Ny AKU

Publisert:

Fra 2021 er det nytt skjema for arbeidskraftundersøkelsen. Dette vil gi endringer i statistikken. Det vil også bli et opphold i publiseringen av tall fra AKU. Det vil ikke bli publisert månedsstatistikk før hele første kvartal er avsluttet.

Hovedformålet med arbeidskraftundersøkelsen (AKU), er å måle endringstall for arbeidsledigheten på landsbasis, gi nivåtall for arbeidsstyrke og sysselsetting, gi informasjon om enkelte undergrupper på arbeidsmarkedet (f.eks. undersysselsatte, midlertidig ansatte), gi tidsserier og internasjonal sammenligning.

Hvorfor ny AKU?

Store deler av SSBs statistikkproduksjon er enten påvirket eller pålagt gjennom EØS-samarbeidet. Det er en ny Integrated European Social Statistics (IESS) fra 2021, hvor AKU er inkludert. IESS omfatter personundersøkelser, og dermed AKU. Den nye forordningen avløser og samler tidligere forordninger i én forordning. Forordningene skal også bidra til mer harmonisering av begreper i personundersøkelser, økt bruk av registerdata og datagjenbruk på tvers av de enkelte statistikkområdene, samt mer effektiv datainnsamling.

IESS får først innvirkning på AKU og Levekårsundersøkelsen (EU-SILC), hvor innholdet skal fornyes og harmoniseres, og skjemaene for undersøkelsene må bygges om. Noe av siktemålet er at undersøkelsene skal kunne brukes mer på tvers, og for å etterleve forordningen jobbes det også på tvers.

Endringer i AKU fra 2021

Fra og med januar 2021 ble det nye skjemaet for AKU tatt i bruk. Dette fører til endringer av flere spørsmål, populasjoner osv. SSB skal levere bruddjusterte tall for noen hovedindikatorer for årene 2009-2020 til Eurostat. Dette vil også bli publisert som tabeller.

Målpopulasjonen er registrerte bosatte i private kosthusholdninger. For AKU inntreffer blant annet følgende endringer fra 2021:

  • Utvalget utvides med aldersgruppen 75 til 89 år
  • Undersøkelsen utvides med informasjon om lønn fra register
  • Norge tar også inn spørsmål om arbeid for hele husholdningen
  • Det er flere variabler som blir endret i tråd med endringer i arbeidsmarkedet
  • Personer i førstegangstjenesten blir ikke en del av utvalget

Aktualiteten på månedstall vil bli forbedret mot slutten av 2021 gjennom publisering av rene månedstall, og ikke kun tremåneders glidende gjennomsnitt som i dag.

Omleggingene i AKU betyr unngåelig brudd i tidsseriene, men bruddjustering av hovedtallene tilbake til forrige større omlegging i 2006 skal sikre tidsserier på overordnet nivå. Det vil komme flere beregninger av bruddet i tidsserien i løpet av 2021.

Publiseringer første halvår 2021

I mars/april er det foreløpig planlagt å publisere en artikkel (ikke ordinær månedsstatistikk) som kommenterer de første resultatene fra to måneder (januar og februar) med ny AKU.

5. mai 2021 vil tall fra første kvartal 2021 bli publisert, og trolig også månedstall fra ny AKU. I denne publiseringen vil det være utfordringer med å tolke endringer. I publiseringen i mai kan vi kun forvente at vi kan gi foreløpige tall basert på beregninger av bruddet så langt. Arbeidet med å lage tidsserier fortsetter frem til desember og det skal da leveres endelig rapport til Eurostat. Da har vi fortsatt ikke informasjon fra alle kvartaler med ny AKU så ev. egne sesongutslag for 4. kvartal vil være ukjent.

Oppgavebyrden vil øke

Oppgavebyrden vil øke, selv om vi etterstreber å følge prinsippet «legges to nye spørsmål til, skal to tas ut». I tillegg mener vi at økt gjenbruk av tidligere svar samt mer bruk av registerinformasjon vil dempe økningen i oppgavebyrden. Den totale oppgavebyrden øker likevel som følge av utvidelsen med tanke på personer 75-89 år og husholdningsmedlemmer.

Når det gjelder personundersøkelsene, jobbes det med nye rapporteringsmåter. For AKU bygges det skjemaer som enkelt skal kunne omprogrammeres til web-skjemaer. Dette vil kunne redusere SSBs kostnader samt oppgavebyrden for respondentene som benytter denne løsningen.

Faktaside

Kontakt