Sysselsetting

Region A Statistikker

Statistikk

Artikkel og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 32 av 32
Visualisering av sesongjusterte jobbtall

Hva viser de nyeste tallene om situasjonen på arbeidsmarkedet? I denne visualiseringen av sesongjusterte tall fra statistikken om antall arbeidsforhold og lønn, kan du utforske endelige og foreløpig tall for antall jobber (arbeidsforhold), lønnstakere og gjennomsnittlig kontantlønn fordelt på næring. Tallene vil til enhver tid være de siste tilgjengelige tallene SSB har publisert.

Break estimation in the Norwegian LFS due to the 2021 redesign. Documentation of the methods and some results

In 2021 The Norwegian Labour force survey (LFS) went through a substantial redesign in accordance with the new regulation for integrated European social statistics (IESS). To ensure coherent labour market time series for the main indicators, the redesign's impact is modelled to make back-calculated estimates adjusted for possible breaks due to the 2021 LFS-redesign.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft

Etterspørselen etter arbeidskraft de siste månedene har vært høy. Fra august til november ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,0 prosent. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,0 til 3,5 prosent.

Jobbvekst og lavere ledighet i høst

Før innføringen av de nye smitteverntiltakene, ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,1 prosent fra juli til oktober. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,3 til 3,6 prosent.

Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

Sykepleiere på sykehus jobber mer under pandemien

I september 2021 var den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus 84, noe som er 2,4 prosent høyere enn før pandemien. Det har også blitt 830 flere sykepleierjobber, mens det legemeldte sykefraværet har økt til 6,7 prosent.

Unge med lavt lønnsnivå ble hardest rammet

Smitteverntiltakene som ble innført i mars i fjor førte til store endringer på arbeidsmarkedet. Næringene som ble hardest rammet hadde også mange unge arbeidstakere.

Arbeidslivet og smitteverntiltak

Spredningen av korona og påfølgende smitteverntiltak innført av norske myndigheter fra 12. mars 2020, skulle få stor innvirkning på arbeidsmarkedet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Selection in Surveys

I denne artikkelen undersøker vi hvordan frafall påvirker konklusjoner fra spørreundersøkelser, og viser hvordan forskere kan teste og korrigere for frafallsskjevhet.

Permisjons- og permitteringsopplysninger i a-ordningen

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken basert på opplysninger fra a-ordningen. A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven.

Vanskeligere arbeidsmarked for personer med nedsatt arbeidsevne

For personer som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid, ble det enda vanskeligere å få jobb i fjor. I tillegg økte antallet med nedsatt arbeidsevne fra 2019 til 2020, etter en nedgang siden 2016.

Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling

I løpet av ungdomstiden opplever flertallet episoder der de er utenfor arbeid og utdanning. De som har opplevd utenforskap flere ganger som ung, og der utenforskapet har vart lenge, blir hengende etter i inntektsutviklingen og forblir i større grad avhengige av overføringer fra det offentlige.

Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa

Det blei 38 000 fleire sysselsette og tilsvarande færre arbeidslause personar frå juni til september, viser sesongjusterte tal. I september utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga, mens arbeidsløysa var på 3,6 prosent.

Rekordmange ledige stillingar trass i nokså høg arbeidsløyse

Medan arbeidsløysa i 3. kvartal 2021 var tilbake på om lag same nivå som før koronakrisa, var talet på ledige stillingar 96 200 i same periode, det høgaste på over ti år.

Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap i arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse.

Nå er det høyere antall jobber enn før koronautbruddet

I 3. kvartal 2021 var det i overkant av 2,98 millioner jobber. Det var en økning på 129 000 jobber sammenlignet med samme tid året før.

Arbeidsløysa på 4,0 prosent

I august var det 115 000 arbeidslause personar i Noreg. Vi må tilbake til mars 2020 for å finne eit lågare tal.

Beskrivelse av brudd i sentrale variabler i AKU

Fra januar 2021 ble et nytt spørreskjema for AKU tatt i bruk, som førte til brudd i tidsserien. For sysselsatte og arbeidsledige totalt lages det bruddanslag. For alle andre variable er størrelsen på bruddet usikkert, særlig siden pandemien førte til store endringer på arbeidsmarkedet i perioden 2020-2021 – midt under bruddet i AKU.

Færre arbeidslause

Ifølgje sesongjusterte tal frå arbeidskraftundersøkinga var arbeidsløysa 4,2 prosent i juli. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå april.

Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere. Det er små forskjeller mellom foreldre i ulike yrkesgrupper, men fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm.

Over 150 000 jobber i oljebransjen

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Sterk auke i ledige stillingar

Talet på ledige stillingar gjekk opp med heile 20 900 frå 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Auken på 29 prosent kjem etter den stegvise opphevinga av tiltak rundt koronaviruset, som starta våren 2021.

Sterk auke i sysselsettinga

Justert for sesongvariasjonar gjekk talet på sysselsette opp med 43 000 personar frå mars til juni. I same periode var det berre mindre endringar i arbeidsløysa. Dei 138 000 arbeidslause i juni svarte til 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020

Etter en årlig nedgang i andelen unge utenfor siden 2015, er trenden nå brutt. Foreløpige tall viser at 11,2 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020.

Welfare effects of tax policy change when there are choice restrictions on labour supply

Strukturelle arbeidstilbudsmodeller representerer viktige verktøy for å kunne beskrive individuelle beslutninger i arbeidsmarkedet.

31 500 flere jobber

Antallet jobber økte med omtrent 31 500 fra mai til juni 2021, som tilsvarer en økning på 1,1 prosent. Etter fire måneder med jobbnedgang fra og med januar i år, har antallet jobber økt de to siste månedene med drøyt 45 000.

Antall sysselsatte på nivå med før koronakrisen

Justert for sesongvariasjoner økte antallet sysselsatte med 42 000 fra februar til mai 2021. Med det var antallet sysselsatte omtrent på samme nivå som før koronakrisen. Fra februar til mai var det imidlertid bare mindre endringer i arbeidsledigheten.

Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med 4,0 prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker 21,1 prosent. Økningen har særlig vært prosentvis sterk innen helse- og sosialtjenester og finans og forsikring.

Nye sesongjusterte jobbtall

Antallet jobber økte med nesten 14 000 fra april til mai 2021, en økning på 0,5 prosent. Størst økning ser vi innen helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel.

Økt sysselsetting

Fra januar til april økte antallet sysselsatte personer mens det bare var mindre endringer i ledigheten. De 141 000 arbeidsledige i april utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Framleis auke i ledige stillingar

Talet på ledige stillingar gjekk opp med 6 900 frå 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Dette er ein auke på 11 prosent.

Yrkeskatalogen

Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet sysselsetting.

faktasider