348376
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
348376
statistikk
2018-08-16T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 361

konkursar i 2. kvartal 2018

Opna konkursar
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Opna konkursar i alt9531 2261 3011 361
Føretakskonkursar7339101 0201 076
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak220316281285
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd252336382370
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner184251289290

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
2. kvartal 20172. kvartal 2018
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt8772471 076285
 
Jordbruk, skogbruk og fiske7588
Bergverksdrift og utvinning2011
Industri360573
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0010
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2010
Byggje- og anleggsverksemd217116256114
Varehandel, reparasjon av motorvogner2212627119
Transport og lagring41266341
Overnattings- og serveringsverksemd83910712
Informasjon og kommunikasjon335467
Finansierings- og forsikringsverksemd11051
Omsetning og drift av fast eigedom441473
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting75148419
Forretningsmessig tenesteyting55166022
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning10285
Helse- og sosialtenester52104
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar124143
Anna tenesteyting2093014
Lønt arbeid i private hushald1000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst21279

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
2. kvartal 20172. kvartal 2018
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 1247 192 0685 0111 3615 178 8104 541
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8777 032 8714 7711 0764 980 6024 263
 
Jordbruk, skogbruk og fiske719 0725830 17218
Bergverksdrift og utvinning2:31:0
Industri36352 22624557..729
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:01..0
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:01:5
Byggje- og anleggsverksemd2171 226 698966256938 011777
Varehandel, reparasjon av motorvogner221742 6315392711 414 445926
Transport og lagring41155 28114963193 939161
Overnattings- og serveringsverksemd83234 030370107289 363579
Informasjon og kommunikasjon3345 6433746185 411158
Finansierings- og forsikringsverksemd11765..8
Omsetning og drift av fast eigedom4478 4302647..8
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting753 947 7562 01584282 738288
Forretningsmessig tenesteyting55189 17629960191 959408
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning101 44034808
Helse- og sosialtenester56121810987
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1217 4173214..59
Anna tenesteyting2013 223213022 02241
Lønt arbeid i private hushald1....000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst2:67:3
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar247159 197240285198 208278
 
Jordbruk, skogbruk og fiske52 0064818 72610
Bergverksdrift og utvinning0001....
Industri0003..3
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd11671 13710411468 35782
Varehandel, reparasjon av motorvogner2615 496341913 93216
Transport og lagring2649 817574129 69564
Overnattings- og serveringsverksemd97 515101211 31916
Informasjon og kommunikasjon51 762271 2202
Finansierings- og forsikringsverksemd0001..1
Omsetning og drift av fast eigedom1:..3:4
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting143 46991913 78621
Forretningsmessig tenesteyting164 61792211 48020
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning2:25:3
Helse- og sosialtenester2:143112
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar498533..2
Anna tenesteyting92 12641424 70629
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst12267191 2693

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
2. kvartal 20172. kvartal 2018
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt8294311699740921 0345932068236117
 
Østfold462611612693916527
Akershus663312122711069197114
Oslo1509924133111911233314516
Hedmark32177710331411134
Oppland168221331119425
Buskerud4428531763417357
Vestfold452610531411813325
Telemark2811462529163406
Aust-Agder197901225163204
Vest-Agder31149413421981023
Rogaland8544198598343207211
Hordaland86452264910363198211
Sogn og Fjordane11223221271022
Møre og Romsdal3315833452306538
Trøndelag000000844625517
Sør-Trøndelag (-2017)5424124311000000
Nord-Trøndelag (-2017)1862505000000
Nordland2911563434216241
Troms - Romsa21743252085106
Finnmark - Finnmárku14820221292100
Svalbard100100000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
2. kvartal 20172. kvartal 2018
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 12424718281039801 36128501 034003480
 
Østfold631504600200861406900300
Akershus103290660062015542011000120
Oslo2054401500083024544019100910
Hedmark45110320011038503300000
Oppland2480160000036403100100
Buskerud6718044005001013306300320
Vestfold581204500100632004100200
Telemark3780271010038702900110
Aust-Agder2670190000034902500000
Vest-Agder441303100000551104200200
Rogaland10821185001001082308300200
Hordaland117250860051014235010300400
Sogn og Fjordane1210110000015301200000
Møre og Romsdal4260330021061705200110
Trøndelag0000000001021508400300
Sør-Trøndelag (-2017)681105400300000000000
Nord-Trøndelag (-2017)20201800000000000000
Nordland3660290010041403400210
Troms - Romsa2870210000026602000000
Finnmark - Finnmárku1930140020015301200000
Svalbard100100000000000000
Ikkje opplyst100000100000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB