227357_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
227357
Dobling av utgiftene til alderspensjoner
statistikk
2015-08-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
true

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2014

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Dobling av utgiftene til alderspensjoner

Fra 2006 til 2014 økte statens utbetalinger til alderspensjoner med 98 prosent. Det er langt sterkere økning enn de fleste andre av statens utgifter.   

Statsforvaltningen totalt, StatRes
2011201220132014
Ressursinnsats, utgifter
Egenproduksjon (mill. kr)253 307266 415280 000298 838
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon63,363,963,863,7
Investeringer (mill. kr)37 08040 03548 04554 416
Overføringer (mill. kr)673 955706 742743 705782 772
Totale utgifter (mill. kr)964 3421 013 1921 071 7501 136 026

Statsforvaltningens totale utgifter i 2014 er beregnet til 1 136 milliarder kroner. Av dette utgjør overføringer 69 prosent, egenproduksjon 26 prosent og investeringer 5 prosent. Den prosentvise fordelingen mellom disse utgiftsartene har holdt seg relativt lik i perioden 2006 til 2014.

420 milliarder kroner utbetales fra Nav

Den statlige delen av Nav overførte om lag 420 milliarder kroner til enkeltpersoner i 2014. Den største ytelsen er alderspensjoner som utgjorde om lag 180 milliarder kroner. Utgiftene til alderspensjoner har økt langt mer enn de fleste andre ytelser: Veksten er på 98 prosent sammenliknet med 2006, det vil si nær en dobling i nivået på 8 år. Det er spesielt fra og med 2010 at veksten i alderspensjoner har vært stor.  Resterende ytelser økte i gjennomsnitt med om lag 40 prosent i samme periode.

Statens overføringer fra andre enn Nav utgjorde noe mindre enn halvparten av totale overføringer. Blant disse er pensjoner utbetalt fra Statens pensjonskasse til tidligere ansatte i staten og når dette inkluderes utgjorde alderspensjoner nærmere 200 milliarder kroner i 2014.

Den store økningen i utgifter til alderspensjoner skyldes sterk økning i antall mottakere av ytelsen. Ut fra forventet utvikling i befolkningens alderssammensetting vil statens utgifter til alderspensjoner fortsette å stige sterkt i årene som kommer.

Helseforetakene bruker mest penger

Av de om lag 250 statlige virksomhetene som statistikken omfatter er det helseforetakene som bruker mest penger: Av de 10 virksomhetene i staten som bruker mest penger på egenproduksjon er det 6 helseforetak. Også øvrige helseforetak ligger relativt høyt på listen over virksomheter som bruker mye penger innen egenproduksjon. Totalt legger helseforetakene beslag på mer enn en av tre statlige kroner innen egenproduksjon. Dette er noe mer enn det staten bruker innen Forsvaret, universitetene og høgskolene, Statens vegvesen og politietaten til sammen. Det er også noe mer enn hva staten bruker til sammen i alle sine øvrige virksomheter.  

Helseforetakenes utgifter innen egenproduksjon har også økt mer siden 2006 enn ellers i staten: Henholdsvis 65 prosent mot 55 prosent i resten av staten. Størst økning i utgiftene har imidlertid kommet innen samferdsel: Både Jernbaneverket og Statens vegvesen har om lag fordoblet sine utgifter.

Forsvaret er det området som har økt minst i denne perioden, noe over 30 prosent på 8 år.  

Mest investeringer innen vei og jernbane

Også innen investeringer er det samferdselsområdet som har hatt størst økning fra 2006 til 2014. Jernbaneverket har hatt en eksepsjonell stor vekst, med nesten 5 ganger høyere nivå i 2014 sammenliknet med 2006. Statens vegvesen har også hatt en stor økning i perioden. Til sammen la disse to beslag på halvparten av statens totale investeringer. Forsvaret, helseforetakene og Statsbygg/Forsvarsbygg la videre beslag på henholdsvis 18 prosent, 11 prosent og 10 prosent av investeringsutgiftene i 2014.

Resterende 10 prosent ble brukt av alle de øvrige virksomhetene til sammen. Denne lave andelen reflekterer at de fleste statlige virksomheter bruker relativt små beløp på investeringer.

Innføring av ny kontoplan i statenÅpne og lesLukk

I 2014 startet et flertall av de statlige virksomhetene å føre sine regnskap etter en ny felles standard kontoplan som bl.a. danner grunnlaget for tilhørende tall for 2014 i denne statistikken. For enkelte virksomheter er det i kjølvannet av dette blitt brukt en noe annen grensedragning mellom utgiftsartene i 2014 enn i de forutgående år.