248152_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
248152
Økning i Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2016-03-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
true
Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge fordelt på finansobjekt. Markedsverdi.

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Økning i Statens pensjonsfond Norge

Regnskapet for 2. halvår 2015 viser at egenkapitalen i Statens pensjonsfond Norge har økt med nesten 7 prosent fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015.

Statens pensjonsfond Norge. Balanse
2. halvår 20152. halvår 20152. halvår 20052. halvår 2005
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
Bankinnskudd i alt7 0033,31 2450,7
Sertifikater00,04 5362,4
Obligasjoner85 71140,134 26817,9
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis118 04755,250 57526,4
Utlån00,096 62550,5
Andre fordringer3 0601,44 1022,1
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler213 821100,0191 348100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Ved utgangen av 2015 hadde eiendelene i Statens pensjonsfond Norge en verdi på til sammen 214 milliarder kroner. Fondets aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde en verdi på 118 milliarder kroner, og utgjorde 55,2 prosent av den samlede porteføljen. Obligasjoner utgjorde 40,1 prosent, med en samlet verdi på 86 milliarder kroner. Verdien av aksjene og obligasjonene har økt med henholdsvis 9,6 og 5,9 prosent siden utgangen av 2014.

I tillegg til aksjer og obligasjoner, hadde fondet bankinnskudd på 7 milliarder og andre fordringer på 3 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

Siste publisering av halvårsbalanseÅpne og lesLukk

Denne statistikken ble opprinnelig publisert for å gi allmenheten tilgang til korttidsstatistikk over utviklingen i Statens pensjonsfond Norge. Ettersom Folketrygdfondet nå frigir tall hvert kvartal anses det ikke som nødvendig at Statistisk sentralbyrå publiserer halvårlige tall. Statistikken blir derfor lagt ned etter denne frigivningen.

Statens Pensjonsfond - NorgeÅpne og lesLukk

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet. Målsettingen for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning målt i norske kroner, innenfor moderat risiko. Hoveddelen av midlene i fondet er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet. Grunnkapitalen i SPN stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.