Økningen er den høyeste vi har sett de siste 15 årene og man skal tilbake til årene 2008 og 2012 for å finne tilnærmet like høye ; henholdsvis 432 og 451 milliarder kroner.

Figur 1. Resultat før skatt. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Millioner kroner. 2016-2021

Driftsresultatet på 597 milliarder i 2021 utgjorde 38 prosent av . Tilsvarende tall for 2020 var henholdsvis 127 milliarder kroner og 13 prosent.

var i 2021 på 699 milliarder kroner. Dette utgjorde 44 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2020 var henholdsvis 133 milliarder kroner og 14 prosent.

Høyt driftsresultat i olje- og gassutvinning

Den kraftige økningen og det meget gode driftsresultatet i 2021 skyldes først og fremst økte salgsinntekter for olje- og gassutvinning som følge av både økte priser og økt eksport, spesielt av gass. Se mer om dette i publikasjonen Foreløpig nasjonalregnskap for 2021.

Næringene innenfor olje- og gassutvinning og bergverksdrift bidro til sammen med et driftsresultat på over 500 milliarder. Olje- og gassutvinnings-næringen domineres av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Equinor ASA. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 200 milliarder kroner. Antall offentlig eide foretak har vært stabilt i 2021.

Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren var nest største næring og hadde i 2021 samlet sett et driftsresultat på 61 milliarder kroner, en økning på vel 240 prosent fra 2020.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2021 et driftsresultat på 6 milliarder kroner. I transport- og lagringsnæringene var driftsresultatet på 1 milliarder kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Vy gruppen AS.

Høyest driftsresultat i statlig eide foretak

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 334 milliarder kroner, mens driftsresultat i Statens forretningsdrift var på om lag 224 milliarder kroner. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 93 prosent av det samlede driftsresultatet.

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 39 milliarder kroner i 2021.

Figur 2. Resultat før skattekostnad, sektorfordelt. I prosent. 2021

Økning i verdien av eiendelene

De offentlig eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til 4 760 milliarder kroner ved utgangen av 2021, en økning på 948 milliarder kroner fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler gikk opp med 7 prosent og omløpsmidler økte med 111 prosent.

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene og vel femti foretak står samlet sett for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 9 milliarder kroner i eiendeler. Atten av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eide og tilhører stort sett sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Likviditet

Regnskapene viser at gikk fra 1,00 i 2020 til 1,13 i 2021. Det vil si at likviditeten ble noe forbedret og at omløpsmidlene var noe høyere enn den kortsiktige gjelden i 2021. Dette tallet må tolkes med forsiktighet, ettersom det ikke gir et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2016 til 2021. I 2021 var på 45 prosent.

har holdt seg rundt 1 i perioden. Det betyr at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld.

Statens forretningsdrift er holdt utenfor tallene for egenkapitalandel og finansieringsgrad, fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innen bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Equinor ASA som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Ved utgangen av 2021 hadde SSB tilgang til regnskapstall for vel 3 200, av 3 300 offentlig eide ikke-finansielle foretak.

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:

  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper
  • kommunal og statlig forretningsdrift
  • særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

Regnskapsinformasjonen er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for 2021.