402494
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
402494
statistikk
2020-02-04T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken, ble publisert 26. mars 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 270

konkursar i 4. kvartal 2019

Opna konkursar
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Opna konkursar i alt1 3331 2941 1161 270
Føretakskonkursar1 0499829131 057
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak284312203213
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd374403296340
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner304252251249

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
4. kvartal 20184. kvartal 2019
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt9713011 057213
 
Jordbruk, skogbruk og fiske611148
Bergverksdrift og utvinning3030
Industri3611424
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0010
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1030
Byggje- og anleggsverksemd22811626674
Varehandel, reparasjon av motorvogner2511823415
Transport og lagring48474330
Overnattings- og serveringsverksemd131131308
Informasjon og kommunikasjon268315
Finansierings- og forsikringsverksemd5060
Omsetning og drift av fast eigedom442470
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting65209721
Forretningsmessig tenesteyting60196519
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning103100
Helse- og sosialtenester122146
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar118168
Anna tenesteyting2612248
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst811117

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
4. kvartal 20184. kvartal 2019
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 2724 632 2893 8041 2706 527 1915 128
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9714 458 2593 5161 0576 401 6194 970
 
Jordbruk, skogbruk og fiske617 883161476 45153
Bergverksdrift og utvinning3:223:26
Industri36219 17732042245 479137
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:01....
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:13:0
Byggje- og anleggsverksemd2281 806 0231 0412661 168 335846
Varehandel, reparasjon av motorvogner2511 228 3339642343 084 0782 315
Transport og lagring48307 91219743210 623125
Overnattings- og serveringsverksemd131280 892469130389 372732
Informasjon og kommunikasjon2640 008403140 49927
Finansierings- og forsikringsverksemd503561 09917
Omsetning og drift av fast eigedom44..394779 36119
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting65109 2017097705 913235
Forretningsmessig tenesteyting60104 48013565216 192268
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning10..23101 30626
Helse- og sosialtenester12..61143 13123
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1184 201571671 68883
Anna tenesteyting2617 400262419 76836
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst8:..11:2
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar301174 030288213125 572158
 
Jordbruk, skogbruk og fiske117 4601685 7009
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri1121 4855543 5493
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd11661 690957463 47769
Varehandel, reparasjon av motorvogner189 2545159 4677
Transport og lagring4733 432363017 83828
Overnattings- og serveringsverksemd1317 1522786 9966
Informasjon og kommunikasjon8720351 4412
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom2:20:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting204 6999214 0184
Forretningsmessig tenesteyting1910 34417198 57413
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3:20:0
Helse- og sosialtenester2:1605
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar8935681 4686
Anna tenesteyting125 4471383 0446
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst1111717....

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
4. kvartal 20184. kvartal 2019
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt9365721397361911 010654137705099
 
Østfold (-2019)6344934354426033
Akershus (-2019)12584265551218918338
Oslo1491042156131931262815618
Hedmark (-2019)3018144334185425
Oppland (-2019)2113212328142435
Buskerud (-2019)53379304603910434
Vestfold (-2019)42221051439244443
Telemark (-2019)3622823139255108
Aust-Agder (-2019)1510000518124011
Vest-Agder (-2019)2819500442258324
Rogaland84531098467428458
Hordaland (-2019)10663118816896513335
Sogn og Fjordane (-2019)126121218103212
Møre og Romsdal431369510442164310
Trøndelag - Trööndelage49258682100561212812
Nordland4524545731243211
Troms - Romsa (-2019)2310551222142411
Finnmark - Finnmárku (-2019)12522031180111
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
4. kvartal 20184. kvartal 2019
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 27230119360027701 27021311 0100035110
 
Østfold (-2019)851906300120671005400120
Akershus (-2019)1795301250010015526012100620
Oslo1893401490042024546019300600
Hedmark (-2019)3960300021044803400200
Oppland (-2019)2760210000035702800000
Buskerud (-2019)721805300100771506000020
Vestfold (-2019)621904200010521103900110
Telemark (-2019)541513600200491003900000
Aust-Agder (-2019)2140150020023201800210
Vest-Agder (-2019)3780280010049704200000
Rogaland1061708400500871916700000
Hordaland (-2019)1695601060061012324089001000
Sogn og Fjordane (-2019)1420120000019101800000
Møre og Romsdal52904300000561004400200
Trøndelag - Trööndelage68180490010011313010000000
Nordland5370450010036303100110
Troms - Romsa (-2019)2520230000024002200200
Finnmark - Finnmárku (-2019)1970120000015101100120
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst110000000100000100

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB