6174_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobstud/hvert-10-aar
6174
60 prosent av studentene bor alene
statistikk
2002-11-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Utdanning;Bygg, bolig og eiendom
no
fobstud, Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt), studenters faktiske bosted, borteboende studenter, husholdningstyper, husholdningsstørrelse, bygningstyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), eie-/leieform, boligstørrelse, boligstandard, personbiler, parkeringsplasser, garasjerFolke- og boligtellinger, Høyere utdanning, Bolig og boforhold, Utdanning, Befolkning, Bygg, bolig og eiendom
true

Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

60 prosent av studentene bor alene

Et klart flertall av studentene bor alene, leier boligen de bor i, bor trangt og har liten tilgang til fasiliteter som hage, balkong og terrasse.

Andel borteboende studenter/andre personer som bor trangt, etter husholdningsstørrelse. 3. november 2001. Prosent

Det viser tall fra Folke- og boligtellingen 2001.

Av elev- og studentmassen på 104 000 personer (her kalt studenter) som i 2001 søkte utdanningsstipend i Statens lånekasse og var registrert i utdanning i Norge høsten 2001, oppgir 80 prosent at de har flyttet fra foreldrene. 20 prosent bor fortsatt på sin formelle hjemmeadresse. Denne undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge, gir et bilde av bosituasjonen til studenter som oppgir at de bor borte fra foreldrehjemmet.

Et klart flertall av studentene bor alene

Vel 60 prosent av de borteboende studentene bor alene. Det er et klart høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. Kvinnelige studenter bor i noe større grad enn de mannlige sammen med andre. Mens 41 prosent av kvinnene bor i husholdninger med to eller flere personer, er tallet 33 prosent for mennene. Denne tendensen holder seg i alle aldersgrupper.

Om lag 15 prosent av studentene bor i det vi kan kalle studentkollektiver hvor det bor tre eller flere personer i husholdningen.

Få studenthusholdninger med barn

Om lag 40 prosent av de borteboende studentene bor i flerpersonhusholdninger, men bare 3 prosent av studentene bor i husholdninger med barn. Også her skiller studentene seg klart fra andre i samme aldersgruppe hvor nesten 40 prosent bor i husholdninger med barn.

Tendensen i de store studentbyene som Oslo, Bergen og Trondheim er at det er en høyere andel flerpersonhusholdninger blant studentene sammenlignet med andre kommuner, men at en lavere andel av husholdningene har barn (om lag 1 prosent).

Ni av ti studenter leier boligen de bor i

Knapt 10 prosent av studentene som bor borte eier boligen de bor i. Andelen som eier er noe høyere i de eldste aldersgruppene, men andelen er fortsatt lav (under 15 prosent). Tallene står i klar kontrast til andre i samme aldersgruppe hvor et flertall bor i eid bolig (56 prosent).

Av de som leier bolig leier klart flest av privatpersoner (nesten 60 prosent). 13 prosent leier gjennom boligselskap, mens bare 1 prosent leier av kommunen. Hele 17 prosent av studentene oppgir andre leievilkår. Det er i hovedsak leie gjennom studentsamskipnader.

En relativt høy andel av studentene bor i enebolig (45 prosent). De fleste av disse bor imidlertid på hybel i en enebolig. Om lag 35 prosent bor i blokk/leiegård eller forretningsbygg med flere boliger. Andelen som bor i blokk/leiegård er naturlig nok størst i de store byene.

Studenter bor trangt

Studenter bor gjennomgående trangere enn andre i tilsvarende aldersgruppe. De bor i boliger med færre rom og har mindre areal til disposisjon. Hele 63 prosent av studentene bor i boliger med ett eller to rom. 35 prosent bor i boliger med kun ett rom. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet. Hele 43 prosent av studentene bor i boliger som er mindre enn 40 kvadratmeter. Tilsvarende tall for andre i samme aldersgruppe er 9 prosent.

En av fire studenter mangler eget kjøkken

Om lag 25 prosent av studentene har ikke tilgang til eget kjøkken. De fleste av disse har imidlertid tilgang til felles kjøkken slik at kun 1 prosent er helt uten adgang til å lage sin egen mat. De fleste av studentene har tilgang til bad og wc.

35 prosent av studentene har verken tilgang til egen hage, felles hage, balkong, veranda eller terrasse. Tilsvarende tall for andre i samme aldersgruppe er 11 prosent. En relativ høy andel av studentene har tilgang til felles hage (34 prosent), mens bare en av fem har egen hage. I de store byene er det naturlig nok flere som mangler disse bofasilitetene. Nær 45 prosent av studentene i Bergen har verken tilgang til egen hage, felles hage eller balkong, veranda eller terrasse. I Trondheim og Oslo er tallene henholdsvis 40 og 35 prosent.

Få studenter har egen bil

Knapt 14 prosent av studenthusholdningene disponerer bil. Det er en betydelig lavere andel enn andre i samme aldersgruppe hvor 62 prosent disponerer bil. Blant de største studentkommunene er andelen studenthusholdninger som disponerer bil høyest i Ås (28 prosent) og lavest i Bergen (under 10 prosent).

Tabeller: