30335 84035 225-1,7
Sigaretter (1000 stk)9 06210 1508 903-12,3
Alkoholholdige drikkevarer (liter)528 983506 619495 069-2,3
Avdekket avgiftsunndragelse (mill. kr)6731 082836-22,8
Innkrevde avgifter (mill. kr)204 256210 077212 2051,0

En god del av økningen skyldes økt bruk og innførsel av nye psykoaktive stoffer (NPS), men også antall beslag av de mer tradisjonelle typene narkotika har gått opp. Tollvesenet viser til en endring i smuglingsmønsteret der narkotika nå smugles i flere og mindre mengder. De sier en mulig forklaring er at smuglerne ønsker å fordele risiko, samtidig som det er det en økning i internettbestillinger av forholdsvis små forbrukermengder som innføres ved post og kurersendinger.

Målt i volum varierer beslagene av de ulike narkotikatypene fra år til år, og enkeltbeslag påvirker resultatene. Sammenlignet med 2012 var det en stor økning av kokain, amfetamin og khat. Oppgangen for kokain skyldes et enkeltbeslag på 145 kilo. Beslaglagt mengde av heroin var på samme nivå som i 2012, mens mengden cannabis gikk ned.

Grensekontrollen avdekket 785 alvorlige overtredelser

I 2013 gjennomførte Tollvesenet nærmere 48 000 grensekontroller av gods, mot om lag 46 650 i 2012. Andelen kontroller med treff har økt de siste årene, og sammenlignet med 2012 gikk treffprosenten opp fra 6,7 til 8,0 prosent.

Antallet kontroller av reisende og transportmidler har økt hvert år i perioden fra 2005-2012, men i 2013 gikk antallet ned. Det ble gjennomført rundt 124 450 kontroller av reisende, mot i overkant av 128 000 i 2012. Andelen kontroller med treff var 13,4 prosent, og var på samme nivå som i 2012. Antall kontroller av transportmidler var nærmere 40 000 i 2013, om lag 2 000 færre kontroller enn i 2012. Treffprosenten gikk opp 0,7 prosentpoeng fra 2012 til 14,8 prosent i 2013.

Som følge av grensekontrollene i 2013 ble 8 007 saker anmeldt til politiet, 785 tilfeller var klassifisert som alvorlige overtredelser. Sammenlignet med tidligere år har antallet politianmeldelser økt betydelig. I 2013 var det hele 1 118 flere anmeldelser enn i 2012. Dette henger sammen med veksten i antall narkotikabeslag. Grunnet mindre mengder narkotika i hvert beslag har ikke antall avdekkede alvorlige overtredelser hatt tilsvarende økning, men gått opp fra 750 saker i 2012 og 762 saker i 2011.

Økonomiske kontroller avslørte avgiftsunndragelser for 836 millioner kroner

For å sikre korrekt fastsettelse av toll og avgifter utfører Tollvesenet ulike typer av økonomiske kontroller. I 2013 avdekket virksomhetskontroller, deklarasjonskontroller og særavgiftsoppgavekontroller toll- og avgiftsunndragelser for nærmere 836 millioner kroner. Korrigeringene i deklarasjonskontrollen var høyere enn tidligere år, mens etterberegninger i virksomhetskontrollen gikk ned. Sett samlet var beløpet 247 millioner lavere enn i 2012, der én etterberegning på 200 millioner hadde stor innvirkning på resultatene. Sammenlignet med perioden 2005-2011 gikk beløpet opp. Det ble avdekket 185 tilfeller der regelbrudd ble vurdert som grovt uaktsomme, de 28 mest alvorlige overtredelsene ble anmeldt til politiet.

Av deklarerte vareforsendelser i 2013 ble 2,5 prosent tatt ut til kontroll. Til sammenligning ble 2,8 prosent kontrollert i 2011 og 2012. I overkant av 169 300 kontroller ble utført i 2013, mot om lag 177 000 i 2012. Andelen kontroller med treff gikk opp 3 prosentpoeng fra 2012 og endte på 36,2 prosent.

I likhet med utviklingen i 2012 gikk antall virksomhetskontroller ned i 2013. Det ble gjennomført 1 400 kontroller, mot 1 445 i 2012. Ved fjorårets kontroller ble det avdekket feil i 71,3 prosent av kontrollene, noe som er 2,4 prosentpoeng lavere enn treffprosenten i 2012.

I tillegg til kontroll av deklarasjoner og virksomhetskontroller gjennomføres også kontroller av innsendte særavgiftsoppgaver. I underkant av 560 oppgaver ble kontrollert i 2013. Antallet kontroller lå dermed på samme nivå som i 2012 og 2011. Likevel har andelen kontroller gått ned, ettersom det i 2013 ble sendt inn flere oppgaver enn året før. 41,8 prosent av kontrollene i 2013 avdekket feil. Dette er en nedgang på 3,7 prosentpoeng fra 2012.

Fortsatt lave restanser i avgiftsinnkrevingen

Tollvesenet innkrevde 212,2 milliarder kroner i toll og avgifter i 2013, en økning på 1 prosent i forhold til 2012. Resultatene fra avgiftsinnkrevingen viser at av fastsatte og forfalte krav i 2013 utgjorde manglende innbetalinger på 326 millioner kroner, et noe lavere nivå enn 345 millioner i 2012, men høyere enn i perioden 2009-2011.

Antall årsverk på samme nivå som i 2012 og 2011

I 2013 hadde Tollvesenet 1 736 avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Etter en periode fra 2005-2011 med jevn økning i antall årsverk gikk antallet ned med tre årsverk både i 2012 og 2013. Egenproduksjonen utgjorde 1 649 millioner kroner i 2013, en økning på 6,8 prosent fra 2012. Utgifter knyttet til overføringer, i hovedsak utbetaling av pant for bilvrak, var 410 millioner kroner og gikk opp 68,7 prosent fra 2012. Dette skyldes at det i 2013 ble vraket flere biler, samt at vrakpanten gikk opp.