Artikler om antall arbeidsforhold og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Arbeidsløysa på 4 prosent i april Artikkel 27. mai

  Tala for april viser ein noko svekka arbeidsmarknad, med ein auke i arbeidsløysa og ein svak nedgang i sysselsettinga og i talet på jobbar.

 2. Lavere vekst i månedslønnen Artikkel 8. mai

  I 1. kvartal var det 25 000 flere jobber enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn økte med 6,1 prosent i samme periode. Veksten i jobber og avtalt månedslønn har dermed avtatt de siste kvartalene.

 3. Små bevegelser på arbeidsmarkedet Artikkel 25. april

  Det var små endringer på arbeidsmarkedet mellom februar og mars. Arbeidsledigheten lå stabilt på 3,9 prosent, samtidig som det var mindre endringer i antall jobber.

 4. Nedgang i antall utstasjonerte arbeidstakere i 2023 Artikkel 22. mars

  Fra 2022 var det en nedgang i antall utstasjonerte arbeidstakere på oppdrag i Norge på 6 prosent. Samtidig var det en økning i Vestland på 45 prosent.

 5. Stabilt antall sysselsatte Artikkel 21. mars

  I februar var det 2 889 000 sysselsatte personer i Norge, viser Arbeidskraftundersøkelsen. Dette tallet har vært nokså stabilt de siste seks månedene.

 6. Økning i arbeidsledigheten Artikkel 26. februar

  Arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023, og i januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

 7. Stabil arbeidsmarknad i desember Artikkel 25. januar

  Det er minimale endringar på arbeidsmarknaden mellom november og desember. Arbeidsløysa låg stabilt på 3,7 prosent i begge månadene, samstundes som talet på lønnstakarar òg var tilnærma uendra.

2023

 1. Svak økning i arbeidsledigheten i november Artikkel 21. desember

  Arbeidsledigheten har økt svakt over lengre tid og var på 3,7 prosent i november. Økningen henger sammen med at flere personer forsøker å få seg jobb.

 2. Svak økning i arbeidsledigheten gjennom året Artikkel 23. november

  Arbeidsledigheten har økt svakt gjennom året, og var på 3,6 prosent i oktober. Samtidig økte antall jobber i oktober, etter en nedgang to måneder på rad.

 3. Solid lønnsvekst i 3. kvartal Artikkel 9. november

  Tall for 3. kvartal viser en lønnsvekst på 6,4 prosent. Lønnsveksten var høyest for de som var i samme jobb to år på rad. Veksten i antall lønnstakere var 1,0 prosent.

 4. Færre lønnstakere i utleie av arbeidskraft Artikkel 9. november

  Flere sluttet i utleie av arbeidskraft mellom 1. og 3. kvartal 2023, enn samme periode året før. Samtidig kom også færre nye inn i næringen.

 5. Litt færre jobber og stabil arbeidsledighet Artikkel 26. oktober

  Foreløpige tall for september antyder et relativt stabilt arbeidsmarked, med uendret arbeidsledighet på 3,5 prosent og en liten nedgang i antall jobber fra august. De som pendler til Norge for å jobbe står for nær 40 prosent av nedgangen i jobber.

 6. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 7. Uendret arbeidsledighet i juli Artikkel 24. august

  Arbeidsledigheten forble uendret på 3,4 prosent i juli. Samtidig økte antallet jobber med 11 500 fra juni til juli.

 8. Flere jobber totalt, men færre innen utleienæringen i 2. kvartal Artikkel 9. august

  Veksten i antall nye jobber fortsatte med 1,6 prosent i 2. kvartal 2023, sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Jobber innen utleie av arbeidskraft falt derimot med 9,3 prosent, trolig en direkte følge av nye regler.