Publikasjon

Statistiske analyser 167

The economy of the North – ECONOR 2020

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (26.3 MB)

I "The Economy of the North ECONOR 2020" rapporterer et internasjonalt nettverk om nordområdenes økonomi, koordinert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning og Laval universitetet i Québec i Canada.

Rapporten har bidragsytere fra det sirkumpolare Arktis og er den fjerde ECONOR rapporten siden 2006. Den publiseres 20. mai og legges fram for utenriksministermøtet i Arktisk råd. Formålet med ECONOR er å gi en oversikt over nordområdenes økonomi og sosioøkonomiske forhold, med både overblikk på tvers av landene og innblikk i nordområdene i hver av de åtte arktiske statene. Dette arbeidet bidrar til å sammenstille og sammenlikne statistikk fra statistikkbyråene i nordområdelandene og andre kilder.

Verden ser mot nord etter petroleum, mineraler, fisk og arealer. ECONOR gir kunnskap om hvordan global etterspørsel etter naturressurser og klimaendring virker inn på nord-områdenes industrielle utvikling samt levesett og kultur for urfolkene som har sitt hjemland i nordområdene. ECONOR presenterer de arktiske regionenes bruttonasjonalprodukt (BNP) og gir en oversikt over økonomisk struktur i de enkelte regionene, med verdiskaping fordelt på sektorer. Husholdningenes disponible inntekt er en grunnleggende sosioøkonomisk indikator, samtidig som offentlige tjenester, som utdanning og helse, er viktige for levestandarden. En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita. I tillegg inneholder rapporten et kapittel som belyser sosioøkonomiske forhold, inntektsulikhet og sosiale indikatorer, som omfatter demografiske indikatorer som befolkningsvekst, levealder og kvinneandel, og indikatorer for utdanning og arbeidsmarked, som forholdet mellom sysselsatte og ikke-sysselsatte. ECONOR inneholder også et kapittel om det naturbaserte livsgrunnlaget, med kunnskap om samisk reindrift og andre urfolks levesett, og statistikk fra Alaska som viser omfanget av høsting fra naturen.

ECONOR studerer hvordan utsikter til et grønt skifte og tilhørende risiko kan påvirke petroleumsindustriens aktivitet i Arktis, og «det grønne skiftet» er også på andre måter synlig i den økonomiske analysen, som viser at flere arktiske regioner utvikler industri knyttet til vindkraft, hydrogen og batteriproduksjon. ECONOR omfatter en studie av turisme i Arktisk og et nytt kapittel med case-studier av transport, infrastruktur og anslag for kostnader ved at permafrost smelter. SSB presenterer Svalbard-statistikk, samisk statistikk og en studie av verdiskaping fra havområder i nord. En case-studie for Barents regionen, fra Business Index North (BIN) ved nordområdesenteret ved Nord universitet, presenterer data for bærekraftsmål, "Sustainable Development Goals (SDGs)", et tema som planlegges utvidet i framtidig arbeid med ECONOR.

ECONOR gir viktig kunnskap for beslutningstakere om grunnlaget for bærekraftig utvikling i nordområdene. ECONOR-redaktørene takker Utenriksdepartementet, Nordisk ministerråd og det kanadiske Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada for finansiering, samarbeidspartnere for med-finansiering, Arktisk råds "Sustainable Development Working Group" (SDWG) for støtte, statistikkbyråene i nordområdelandene for assistanse med data, forfattere i ECONOR nettverket som har utformet kapitlene, og Statistisk sentralbyrå (SSB) som har vært vertsinstitusjon for redaksjonen.

Les mer om publikasjonen