Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde i 2020 et samlet Dette er virksomhetens driftsinntekter fratrukket driftskostnader. på 127 milliarder kroner. Dette er det laveste driftsresultatet siden 2016. Driftsresultatet utgjorde 13 prosent av Samlede inntekter fra virksomhetens ordinære aktiviteter, med unntak av finansielle inntekter.. Tilsvarende tall for 2019 var henholdsvis 265 milliarder kroner og 22 prosent.

Resultat før skatt er driftsresultat pluss finansinntekter minus finanskostnader. var i 2020 på 133 milliarder kroner. Det utgjorde 14 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2019 var henholdsvis 363 milliarder kroner og 30 prosent.

Figur 1. Driftsresultat. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Millioner kroner. 2015-2020

Lavere driftsresultat i olje- og gassutvinning

Reduksjonen i driftsresultatet kan i stor grad tilskrives nedgang i driftsinntekter for foretak innen bergverksdrift og utvinning, og spesielt olje- og gassutvinning. Disse næringene bidro til sammen med et driftsresultat på 100 milliarder. Næringen domineres av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Equinor ASA. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 49 milliarder kroner.

Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren var nest største næring og hadde i 2020 samlet sett et driftsresultat på 18 milliarder kroner.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2020 et driftsresultat på 7 milliarder kroner. I transport- og lagringsnæringene var driftsresultatet på 800 millioner kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Vy gruppen AS.

Høyest driftsresultat i statlig eide foretak

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 65 milliarder kroner, mens driftsresultat i Statens forretningsdrift var på om lag 49 milliarder kroner. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 90 prosent av det samlede driftsresultatet.

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 13 milliarder kroner i 2020.

Figur 2. Driftsresultat, sektorfordelt. I prosent. 2020

Økning i verdien av eiendelene

De offentlig eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til 3 811 milliarder kroner ved utgangen av 2020, en økning på 35 milliarder kroner fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler gikk ned med 0,5 prosent og omløpsmidler økte med 8 prosent.

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene og vel femti foretak står samlet sett for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 8 milliarder kroner i eiendeler. Nitten av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eide og tilhører stort sett sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Likviditet

Regnskapene viser at Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember. gikk fra 0,89 i 2019 til 1,00 i 2020. Det vil si at likviditeten ble noe forbedret og at omløpsmidlene omtrent tilsvarte den kortsiktige gjelden i 2020. Dette tallet må tolkes med forsiktighet, ettersom det ikke gir et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2015 til 2020. I 2020 var Viser egenkapitalen i prosent av sum gjeld og egenkapital målt ved utgangen av perioden. på 46 prosent.

Anleggsmidler i forhold til langsiktig gjeld og egenkapital per 31. desember. har holdt seg rundt 1 i perioden. Det betyr at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld.

Statens forretningsdrift er holdt utenfor tallene for egenkapitalandel og finansieringsgrad, fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innen bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Equinor som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Ved utgangen av 2020 hadde SSB tilgang til regnskapstall for vel 3 200, av 3 300 offentlig eide ikke-finansielle foretak.

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:

  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper
  • kommunal og statlig forretningsdrift
  • særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

Regnskapsinformasjonen er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for 2020.