172057_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/forsv_statres/aar
172057
Flere reaksjoner fra Kystvakten
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
forsv_statres, Forsvaret - StatRes (opphørt), hæren, heimevernet, luftforsvaret, sjøforsvaret, kystvakten, marinen, seilingstimer, patruljedøgn, øvingsdøgn, inspeksjoner, reaksjoner, egenproduksjon, lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester, årsverkStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
true

Forsvaret - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Forsvarets websider.

Innhold

Publisert:

Flere reaksjoner fra Kystvakten

Kystvaktens fiskeriinspeksjoner resulterer oftere i en reaksjonsform: Mens 1 av 13 inspeksjoner i 2005 medførte en reaksjon, var andelen i 2013 1 av 3.

Forsvaret - StatRes
VerdiEndring i % siste årEndring i % siste 5 årÅr
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mrd. kr)30,11,621,02013
Egenproduksjon (per kr 100 av statsforvaltningen totalt)10,66-4,2-7,22013
Investeringer (mrd. kr)8,211,1-2,62013
Investeringer (per kr 100 av statsforvaltningen totalt)16,7-8,7-11,22013
Avtalte årsverk eksklusiv lange fravær, ansatte17 9911,44,22013
Avtalte årsverk eksklusiv lange fravær, førstegangstjeneste8 174-4,7-7,12013
Avtalte årsverk eksklusiv lange fravær, ansatte (per 100 stk i statsforvaltningen totalt)7,4-1,4-9,12013
Aktiviteter og tjenester
Hæren: Øvelser per befal (antall døgn)15,2-13,133,32013
Heimevernet: Tjenestegjøring (antall dager)171 5108,5-26,72013
Heimevernet: Oppdrag for det sivile samfunn (stk)7-12,5-72,02013
Kysteskadren: Seilingstid (timer)31 4958,118,12013
Kystvakten: Seilingstid (døgn)3 8175,9-8,82013
Kystvakten: Inspeksjoner1 671-2,3-5,92013
Luftforsvaret: Flyvning (timer)21 265-10,0-1,82013
Personer i utenlandsoperasjoner som varte i mer enn 30 dager1 422-23,5-37,32013
Resultater
Kystvakten: Antall reaksjoner (stk)54119,454,62013

Kystvaktens inspeksjoner har blant annet til hensikt å avdekke mulige tilfeller av ulovlig dumping , svart fiske og high grading av fisk. I 2013 ble det utført 1 670 inspeksjoner som resulterte i 540 reaksjoner. Mens antall inspeksjoner var det minste i perioden som statistikken omfatter (2005-2013), har det aldri før i perioden vært flere reaksjoner. Reaksjonsformene som brukes, er advarsler, oppbringelser og anmeldelser.

Relativt stabilt aktivitetsnivå

Det totale aktivitetsnivået i Forsvaret har vært relativt stabilt i perioden 2005-2013, men ulike deler av Forsvaret har hatt forskjellig utvikling.

Tallene for Forsvarets landaktiviteter viser at Hærens befal i gjennomsnitt hadde i overkant av 15 øvingsdøgn i 2013, som er noe flere enn gjennomsnittet for perioden. Tjenestegjørende dager i Heimevernet var i overkant av 170 000. Det er største antallet t siden 2009, men under halvparten av nivået i 2006. Heimevernet utførte syv oppdrag for det sivile samfunn, som er det minste antallet i perioden.

Forsvarets skip fordeler seg på Kysteskadren (marinen) og Kystvakten. I 2013 var marinens skip i bruk (seilingstid) i 31 500 timer. Dette er høyeste nivå siden 2007. Sammenliknet med 2012 er detfregattene som står for økningen, og seilingstiden til fregattene var i 2013 den lengste i perioden. Kystvaktens skip utførte 3 800 patruljedøgn, som er noe flere enn de fire foregående årene, men langt færre enn i 2005 og 2006.

Antall flytimer i 2013 var om lag 22 000. Dette innebærer noe mindre flyaktivitet enn tidligere år. Det er spesielt kampflyene som hadde mindre tid i luften, om lag 22 prosent mindre enn gjennomsnittet for 2005-2012. I 2013 var i overkant av 1 400 personer i utenlandsoppdrag som varte i mer enn 30 dager. Dette er det laveste nivået i perioden og skyldes tilbaketrekking av styrker fra Afghanistan. Videre disponerte Forsvaret eiendomsmasse på over 3,3 millioner kvadratmeter i 2013. Dette er om lag 6 prosent mindre enn i 2009 (som er første år som omfattes av denne delen av statistikken).

Svakere utgiftsvekst enn ellers i staten

Forsvaret totale utgifter var i 2013 38,3 milliarder kroner. Dette er om lag 30 prosent mer enn i 2006. Økningen i statsforvaltningen ellers var til sammenlikning over 50 prosent. Utgifter til egenproduksjon sto for om lag 30 milliarder kroner i 2013 som tilsvarer 10,7 prosent av statens samlede utgifter i denne kategorien. I 2006 var andelen 12,4 prosent, og andelen har vært fallende de fleste årene i perioden.

Investeringer i realkapital var i 2013 i overkant av 8 milliarder kroner, om lag 2 milliarder kroner mer enn i 2006. Forsvarets andel av statens totale investeringer var 16,8 prosent i 2013, mens andelen var 19,3 prosent i 2006. Den reduserte andelen reflekterer en mer moderat investeringsøkning enn ellers i staten. Resterende utgifter i 2013 på knappe 0,1 milliarder kroner knytter seg til overføringer og utgjør kun 0,01 prosent av statens utgifter i denne kategorien.

Fra annen hver statsansatt i 1970 til hver niende i 2013

Antall ansatte i Forsvaret har blitt sterkt redusert samtidig som antall statsansatte utenom Forsvaret har økt sterkt siden 1970. Dette er nærmere omtalt i artikkel om offentlig forvaltnings størrelse. Siden 2005 har det imidlertid vært en økning i antall årsverk i Forsvaret, selv om nivået i 2013 er om lag 1 000 lavere enn i 2011. Færre enn én av tre i Forsvaret er innenfor kategorien førstegangstjeneste / befalsskole.