Artikler om arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Stabilt antall sysselsatte Artikkel 21. mars

  I februar var det 2 889 000 sysselsatte personer i Norge, viser Arbeidskraftundersøkelsen. Dette tallet har vært nokså stabilt de siste seks månedene.

 2. Økning i arbeidsledigheten Artikkel 26. februar

  Arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023, og i januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

 3. Flere unge arbeidsledige i 2023 Artikkel 8. februar

  Fra 2022 til 2023 ble det 11 000 flere arbeidsledige i Norge. Omtrent halvparten av de nye ledige var under 25 år.

 4. Stabil arbeidsmarknad i desember Artikkel 25. januar

  Det er minimale endringar på arbeidsmarknaden mellom november og desember. Arbeidsløysa låg stabilt på 3,7 prosent i begge månadene, samstundes som talet på lønnstakarar òg var tilnærma uendra.

2023

 1. Svak økning i arbeidsledigheten i november Artikkel 21. desember

  Arbeidsledigheten har økt svakt over lengre tid og var på 3,7 prosent i november. Økningen henger sammen med at flere personer forsøker å få seg jobb.

 2. Stor grad av selvbestemmelse i norsk arbeidsliv Artikkel 5. desember

  Sammenlignet med mange andre europeiske land har Norge en nokså høy andel sysselsatte som oppgir at de i stor grad kan bestemme både rekkefølgen og innholdet i arbeidsoppgavene sine.

 3. Svak økning i arbeidsledigheten gjennom året Artikkel 23. november

  Arbeidsledigheten har økt svakt gjennom året, og var på 3,6 prosent i oktober. Samtidig økte antall jobber i oktober, etter en nedgang to måneder på rad.

 4. Arbeidsstyrken fortsetter å øke Artikkel 9. november

  I 3. kvartal 2023 var arbeidsstyrken på i overkant av 3 millioner personer. Det er en økning på 51 000 personer siden tredje kvartal 2022. Økningen var størst blant de sysselsatte.

 5. Litt færre jobber og stabil arbeidsledighet Artikkel 26. oktober

  Foreløpige tall for september antyder et relativt stabilt arbeidsmarked, med uendret arbeidsledighet på 3,5 prosent og en liten nedgang i antall jobber fra august. De som pendler til Norge for å jobbe står for nær 40 prosent av nedgangen i jobber.

 6. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 7. De fleste som tjener penger gjennom digitale plattformer driver med privat eiendomsutleie Artikkel 25. september

  I 2022 var det om lag 141 000 personer som oppga at de i løpet av de siste 12 månedene hadde drevet med en eller annen type inntektsbringende aktivitet gjennom en digital plattform.

 8. Uendret arbeidsledighet i juli Artikkel 24. august

  Arbeidsledigheten forble uendret på 3,4 prosent i juli. Samtidig økte antallet jobber med 11 500 fra juni til juli.

 9. Arbeidsstyrken økte i 2. kvartal Artikkel 9. august

  I 2. kvartal 2023 var nesten 3 millioner personer i arbeidsstyrken i Norge. Arbeidsstyrkeprosenten var på 73,2. Andelen har ikke vært så høy siden 2. kvartal i 2009.

 10. Arbeidsmarknaden er stabil Artikkel 22. juni

  Arbeidsløysa i mai var uendra frå førre månad, med 3,5 prosent ledige. Talet på jobbar auka med 3 600, kor omtrent 3 000 av jobbane var innan helse- og sosialtenesta.

 11. Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022 Artikkel 19. juni

  For sysselsatte i alle næringer var det totalt 44 prosent som benyttet seg av hjemmekontor. De aller fleste jobbet på hjemmekontor mindre enn halvparten av arbeidstiden. Det var i aldersgruppen 40 til 49 år at flest jobbet fra hjemmekontor.