Elgjakt

Oppdatert: 22. mars 2024

Neste oppdatering: 21. mars 2025

Antall felte elger i jaktåret
Antall felte elger i jaktåret
2023-2024
26 007
Felte elg. Foreløpige tall
Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2023-20242023-20242022-2023 - 2023-20242019-2020 - 2023-2024
I alt26 007100,0-5,4-14,2
Hanndyr
Kalv4 95819,11,1-6,8
1 1/2 år3 99215,3-6,0-14,5
Eldre5 70421,9-10,1-20,7
Hunndyr
Kalv4 81218,51,1-3,8
1 1/2 år2 64810,2-6,2-20,2
Eldre3 89315,0-11,7-19,1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2023-2024
  Tillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosent
  Hele landet39 26226 00714 65411 35366
  Viken (2020-2023)4 7872 8861 6591 22760
  Oslo13466333349
  Innlandet10 2007 4274 1863 24173
  Vestfold og Telemark (2020-2023)3 4111 66990276749
  Agder2 3861 35675560157
  Rogaland17734211319
  Vestland24359322724
  Møre og Romsdal351135835238
  Trøndelag - Trööndelage8 8385 6273 1662 46164
  Nordland - Nordlánnda5 4474 1922 3071 88577
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)3 2882 5561 5101 04678
  Standardtegn i tabeller
 • Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
  2023-2024
  I altKalv1 1/2 årEldre
  HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
  Hele landet26 0074 9584 8123 9922 6485 7043 893
  Viken (2020-2023)2 886579522496293584412
  Oslo661116311916
  Innlandet7 4271 4361 4251 0666941 6841 122
  Vestfold og Telemark (2020-2023)1 669275295196143431329
  Agder1 356183184227166345251
  Rogaland34954682
  Vestland59713116148
  Møre og Romsdal13528171574028
  Trøndelag - Trööndelage5 6271 3081 2588565331 002670
  Nordland - Nordlánnda4 192685667686510936708
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)2 556437410432289641347
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Vald

Et vald er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/andel kalver, 1 1/2-åringer og voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felte dyr.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jakttid gjeldende fram til 31. mars 2028

Den ordinære jakttiden for elgjakt er fra 25. september til 23. desember. Innskrenket eller utvidet jakttid finnes som egen forskrift på Lovdata.

Navn: Elgjakt

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

21. mars 2025

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Statistikk fordelt på kommuner, fylker og hele landet.

Statistikken publiseres årlig. Foreløpige tall publiseres i mars året etter at jakten er avsluttet. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å vise omfanget av elgjakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1889. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt- i den utstrekning man fikk kjennskap til det.

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres også statistikk over hjortejakt og villreinjakt, samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge.

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som administrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Skjema for utfylling av fellingstalllene sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskejma.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet etter alder og kjønn

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken er sammenliknbar tilbake til 1952.

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvalter uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som hadde satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, falt ut av statistikken disse to årene. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I 2007/08 ble i overkant av 60 kommuner med elgjakt berørt av denne endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir igjen statistikken samlet inn og publisert etter kommune.

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av elgstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte elg totalt. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble alle dyr ført som felt i den kommunen som har forvaltningsansvaret, uavhengig av i hvilken kommune dyret ble felt. Dette kan også ha forekommet i noen av de foregående årene. Fra 2009/10 er det god kontroll på hvilken kommunen dyrene ble felt i.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for elgjakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i så å si alle kommunene hvor det har vært elgjakt.

Ikke relevant

Kontakt