Folketall

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 19 av 19
Innvandring frå Ukraina gav høg folkevekst i 3. kvartal

Etter ein folkevekst på 19 700 vart folketalet 5 475 000 ved utgangen av 3. kvartal. 10 200 innvandra ukrainske statsborgarar bidrog til veksten. Oppgangen kom trass i fleire døde og færre fødde enn i same kvartal dei føregåande åra.

Mange flyttinger høsten 2021

Aldri før har så mange flyttet til og fra Svalbard i løpet av et halvår. Andelen utenlandske statsborgere har imidlertid stabilisert seg.

Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal

Folketalet i Noreg auka med 20 000 personar i 2. kvartal. Mykje av auken skuldast innvandringar frå Ukraina. Samstundes var tala på fødde det lågaste i eit 2. kvartal SSB har målt i statistikken si historie.

Stort fall i talet på fødslar igjen etter fjorårets oppgang

Folketalet auka med 10 300 personar i 1. kvartal, og er no 5 435 500. Fjorårets auke i fruktbarheita kan vere forbi, etter at ho sokk til eit enda lågare nivå enn i åra før 2021.

Folkevekst på 33 900 personar i 2021

Folketalet var 5 425 270 ved inngangen til 2022. For første gong sidan 2014 var det fleire fødde enn året før. Talet på innvandringar var tilbake på nivået frå før pandemien.

Færre bor i samiske områder

Etter seks år med stabile folketall snudde trenden i 2017. De tre påfølgende årene har befolkningen i samiske områder falt med omtrent 500 personer, eller cirka 1 prosent, per år.

Samisk statistikk 2022

Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Den inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Publikasjonens språk er norsk og nordsamisk.

Foreløpige tall på 250m-ruter

Grunnet betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett jobbes det med nye metoder. Denne artikkelen beskriver problemstillingen og de foreløpige tallene.

Fleire fødde bidrog til folkevekst i 3. kvartal

Befolkninga vaks med 13 000 personar i 3. kvartal. Dermed var folketalet 5 415 200 ved utgangen av kvartalet. 1 100 fleire fødslar enn i same periode i fjor bidrog til veksten.

Lavere befolkningsnedgang utenfor tettstedene i 2020

Mindre innvandring har gitt lavere vekst i Norges folketall de siste årene. Med korona sank innvandringen ytterligere i 2020. Siden folk flest bor i tettsteder, sank veksten også i tettstedene. Utenfor tettstedene ble imidlertid nedgangen i folketallet mindre i 2020 enn årene før.

Samisk statistikk 2020

Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Den inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Publikasjonens språk er norsk og nordsamisk.

Rekordmange innbyggere

Aldri før har det vært flere innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund, og norske statsborgere står for nesten hele veksten.

Dette er Norge 2021

Blir vi flere eller færre i Norge, går vi fortsatt på kino og jobber det flest i offentlig sektor? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

Nå er vi over 5,4 millionar

Befolkninga auka med nesten 3 400 personar i 2. kvartal. Det var nok til at vi passerte 5,4 millionar innbyggjarar. Samstundes var det fleire fødte enn i same kvartal året før.

Overraskende økning i fruktbarheten

I helsekriser og økonomisk usikre tider pleier fødselstallene å synke. Så langt viser tallene at det motsatte har skjedd i Norge. Hvis utviklingen fortsetter kan den fallende fruktbarhetstrenden snu i 2021.

Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

Ved utgangen av mars var folketalet i Noreg på 5 398 804 personar. Fleire fødslar, lågare dødelegheit og framleis låg innvandring prega utviklinga. Samstundes flyttar rekordmange ut av Oslo.

Norges 100 mest folkerike kommuner

Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde.

Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Urbefolkningen i tall - samisk statistikk

Samene har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes ingen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, og det er derfor ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det er. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes i områder nord for Saltfjellet. Samisk statistikk dekker disse utvalgte områdene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet folketall.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet folke- og boligtellinger.

faktasider