Ny AKU gir brudd i tidsseriene

Publisert:

Foreløpige tall viser at omleggingen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vil gi størst endring i tallet på sysselsatte. Etter hvert som den nye undersøkelsen pågår, blir bruddanslagene sikrere, og det vil derfor publiseres flere beregninger av dette i løpet av 2021.

Til statistikkpubliseringen 5. mai, vil Statistisk sentralbyrå publisere foreløpige bruddanslag for hovedstørrelsene i AKU.

En ny forordning for integrert europeisk sosialstatistikk, som også Norge har sluttet seg til, trådte i kraft fra årsskiftet. Forordningen har som formål å øke relevansen til sosialstatistikken gjennom en samordning av variable på tvers av eksisterende statistikker og på tvers av land. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er blant statistikkene som omfattes av denne forordningen. For AKU-undersøkelsen innebærer det et nytt datagrunnlag gjennom nytt spørreskjema og ny prosess for bearbeiding av svardata fra undersøkelsen. Disse endringene vil gi endringer i statistikken. Endringene er foretatt for å sikre at undersøkelsen fortsatt fungerer som et viktig verktøy for å følge utviklingen på arbeidsmarkedet. AKU ble introdusert første gang i 1972 og har gjennomgått flere større omlegginger siden den gang (1988, 1996 og 2006).

Formålet med endringene er å oppdatere undersøkelsen tilpasset endringene på arbeidsmarkedet og samtidig kunne levere informasjon om flere sider ved arbeidsmarkedet, levere statistikk av bedre kvalitet, med kortere produksjonstid og sikre sammenlignbarhet med annen tilsvarende statistikk, både nasjonalt og internasjonalt.

De viktigste endringene

  • Utvalget endres fra å omfatte alle registrerte bosatte 15-74 år til registrerte bosatte 15-89 år i private kosthusholdninger. Dette medfører at flere aldersgrupper inngår, mens for eksempel personer i førstegangstjenesten utgår
  • Enheten endres fra familie til person
  • Tidligere kunne personer i samme familie svare for andre i familien. Når enheten endres til person kan denne personen ikke lenger svare på vegne av andre
  • Undersøkelsen utvides med informasjon om lønn i hovedarbeidsforholdet for lønnstakere. Denne informasjonen hentes fra a-ordningen
  • Undersøkelsen utvides med spørsmål om arbeid for hele husholdningen. Denne informasjonen blir samlet inn i kun en av de åtte intervjurundene
  • Spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer endres som følge av modernisering av språket, økt samordning internasjonalt samt tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode
  • Flere variabler endres i tråd med endringer i arbeidsmarkedet
  • Aktualiteten på månedstall vil bli forbedret mot slutten av 2021 gjennom publisering av rene månedstall, og ikke kun tremåneders glidende gjennomsnitt som i dag
  • Utvalgsplanen endres gradvis fra familieutvalg til personutvalg stratifisert etter personkjennetegn

Trolig størst endring i tallet på sysselsatte

I 4. kvartal 2020 ble et lite ekstra personutvalg intervjuet basert på det nye intervjuskjemaet. Disse ble intervjuet i tillegg til det ordinære AKU-utvalget. På grunnlag av sammenligninger gjort mellom dette ekstrautvalget og det ordinære AKU-utvalget, forventes omleggingen å innebære størst endring i tallet på antall sysselsatte. Endringene i datagrunnlaget ved at bosatte utenfor privathusholdninger ikke er med lenger, bidrar til å trekke nivåtallet på sysselsatte ned. Den nye målemetoden (spørreskjema) forventes imidlertid å bidra til å trekke nivåtallet opp. Den samlede virkningen forventes å være at nivåtallet og andelen sysselsatte blir noe høyere i ny AKU sammenlignet med gammel.

De foreløpige beregningene av ekstrautvalget viser at endringene i tallet på arbeidsledige blir mindre, mens for personer utenfor arbeidsstyrken blir endringen noe større med ny AKU sammenlignet med før omleggingen.1 Videre viser de foreløpige beregningene at bruddet i de tre hovedstørrelsene sysselsatte, arbeidsledige og utenfor arbeidsstyrken er høyere for menn enn for kvinner og høyere blant de yngre aldersgruppene enn blant befolkningen forøvrig.

1 Setningen ble endret 12. april 2021 kl. 11.09.

Publisering av bruddjusterte tall

Tallene som publiseres fra ny AKU og som ikke bruddjusteres, vil ikke være helt ut sammenlignbare med tall fra før 2021-omleggingen. Formålet med bruddberegningene er å gi gode anslag for den samlede effekten for hovedstørrelsene i undersøkelsen. Resultatet av analysen kan bli at enkelte effekter av omleggingen utligner hverandre.

Ved omleggingen vil tallene over sysselsatte og arbeidsledige fordelt etter kjønn og noen få aldersgrupper bruddjusteres tilbake til forrige større omlegging i 2006. Dette vil sikre sammenlignbare tidsserier på overordnet nivå. Alle sammenligningene blir avgrenset til personer i alderen 15-74 år. I den første publiseringen 5. mai, med tall for 1. kvartal 2021, vil bruddanslagene være foreløpige. Med flere måneds- og kvartalstall fra den nye undersøkelsen vil bruddanslagene bli sikrere. Det vil derfor komme flere beregninger av bruddet i tidsserien i løpet av 2021.

Krav om bruddfrie tidsserier

Gjennom det europeiske statistikksamarbeidet er Norge forpliktet til å levere tilbakeberegnede, bruddfrie tidsserier for sysselsetting og arbeidsledighet fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper. De foreløpige bruddanslagene som skal publiseres 5. mai vil gjelde aldersgruppene 15-24 år, 25-54 år og 55-74 år. Bruddanslag for andre aldersgrupper blir først klare seinere i løpet av 2021. Dette gjelder for kvartalsvise ikke-sesongjusterte tall.

Det er også krav om å levere brudd- og sesongjusterte, rene månedstall fordelt på kjønn og de to aldersgruppene 15-24 år og 25-74 år. Kravet om rene månedstall vil ikke kunne innfris allerede ved publiseringen 5. mai. Det vil derfor publiseres foreløpige brudd- og sesongjusterte tall som tremåneders glidende gjennomsnitt.

SSB har benyttet to hoveddatakilder i arbeidet med å beregne bruddet i hovedstørrelsene. Den første er å utnytte den parallelle undersøkelsen i 4. kvartal 2020. Den andre er statistikkgrunnlaget fra ulike administrative registre, i hovedsak a-ordningen og NAVs register over registrerte arbeidsledige (ARENA).

Faktaside

Kontakt