33265_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobinv/hvert-10-aar
33265
Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere
statistikk
2002-09-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
fobinv, Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt), husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, flerfamiliehusholdninger, husholdningsstørrelse, husstander, ektepar, samboere, landbakgrunnBefolkning, Folke- og boligtellinger, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere

Hver tredje innvandrer fra Afrika eller Asia bor i en husholdning med 5 personer eller flere, mens bare hver sjette person uten innvandrerbakgrunn bor i en så stor husholdning. Det er få innvandrere som lever i samboerskap, og det er mer vanlig å leve sammen i en flerfamiliehusholdning. Det er imidlertid store forskjeller mellom innvandrergruppene.

Det viser tall fra Folke- og boligtellingen 2001.

Store forskjeller mellom innvandrergrupper

Det er betydelige forskjeller blant innvandrerne etter hvilken verdensdel og land de kommer fra. Generelt kan man si at de forskjellene som er nevnt over forsterkes når vi ser på afrikanske og asiatiske land, mens særlig vest-europeiske land likner husholdningsfordelingen som personer uten innvandrerbakgrunn har.

Det er også betydelige forskjeller mellom innvandrere fra asiatiske land og innvandrere fra afrikanske land. Innvandrere fra Asia lever i større grad i tradisjonelle kjernefamilier. Hele 56 prosent er i kategorien par med barn mot om lag 40 prosent blant personer fra Afrika. Blant innvandrere fra Sri Lanka, Pakistan og Tyrkia er over 60 prosent i denne kategorien. Innvandrere fra asiatiske land har også den høyeste andelen flerfamiliehusholdninger (11 prosent).

Blant innvandrere fra afrikanske land finner vi mange i kategorien aleneboende og enslig mor/far med barn. 24 prosent av personer fra afrikanske land lever alene, og 17 prosent er i gruppen enslig mor/far med barn. Tilsvarende tall for personer uten innvandrerbakgrunn er 16 og 6 prosent. Blant innvandrere fra Somalia er nesten 30 prosent i gruppen enslig mor/far med barn.

Jevnt over er innvandrerbefolkningen yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det forsterker en del av de forskjellene vi ser mellom gruppene med hensyn til fordeling mellom husholdningstyper.

Personer per privathusholdning

Vanlig med større husholdninger blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Ikke-vestlige innvandrere lever gjennomgående i større husholdninger enn personer uten innvandrerbakgrunn og andre innvandrergrupper. Blant personer med landbakgrunn fra Afrika og Asia lever henholdsvis 34 og 36 prosent i husholdninger med 5 personer eller flere. Tilsvarende tall for personer uten innvandrerbakgrunn og personer med europeisk bakgrunn er henholdsvis 17 og 15 prosent. Aller høyest kommer personer med pakistansk opprinnelse hvor nesten 60 prosent bor i husholdninger med 5 personer eller flere.

Selv om husholdningene gjennomgående er større blant ikke-vestlige innvandrere finner vi også høye tall for aleneboende i denne gruppen. Det er imidlertid store forskjeller som i stor grad skyldes innvandringsgrunn, botid i Norge og aldersstrukturen i disse gruppene. Om lag 30 prosent av personer fra Etiopia, Somalia og Irak lever alene, mens tilsvarende tall for hele innvandrergruppen er 18 prosent. Blant pakistanere og tyrkere er tilsvarende tall henholdsvis 7 og 8 prosent. Etiopiere, somaliere og irakere har alle relativ kort botid i Norge og kom ofte alene til landet som flyktninger. Både tyrkere og pakistanere tilhører de gruppene som har vært her lengst.

Dobbelt så vanlig å bo i husholdninger med flere familier

Andelen som bor i flerfamiliehusholdninger, dvs. husholdninger med to eller flere familier, er over dobbelt så stor for ikke-vestlige innvandrere sammenliknet med personer uten innvandrerbakgrunn. Kun 4 prosent av den siste gruppen lever i en flerfamiliehusholdning , mens tilsvarende tall for ikke vestlige innvandrere er 10 prosent. Det er mest vanlig med flerfamiliehusholdninger for personer fra Pakistan, India og Vietnam.

Få samboere blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Det er få som lever i samboerskap blant afrikanske og asiatiske innvandrere. Mens om lag 12 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn og europeiske innvandrere over 20 år er samboere, er tallet 3 og 4 prosent for henholdsvis asiatiske og afrikanske innvandrere. Blant europeiske innvandrere er samboerforhold mest vanlig blant personer fra Sverige (21 prosent), mens det er heller sjeldent blant personer fra Jugoslavia og Bosnia-Hercegovina (6 og 4 prosent).

Det er mindre variasjoner blant afrikanske og asiatiske innvandrere. Blant personer fra Pakistan og Afghanistan forekommer det nesten ikke samboerforhold (under 1 prosent).

Etablerer seg tidligere

Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn etablerer seg tidligere i parforhold enn personer uten innvandrerbakgrunn. Mens nesten 30 prosent av personer med ikke-vestlig bakgrunn i alderen 20-24 år var i parforhold, var tilsvarende tall for personer uten innvandrerbakgrunn 16 prosent. Når ikke-vestlige innvandrere inngår parforhold, gifter de seg, mens personer uten innvandrerbakgrunn inngår samboerskap. Mens kun 3 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn i alderen 20-24 år var gift, var 26 prosent av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn gifte.

Ikke-vestlige innvandrere bor i blokk

Det er klare forskjeller etter hvilken type bolig innvandrere og personer uten innvandrerbakgrunn bor i. Satt på spissen kan vi si at nordmenn bor i enebolig, mens ikke-vestlige innvandrere bor i blokk. Denne tendensen finner vi uavhengig av om vi ser på sentrale eller mindre sentrale kommuner. I de mest sentrale kommunene bor 54 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn i enebolig, mens kun 19 prosent av ikke-vestlige innvandrerne bor i enebolig. I de minst sentrale kommunene er tilsvarende tall 87 og 60 prosent.

Det er betydelige forskjeller mellom innvandrergruppene. Vestlige innvandrere har et bomønster som er mer lik det vanlige i Norge. Andelen som bor i enebolig er klart høyere blant disse innvandrerne enn blant ikke-vestlige.

Færre med innvandrerbakgrunn bor i eid bolig

Mens 84 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn bor i eid bolig er tilsvarende tall for innvandrere 59 prosent. Det er også her store forskjeller blant innvandrergrupper. Mens kun 19 prosent av innvandrere fra Irak og Afghanistan bor i eid bolig, bor hele 74 prosent av personer med landbakgrunn fra India og 67 prosent med landbakgrunn fra Pakistan i eid bolig. Det er rimelig å anta at botid i Norge har betydning for om man eier eller leier en bolig.

Personer med innvandrerbakgrunn er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre (førstegenerasjonsinnvandrere), og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Den siste gruppen er altså selv født i Norge, men begge foreldrene og alle fire besteforeldrene er født i utlandet.

Tabeller: