Befolkningen på Svalbard

Oppdatert: 23. august 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
1. halvår 2022
2 504

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Folkemengde

Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd

Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte

Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting

Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger

Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer

For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Ikke relevant

Navn: Befolkningen på Svalbard

Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Svalbard.

Halvårlig statistikk blir publisert ca. tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Rapporteres til Eurostat i forbindelse med NUTS.

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde blir langtidslagret.

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Ikke relevant

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ingen.

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, dvs. alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Ingen.

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017.

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok 2013 og tidligere - Personer i bosetningene på Svalbard. Statistisk Årbok - Norsk bosetning på Svalbard

Noen feil kan oppstå i innsamlings- og behandlingsrutinene fra tidspunktrapportene mottas fra BRSV til statistikk produseres.

Andre feil kan oppstå, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil, databehandlingsfeil osv. Rutiner er på plass for å minimere slike feil, og SSB anser disse for å være av liten betydning.

BRSV inneholder personer med personnummer og D-nummer. Personer som tilhører de russiske og polske bosetningene er ikke inkludert i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke med i statistikken.

Ingen

Faktasider

Kontakt