I 2021 hadde over 440 000 unge mellom 15 og 24 år en Jobber og arbeidsforhold brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. i løpet av sommermånedene. Det tilsvarer 67 prosent av alle i denne aldersgruppen.

– Sommeren 2021 ble et nytt toppår for unge. Det var flere i arbeid i sommermånedene enn i årene før pandemien, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber.

I 2020 var arbeidsmarkedet sterkt preget av smitteverntiltak, og det var få sommerjobber. I år er det mye som tyder på at det vil være enda flere jobber på markedet for unge i sommermånedene enn i fjor.

– Det er for tiden mange ledige stillinger ute på markedet. Tallene for 1. kvartal viste at flere av næringene hvor det var flest ledige stillinger, var nettopp næringer hvor det pleier å være flest sommerjobber, sier Tonje Køber.

For eksempel viser statistikken for ledige stillinger at det i 1. kvartal 2022 var over 10 000 ledige stillinger i næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, og 21 000 ledige stillinger innenfor helse- og sosialtjenester.

– I overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor antallet jobber falt kraftig under pandemien, var det 7 000 ledige stillinger 1. kvartal 2022. Det er mye som tyder på at det er stort behov for arbeidskraft her denne sommeren, sier Køber.

Flest av de yngste jobber i varehandelen

I 2021 hadde omtrent 166 000 unge i alderen 15-19 år jobb i en eller flere av sommermånedene juni, juli og august. Det utgjør 52 prosent av alle i aldersgruppen, altså litt over halvparten.

De unge i denne aldersgruppen jobber svært ofte innenfor varehandel, overnatting, servering eller helse- og sosialtjenester.

– Varehandelen er den klart største næringen blant de yngste på arbeidsmarkedet. 30 prosent av lønnstakerne under 20 år har butikkjobb, sier Tonje Køber.

SSB har ikke konkret informasjon om hvilke jobber som er sommerjobber og ikke, men vet om jobbene er midlertidige eller faste. Et typisk trekk ved sommerjobber er at de er nettopp midlertidige. Figur 1 viser den tydelige veksten i Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere jobber er én av jobbene fastsatt som den viktigste (hovedarbeidsforholdet). Lønnstakere som har vært permittert i inntil tre måneder er med i statistikken. med midlertidige jobber i sommermånedene: Fra 36 500 midlertidige jobber i mai vokser det til en topp på 68 700 i august. Det er en økning på cirka 32 250 lønnstakere i aldersgruppen 15-19 år.

Figur 1. Antall lønnstakere i alderen 15-19 år fordelt etter ansettelsesform. 2021

Økningen i antall lønnstakere i sommermånedene er noe lavere i aldergruppen 20-24 år, hvor det økte med 24 500 i fjor. Det er fordi det er flere blant de over 20 år som er i jobb hele året. Omtrent 140 000 har fast jobb, og mellom 65 000 og 80 000 har midlertidige jobber utenom sommermånedene.

For 15-19-åringene er det mellom 100 000 og 127 000 som har jobb utenom sommermånedene.

Flere unge jobber i de mindre sentrale kommunene

Andelen unge som har sommerjobb varierer mellom kommunene. Figur 2 viser at det er en større andel blant de unge som har jobb i kommunene som er mindre sentrale.

SSB deler inn landets kommuner i seks grupper etter hvor sentrale de er. I gruppen av kommuner som er minst sentrale var det i 2021 63 prosent av unge mellom 15 og 19 år som hadde jobb i august. I gruppen med de mest sentrale kommunene, altså i hovedsak i de største byene, var andelen 36 prosent.

Figur 2. Antall og andel¹ lønnstakere i alderen 15-19 år etter sentralitet. August 2021

¹Andelen lønnstakere i alderen 15-19 år i gitt sentralitetsområde (%) regnes som andel av alle i aldersgruppen 15-19 år i samme sentralitetsområde. Det totale antallet i aldersgruppen i gitt sentralitetsområde gjelder per 1.1.2021.