Publikasjonen Kulturstatistikk gir i tekst, figurer og tabeller et hovedbilde av ulike kulturområder, som offentlige utgifter til kulturformål, sysselsetting og foretaksdemografi i kulturell og kreativ næring, samt oversikt over deltakelse i ulike kulturelle aktiviteter. Datagrunnlaget innhentes hovedsakelig fra SSBs undersøkelser og registerdata samt fra ulike offentlige institusjoner og interesseorganisasjoner. Publikasjonen er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Fra papir til pdf

Fra 1975 til 2008 ble Kulturstatistikk publisert i serien Norges offisielle statistikk, bortsett fra årene 2004 og 2005 da den ble publisert i serien Statistiske analyser. Fra 2009 og fram til og med 2022 har Kulturstatistikk blitt publisert i serien Statistiske analyser. De første utgavene av Kulturstatistikk ble naturlig nok utelukkende publisert i papirformat, men de senere årene er den publisert på ssb.no i pdf-format og med et begrenset antall papirutgaver hvert år.

Fra pdf til ny publiseringsløsning

Frem til og med 2022 ble Kulturstatistikk publisert som en samlet publikasjon i midten av desember hvert år, med tall på ulike kulturområder for det foregående året, sammen med deskriptiv tekst til hvert av kapitlene. Det vil si at Kulturstatistikk 2021 ble publisert i desember 2022. De fleste av tallene i publikasjonen var publisert tidligere i en eller annen form, enten på ssb.no eller på nettsidene til de respektive dataleverandørene. En slik samlet framstilling som Kulturstatistikk tradisjonelt har vært, gir et oversiktlig oppslagsverk over statistikk om det foregående kulturåret. Samtidig ble aktualiteten til mange av tabellene lav, i og med at en del av dem allerede var publisert, og noen tall opptil ett år tidligere. Les mer om kvalitetsgjennomgangen i faktaboks. Gjennom en ny digital publiseringsløsning er det mulig å bedre aktualiteten på Kulturstatistikk betydelig, og publisere tall fortløpende etter hvert som de frigis.

SSB gjennomfører jevnlig kvalitetsgjennomganger av utvalgte statistikker eller statistikkområder. Kvalitetsgjennomgangene utføres av et tverrfaglig internt team fra Seksjon for metoder i SSB, i samarbeid med ansvarlig seksjon. Det vurderes i hvilken grad statistikkene oppfyller kravene til kvalitet satt i Statistikkloven (lovdata.no) og Retningslinjer for europeisk statistikk, og produseres i samsvar med disse. Som en del av et utviklingsarbeid for publikasjonen Kulturstatistikk ble det gjennomført en slik kvalitetsgjennomgang av publikasjonen i 2022. En viktig del av kvalitetsgjennomgangen er fokusgruppeintervjuer, se nærmere forklaring nedenfor, med brukere og/eller dataleverandører. For Kulturstatistikk ble det gjennomført intervju med to fokusgrupper, med deltakere som var både brukere og dataleverandører. Resultatene av kvalitetsgjennomgangen ble oppsummert i en intern rapport. I rapporten redegjøres det blant annet for styrkene og svakhetene ved publikasjonen.

Blant publikasjonens styrker ble god brukerkontakt og god kontakt med dataleverandører trukket frem, samt god sammenlignbarhet over tid med lange tidsserier. Blant mulige forbedringspunkter var det særlig to som pekte seg ut og som samsvarte med tilbakemeldinger fra eksterne brukere og fra den interne gjennomgangen av publikasjonen. Disse punktene handlet om kvalitetsprinsippene som er knyttet til aktualitet og punktlighet, og til tilgjengelighet og klarhet.

Fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju, hvor en eller to personer leder et intervju med 6 til 10 deltakere. Deltakerne er vanligvis brukere, men metoden kan også brukes på ansatte eller samarbeidspartnere. Intervjuene bør ha en uformell form, med mulighet for at deltakerne kan komme med egne tema og innspill.

 

 

Når det gjelder tilgjengelighet handler dette blant annet om muligheten til å hente ut statistikk på en enkel måte. Gjennom å erstatte publikasjonen med en nettsideløsning og gjøre større bruk av eksisterende tabeller i SSBs statistikkbank, vil brukere kunne hente ut data via API står for Application Programming Interface og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper. Se https://www.ssb.no/api/pxwebapi og laste ned egendefinerte tabelloppsett til for eksempel excel. På denne måten blir statistikken lettere tilgjengelig for brukere. De tallene som ikke er å finne i SSBs statistikkbank vil også bli mer tilgjengelig enn i pdf-publikasjonen, da tabellene kan lastes ned som excel- eller csv-filer. Der hvor datagrunnlaget kommer fra eksterne dataleverandører vil det i flere tilfeller bli mulig å lenke direkte til primærkildene fra ssb.no, noe som også ble nevnt eksplisitt som et ønske av fokusgruppene.

Hva skjer videre?

Den første foreløpige utgaven av ny digital løsning for Kulturstatistikk publiseres 8. desember 2023 med tall for 2022. Løsningen vil i første omgang inneholde ti delområder innenfor kultursektoren. To av delområdene, som har fått titlene Offentlige utgifter og Musikk, teater og annen scenekunst, er kommet lengst i utviklingen, men vil kunne justeres og endres etter vurderinger av behov og relevans. De åtte resterende områdene inneholder tabeller med alle de tallene som publikasjonen tidligere inneholdt. Disse områdene har et enklere oppsett og skal videreutvikles utover i 2024. Målet er å få på plass en løsning som gjør Kulturstatistikk mer brukervennlig, aktuell og tilgjengelig på ssb.no.