393682
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
393682
statistikk
2019-11-04T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Månadstal ble publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken 19. desember 2019.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 116

konkursar i 3. kvartal 2019

Opna konkursar
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Opna konkursar i alt1 2721 3331 2941 116
Føretakskonkursar9711 049982913
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak301284312203
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd344374403296
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner269304252251

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
3. kvartal 20183. kvartal 2019
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt818258913203
 
Jordbruk, skogbruk og fiske9676
Bergverksdrift og utvinning1130
Industri329317
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0011
Byggje- og anleggsverksemd1899822274
Varehandel, reparasjon av motorvogner2081623615
Transport og lagring44313930
Overnattings- og serveringsverksemd886975
Informasjon og kommunikasjon217307
Finansierings- og forsikringsverksemd7080
Omsetning og drift av fast eigedom342460
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63247617
Forretningsmessig tenesteyting57175119
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning111112
Helse- og sosialtenester18682
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1013121
Anna tenesteyting23142511
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst37106

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
3. kvartal 20183. kvartal 2019
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 0763 602 4533 0311 1164 603 1033 608
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8183 427 6482 8019134 460 4133 413
 
Jordbruk, skogbruk og fiske96482726 07818
Bergverksdrift og utvinning1:..3:0
Industri32275 56911831254 368211
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:01:3
Byggje- og anleggsverksemd189865 0387212221 363 094845
Varehandel, reparasjon av motorvogner2081 385 5679212361 734 926852
Transport og lagring44322 52511039194 270210
Overnattings- og serveringsverksemd88228 95542897245 934465
Informasjon og kommunikasjon2156 220443091 56861
Finansierings- og forsikringsverksemd7..1883312
Omsetning og drift av fast eigedom34..94660 97138
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6395 5808076181 215152
Forretningsmessig tenesteyting57135 10422751255 443445
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning11..1111..35
Helse- og sosialtenester181 235608..22
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1021 3271912..14
Anna tenesteyting2318 607332527 90839
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3:010:1
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar258174 805230203142 690195
 
Jordbruk, skogbruk og fiske612 5931166 9045
Bergverksdrift og utvinning1..1000
Industri92 109271 5013
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:01..1
Byggje- og anleggsverksemd9856 292717453 48662
Varehandel, reparasjon av motorvogner1620 507241523 00226
Transport og lagring3152 067493023 50433
Overnattings- og serveringsverksemd65 2139510 16719
Informasjon og kommunikasjon71 739472 9174
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom2:20:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting246 42215175 88710
Forretningsmessig tenesteyting176 94719197 81616
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning1:12:..
Helse- og sosialtenester6:42..1
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar132 92271..5
Anna tenesteyting145 98511115 35610
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst7....6760

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
3. kvartal 20183. kvartal 2019
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt7914831456440598875221437543104
 
Østfold4632811445288504
Akershus7149952611070151456
Oslo149107244861681112610516
Hedmark2617430223126212
Oppland219432316103102
Buskerud3220721240265027
Vestfold3522821243235447
Telemark2010720128185221
Aust-Agder1691123281110124
Vest-Agder2615540237149653
Rogaland704116724543166110
Hordaland10160226679759137513
Sogn og Fjordane10800111361213
Møre og Romsdal3815685441177557
Trøndelag623399568648145415
Nordland2813543336217404
Troms - Romsa2311531312110010
Finnmark - Finnmárku171250001063100
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
3. kvartal 20183. kvartal 2019
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 07625837910016801 1162031887011950
 
Østfold5590460000051604500000
Akershus112370710040014028011001100
Oslo1883801490010021139016800400
Hedmark2820260000030602300100
Oppland2741210001022501600010
Buskerud572003200410551304000110
Vestfold45100350000053704300210
Telemark34130200010033502800000
Aust-Agder1820160000036802800000
Vest-Agder41140260001047803700110
Rogaland952117000210751915400100
Hordaland144400101001201303109700110
Sogn og Fjordane1871100000016101300200
Møre og Romsdal50100380002048604100100
Trøndelag761406200000991008600300
Nordland3680280000039303600000
Troms - Romsa3380230020019601200100
Finnmark - Finnmárku1810170000012201000000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst100000100000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB