Artikler om antall arbeidsforhold og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Økning i arbeidsledigheten Artikkel 26. februar

  Arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023, og i januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

 2. Stabil arbeidsmarknad i desember Artikkel 25. januar

  Det er minimale endringar på arbeidsmarknaden mellom november og desember. Arbeidsløysa låg stabilt på 3,7 prosent i begge månadene, samstundes som talet på lønnstakarar òg var tilnærma uendra.

2023

 1. Svak økning i arbeidsledigheten i november Artikkel 21. desember

  Arbeidsledigheten har økt svakt over lengre tid og var på 3,7 prosent i november. Økningen henger sammen med at flere personer forsøker å få seg jobb.

 2. Svak økning i arbeidsledigheten gjennom året Artikkel 23. november

  Arbeidsledigheten har økt svakt gjennom året, og var på 3,6 prosent i oktober. Samtidig økte antall jobber i oktober, etter en nedgang to måneder på rad.

 3. Solid lønnsvekst i 3. kvartal Artikkel 9. november

  Tall for 3. kvartal viser en lønnsvekst på 6,4 prosent. Lønnsveksten var høyest for de som var i samme jobb to år på rad. Veksten i antall lønnstakere var 1,0 prosent.

 4. Færre lønnstakere i utleie av arbeidskraft Artikkel 9. november

  Flere sluttet i utleie av arbeidskraft mellom 1. og 3. kvartal 2023, enn samme periode året før. Samtidig kom også færre nye inn i næringen.

 5. Litt færre jobber og stabil arbeidsledighet Artikkel 26. oktober

  Foreløpige tall for september antyder et relativt stabilt arbeidsmarked, med uendret arbeidsledighet på 3,5 prosent og en liten nedgang i antall jobber fra august. De som pendler til Norge for å jobbe står for nær 40 prosent av nedgangen i jobber.

 6. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 7. Uendret arbeidsledighet i juli Artikkel 24. august

  Arbeidsledigheten forble uendret på 3,4 prosent i juli. Samtidig økte antallet jobber med 11 500 fra juni til juli.

 8. Flere jobber totalt, men færre innen utleienæringen i 2. kvartal Artikkel 9. august

  Veksten i antall nye jobber fortsatte med 1,6 prosent i 2. kvartal 2023, sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Jobber innen utleie av arbeidskraft falt derimot med 9,3 prosent, trolig en direkte følge av nye regler.

 9. Få vendte tilbake til petroleumsnæringene etter oljekrisen i 2014 Artikkel 27. juni

  Prisnedgangen på olje og gass i 2014 og årene som fulgte, førte til nedbemanning i petroleumsnæringene. Få av de som sluttet i petroleumsnæringene i løpet av 2016 vendte tilbake til næringene etter oljekrisen.

 10. Arbeidsmarknaden er stabil Artikkel 22. juni

  Arbeidsløysa i mai var uendra frå førre månad, med 3,5 prosent ledige. Talet på jobbar auka med 3 600, kor omtrent 3 000 av jobbane var innan helse- og sosialtenesta.

 11. Flere unge hadde sommerjobb i fjor Artikkel 20. juni

  7 av 10 unge mellom 15 og 24 år jobbet i løpet av sommermånedene i 2022. Mye tyder på at også sommeren 2023 vil være gunstig for de som ønsker en sommerjobb.

 12. Lønnsveksten påvirkes av at mange jobber skiftes ut Artikkel 5. juni

  At mange bytter jobb, eller går inn eller ut av arbeidsmarkedet, påvirker den samlede lønnsveksten. Et økt antall unge som kom inn i 2022 bidro til å holde lønnsveksten nede på 4,4 prosent. De som ble i samme jobb hadde derimot en lønnsvekst på 5,2 prosent fra 2021 til 2022.

 13. Antall jobber i utleienæringen på samme nivå som tidligere Artikkel 31. mai

  Det var 57 200 jobber i utleienæringen i 1. kvartal 2023. Det er omtrent samme nivå som i 1. kvartal 2022. De vedtatte innstrammingene i regelverket for utleienæringen har foreløpig ikke ført til at antall jobber er lavere enn tidligere.