Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at Personer uten inntektsgivende arbeid og som prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha startet å arbeide i løpet av to uker blir regnet som arbeidsledige. Ufrivillig permittert blir regnet som arbeidsledige hvis de er permittert sammenhengende i mer enn tre måneder og ellers oppfyller kriteriene om søking og tilgjengelighet. har stabilisert seg de siste månedene. I april lå ledigheten på 3,2 prosent og for januar til april var det bare mindre endringer i antallet arbeidsledige; nedgangen på 4 000 var innenfor Feilmarginen viser hvor stor endringen i AKU må være før vi kan være rimelig sikre på at det har skjedd en endring. For arbeidsledige er feilmarginen +/-11 000. Mens for sysselsatte er den +/-16 000.

Det var 23 000 flere Personer som utførte inntektsgivende arbeid i minst én time i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid men som var midlertidig fraværende grunnet sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. i april enn det var i januar, og de sysselsatte utgjorde 70,6 prosent av befolkningen i april.

– I løpet av det siste året har det blitt 126 000 flere sysselsatte, og sysselsettingsandelen er på det høyeste nivået siden 2009, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber.

En tredjedel av økningen av de sysselsatte i løpet av året har kommet blant de unge i aldersgruppen 15-24 år. Denne gruppen utgjør kun rundt 13 prosent av alle sysselsatte.

– Sysselsettingsandelen blant de yngste er rekordhøy, noe som kan henge sammen med at det er mange ledige stillinger innenfor næringer mange ungdommer jobber i, sier Tonje Køber.

Figur 1. Sysselsatte i prosent av befolkningen (AKU). Brudd- og sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt

På grunn av omleggingen av AKU i 2020/2021 blir de sesongjusterte tallene også justert for brudd. Frem til og med forrige publisering ble tallene etter 2020 justert etter nivået i gammel AKU, men fra og med denne publiseringen blir tallene før 2021 justert etter nivået i ny AKU. Dette medfører at forrige publiserte ledighetsprosent for mars er justert opp fra 2,9 til 3,1.

Stabilt antall jobber

Sesongjusterte tall fra statistikken antall arbeidsforhold og lønn, som også publiseres på visualisert form, viser en vekst i antall Jobber og arbeidsforhold brukes her synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. fra januar til april på 0,7 prosent. Veksten tilsvarer i underkant av 22 600 jobber.

– Overnattings- og serveringsvirksomhet, som er en næring der mange unge jobber, sto for nesten halvparten av veksten i antall jobber fra januar til april, sier Tonje Køber.

Figur 2. Antall jobber (arbeidsforhold), sesongjusterte og ikke-sesongjusterte endelige tall

Blant de eldste ble det også flere jobber

Tall for antall jobber etter alder er ikke sesongjustert, så for å si noe om utviklingen over tid må en sammenligne tall fra en måned med samme måned årene før.

Veksten i antall jobber er størst for den yngste og den eldste aldersgruppen. Fra april 2021 til april i år er det 15,8 prosent flere jobber for personer under 25 år. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67 år og eldre er 13,7 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det fortsatt disse to gruppene med høyest vekst i antall jobber.

Veksten i utenlandske pendlere fortsetter

I april økte antallet som er definert som personer registrert i Folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge. med 27,9 prosent sammenlignet med april 2021. Dette tilsvarer en økning på over 17 000. Foreløpige tall for mai tyder på at veksten vil fortsette.

Den største næringen blant utenlandske pendlere, bygge- og anleggsvirksomhet, viser en vekst på 27 prosent fra april i fjor.

– Veksten i antall utenlandske pendlere er størst fra EU-land i Øst-Europa, men antallet er fortsatt ikke på samme nivå som toppåret 2019, sier Tonje Køber.

I forbindelse med produksjonen av tall for juni 2021 medførte en teknisk feil at SSB ikke fikk med informasjon om alle NAV-ytelsene som skulle vært med i a-ordningen. Dette førte til at antall lønnstakere og jobber ble lavere enn det skulle ha vært. Til publiseringen 25. mai 2022 er produksjonsløpet for juni 2021 kjørt på nytt. Effekten er omtrent 5 300 flere lønnstakere og 8 150 flere jobber denne måneden. Denne endringen medfører at veksten i fjor sommer forskyver seg litt; fra mai til juni var veksten større enn først publisert, og veksten fra juni til juli noe mindre.

Grunnen til at vi sammenligner april-tallene fra AKU med januar-tallene, og ikke med resultatet fra mars er forklart i denne artikkelen. Tallene fra AKU er gjennomsnitt av tre måneder og navngitt etter den midterste måneden. AKU-tall for april er derfor i realiteten gjennomsnitt av mars, april og mai. Tilsvarende er AKU-tallene for januar gjennomsnitt av perioden desember-februar.

I tillegg til å være justert for sesongvariasjoner er AKU-tallene justert etter bruddanslag for sysselsatte og for arbeidsledige fordi undersøkelsen fra og med 2021 blant annet har nytt spørreskjema. Ved sammenlikninger av tall før og etter bruddet må man ta hensyn til usikkerheten knyttet til bruddanslagene, i tillegg til ordinær utvalgsusikkerhet.

Det er flere forskjeller mellom de to statistikkene som gjør tallene kan avvike noe fra hverandre. For eksempel omfatter registertallene både bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter tilhørende i Norge. AKU-tallene viser derimot tall for personer i alderen 15-74 år som er bosatt i private husholdninger i Norge. AKU inkluderer dermed også selvstendig næringsdrivende, men ikke grensependlere til Norge.