338652
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
338652
statistikk
2018-05-02T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 301

konkursar i 1. kvartal 2018

Opna konkursar
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Opna konkursar i alt1 1249531 2261 301
Føretakskonkursar8777339101 020
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak247220316281
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd333252336382
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner247184251289

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
1. kvartal 20171. kvartal 2018
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt9353191 020281
 
Jordbruk, skogbruk og fiske91097
Bergverksdrift og utvinning2021
Industri407505
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3020
Byggje- og anleggsverksemd243127257125
Varehandel, reparasjon av motorvogner2182926326
Transport og lagring55453336
Overnattings- og serveringsverksemd10751207
Informasjon og kommunikasjon314412
Finansierings- og forsikringsverksemd7050
Omsetning og drift av fast eigedom442350
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63166818
Forretningsmessig tenesteyting58357721
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning8344
Helse- og sosialtenester6884
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar119164
Anna tenesteyting2772412
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst31269

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
1. kvartal 20171. kvartal 2018
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 2546 852 5843 8201 3014 582 5313 827
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9356 630 0333 5431 0204 420 7433 564
 
Jordbruk, skogbruk og fiske9159 7304914 66920
Bergverksdrift og utvinning2:2002:0
Industri40414 00731350386 027281
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3:552:0
Byggje- og anleggsverksemd2431 137 9841 0192571 852 2481 111
Varehandel, reparasjon av motorvogner218882 0345172631 173 081757
Transport og lagring551 352 9564923392 07476
Overnattings- og serveringsverksemd107271 164411120311 086573
Informasjon og kommunikasjon3166 6047141..63
Finansierings- og forsikringsverksemd7085666
Omsetning og drift av fast eigedom4438 309203562 69919
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63136 5949968163 162181
Forretningsmessig tenesteyting58142 06523277234 229331
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning83 50194025
Helse- og sosialtenester634415886050
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1130 603371618 15021
Anna tenesteyting2724 227412434 61949
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3:..6:1
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar319222 551277281161 788263
 
Jordbruk, skogbruk og fiske1012 39511711 19315
Bergverksdrift og utvinning0001....
Industri76 707851 2634
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd12765 9307712562 42589
Varehandel, reparasjon av motorvogner2930 88239269 57216
Transport og lagring4557 359713634 13551
Overnattings- og serveringsverksemd57 77211714 78924
Informasjon og kommunikasjon41 87142....
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom2:00:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting1618 60110183 5978
Forretningsmessig tenesteyting3513 70520219 51418
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3:14:6
Helse- og sosialtenester8:6403
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar91 002745853
Anna tenesteyting72 65761212 64923
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst122 096691 7413

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
1. kvartal 20171. kvartal 2018
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt8294311699740929855771658845110
 
Østfold46261161237214921
Akershus663312122711269168514
Oslo150992413311147100228215
Hedmark3217771025127411
Oppland168221330185115
Buskerud4428531761416716
Vestfold45261053143279313
Telemark2811462540246316
Aust-Agder197901220151022
Vest-Agder31149413432211613
Rogaland8544198597536165612
Hordaland86452264912169247615
Sogn og Fjordane11223221234212
Møre og Romsdal331583346127139210
Trøndelag000000885311969
Sør-Trøndelag (-2017)5424124311000000
Nord-Trøndelag (-2017)1862505000000
Nordland2911563440236254
Troms - Romsa217432520113312
Finnmark - Finnmárku14820221061210
Svalbard100100000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
1. kvartal 20171. kvartal 2018
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 254319188500381101 3012812985012570
 
Østfold761905200410582003700010
Akershus132460770063017057011200100
Oslo1843301440052018835014700420
Hedmark31110190010034902500000
Oppland3550300000040803001100
Buskerud701705000300831906100300
Vestfold651704200510581014300310
Telemark3990300000049814000000
Aust-Agder22100120000022202000000
Vest-Agder602603300100561204300100
Rogaland11116089002401103307500110
Hordaland1554201080050015630012100500
Sogn og Fjordane101090000015201200010
Møre og Romsdal54130380030067606100000
Trøndelag0000000001041408800200
Sør-Trøndelag (-2017)791206600100000000000
Nord-Trøndelag (-2017)341102200100000000000
Nordland49140340010048404000310
Troms - Romsa34150190000027602000100
Finnmark - Finnmárku1311110000016601000000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst110000000000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB